ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

НОВИНИ

15.02.18

ПРОГРАМА/СХЕМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
Подмярка: 4.2 — подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти

 

Цели:

Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

  1. по-добро използване на факторите за производство;
  2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
  3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
  4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
  5. подобряване опазването на околната среда.

 

Срок за кандидатстване: 14 февруари – 16 май 2018 г.


PDF ФАЙЛ ТУК

 

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“е в размер на 166 243 000 лв.

 

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

1. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 29 337 лв.
2. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат, е 3 911 600 лв.
3. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители, включително при кандидатстване с интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат, е 3 911 600 лв.
4. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава 3 911 600 лв., за кандидатите и/или бенефициентите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Процент на съфинансиране:

1. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ,в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта е:
? за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, включващи инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти в продукти, попадащи в обхвата на приложение № I от Договора или памук,е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи
? за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи

2. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощза проекти, представени от микро, малки или средни предприятия, включващи инвестиции впреработка на продукти от приложение № І от Договора в продукти извън приложение № І от Договора или памук, е в размер на 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта.

 

3. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Плащания:

1. Финансовата помощ по проект може да бъде изплащана авансово, междинно и окончателно.
2. Допустимо е авансово плащане в размер до 50% от стойността на одобрената финансова помощ по проекта и се изплаща при условията и по реда на сключения договор.
3. Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава 10% от стойността на одобрената финансова помощ по проекта. Авансово плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.
4. Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди крайната дата за изпълнение на инвестицията по сключения договор за отпускане на финансовата помощ.
5. Междинно плащане се извършва при условие, че такова е заявено от кандидата/ползвателя и е предвидено в договора за предоставяне на финансова помощ.
6. Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта, а в случай на проекти с включени строително-монтажни работи – не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.
7. Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, като същото може да бъде заявено не по-късно от четири месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за предоставяне на финансова помощ.

Критерии за допустимост на кандидатите:

1. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на проектното предложение са:
a) земеделски стопани;
б) признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020 г.;
в) еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1, б. „а“ и т. 1, б. „б“.

2. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

3. Земеделските стопани по т. 1, б „а“ към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:
а) да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

Допустими дейности:

1. По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:
а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
г) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
д) постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
е) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
ж)опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
з) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
и) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
й) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
к) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

2. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
б) месо и месни продукти;
в) плодове и зеленчуци, включително гъби;
г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
з) готови храни за селскостопански животни (фуражи);
и) гроздова мъст, вино и оцет.

3. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по т. 25-33от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите по т. 2.

4. Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по чл. 38 от ДФЕС, наричано по-нататък "приложение № І от ДФЕС", посочени в приложение № 5 от настоящите условия за кандидатстване.

5. Съответствието на проектите със секторите се определя въз основа на селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, както и получените крайни продукти.

Условия за допустимост на дейностите:

1. Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции за преработка на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от ДФЕС или памук за проекти, които:
а) са подадени от кандидати големи предприятия, или
б) не се осъществяват на територията на селските райони съгласно приложение № 1.
2. За да подлежат на подпомагане кандидатите представят бизнес план по образец, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на строително-монтажни работи – за 10-годишен период.
3. Планираният размер на произведената от кандидата продукция трябва да покрива най-малко 50% от капацитета на преработвателното предприятие за подпомаганата дейност по технологичен проект.
4. Кандидатът трябва да докаже наличието на най-малко 50% осигурена суровинна база по видове основни земеделски суровини, съгласно производствената програма за първата прогнозна година от изпълнение на бизнес плана
5. Най-малко 30 на сто от общата суровинна база, определена в производствената програма за първа прогнозна година след въвеждане в експлоатация на инвестициите, включени в проекта, трябва да е от собствена продукция и/или от регистрирани земеделски стопани.
6. В случай на осигуряване на суровинна база по т.5 от кланични пунктове суровината трябва да е придружена от доказателство за произход от регистрирани земеделски стопани.
7. Кандидати с инвестиции за производство на гранулирани фуражи трябва да докажат осигурена реализация на 100 на сто от готовата продукция за целия период на изпълнение на бизнес плана.
8. Към проектите, включващи разходи за строително-монтажни работи, се прилагат:
а) заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията;
б) одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)" в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.);
в) подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице;
г) разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ;
д) становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ.
9. Към проектите се прилагат технологичен проект, схема и описание на технологичния процес и описание на годишния капацитет на преработвателното предприятие по видове продукция, заложени в производствената и търговска програма на бизнес плана.
10. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията.

Допустими разходи:

1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;
3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 1;
5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
7. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;
8. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
9. Закупуване на софтуерсвързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
10. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
11. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.

Допустими целеви групи:

Изборът се извършва при даване приоритет на проекти:
1. с инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори съгласно приложение № 11, измерени в приложимите мерни единици;
2. с инвестиции за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост;
3. с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса;
4. с инвестиции за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;
5. с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост;
6. чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони;
7. изпълнявани в Северозападния район;
8. на кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност;
9. насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност.

Срок за изпълнение на одобрения проект:

Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи – в срок до 36 месеца, считано от датата на подписването на административния договор.

Източник на информация:

http://www.dfz.bg/