ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

НОВИНИ

15.10.21.

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

МЯРКА:
№ BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:
1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. подобряване опазването на околната среда.
5. устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
25.02.2022 г. 17:30 ч.

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?
a) регистрирани земеделски стопани, и/или
б) групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, храните и горите и извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение, и или
в) еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква „б“, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.

 

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
1. По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" се подпомагат проектни предложения, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:
а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
г) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
д) опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
е) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, в това число използване на енергия от ВЕИ за собствено потребление и/или
ж) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
з) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
и) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или
й) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.
2. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
б) месо и месни продукти;
в) плодове и зеленчуци, включително гъби;
г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
з) готови храни за селскостопански животни (фуражи);
и) гроздова мъст, вино и оцет.
3. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по т. 23-30 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите по т. 2.
4. Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по чл. 38 от ДФЕС, наричано по-нататък "приложение № І от ДФЕС", посочени в приложение № 5 от настоящите Условия за кандидатстване.

 

КАКВИ ДЕЙНОСТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
1. Инвестиционни разходи:
1.1. Разходи за материални инвестиции за:
1.1.1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда и енергия от ВЕИ за собствено потребление;
1.1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;
1.1.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
1.1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за производствени дейности;
1.1.5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието, както и машини използвани за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на предприятието, предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи);
1.1.6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на преработвателното предприятие, обект на инвестицията и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
1.2. Разходи за нематериални инвестиции за:
1.2.1. Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
1.2.2. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
1.2.3. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;
2. Общи разходи:
Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.


ПАРТНЬОРСТВО:
/

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
1. Одобреното проектно предложение се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на финансова помощ.
2. Крайният срок по т. 1 е до 15 юни 2025 г.


БЮДЖЕТ:
387 164 028,74 лева

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:
1. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 29 337 лв.
2. Максималният размер на допустимите разходи по процедурата за един кандидат е 5 867 400 лв.
3. Максималният размер на допустимите разходи по процедурата за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители е 5 867 400 лв.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
1. Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер до:
1.1 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 3 911 600,00 лева включително, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:
а) За инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1 финансовата помощ се увеличава с до 25 на сто;
1.1.1. Финансовата помощ за общи разходи по т. 2 от раздел 14.1 е в размер до 50 на сто.
1.2. 35 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи от 3 911 601,96 до 5 867 400,00 лева включително, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:
а) За инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1 финансовата помощ се увеличава с до 25 на сто;
1.2.1. Финансовата помощ за общи разходи по т. 2 от раздел 14.1 е в размер до 35 на сто
1.3. Финансова помощ за проектни предложения включващи преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение № І от ДФЕС не може на надвишава 45 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за кандидати средни предприятия и 55 на сто за микро и малки предприятия.

 

ПЛАЩАНИЯ:
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.


ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/51838b11-7379-46ed-88da-04216b8f7aca