ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

НОВИНИ

25.10.15

ПРОГРАМА/СХЕМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
Подмярка: 4.2 — подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти

 

Цели:
Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:
1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. постигане на съответствие със стандартите на Общността;
5. подобряване опазването на околната среда.

Прием 10/11.2016!

Какви дейности/сектори/разходи се финансират?

Дейности
Подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Европейския съюз, и/или
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
6. опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци), и/или
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Сектори
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани първични производствени сектори, свързани с преработката/маркетинг на продукти:
1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
2. месо и месни продукти;
3. плодове и зеленчуци, включително гъби;
4. пчелен мед и пчелни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
6. растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);
9. гроздова мъст, вино и оцет.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти, при условие, че енергията ще се използва за дейности, попадащи в някои от горните сектори.

Разходи
Допустими за финансова помощ са следните разходи:
1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.
3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
4. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район;
5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция използвани и произвеждани от предприятието;
6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността, включително чрез финансов лизинг;
8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството, само в случаите в които същите са част от общ обект на кандидата.
9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
10. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 10.

Кой може да кандидатства? Изисквания:
За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:
1. земеделски стопани;
2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020 г.;
3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

Земеделските стопани по т. 1 към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.

Кандидатите се подпомагат, при условие че:
1. са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
2. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФ "Земеделие";
3. нямат изискуеми публични задължения към държавата;
4. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
5. не са в производство по ликвидация (изискването не се отнася за еднолични търговци).

Изисквания към проектите:
1. Финансова помощ се предоставя за проекти, които се осъществяват на територията на Република България.
2. Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда или/и Закона за водите.
3. Не се предоставя финансова помощ за инвестиции за преработка на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение I по чл. 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз за проекти:
а) които са подадени от кандидати големи предприятия, или
б) които не се осъществяват на територията на селските райони.
4. Проектите, представени от признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020 г. трябва да са пряко свързани с основата земеделска дейност на членовете и основна за групата/организацията.
5. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз.
6. За подпомагане по реда на тази наредба кандидатите представят бизнес план по образец, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на строително-монтажни работи – за 10-годишен период.
7. Капацитетът на подпомаганите активи и дейности, за които се предоставя финансова помощ, трябва да съответства на прогнозния размер на преработената и произведената от кандидата продукция, за която кандидатът представя обосновка в бизнес плана.
8. Кандидатът трябва да докаже наличието на най-малко 50% осигурена суровинна база в производствената програма за първа прогнозна година след изплащане на финансовата помощ.
9. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията.
10. Финансова помощ се предоставя за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, вкл. за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса, само ако ВЕИ са за собствено потребление и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на предприятието.
11. Не се подпомагат като самостоятелен проект:
? събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;
? инвестициите в нематериални активи;
? единствено маркетинг на продукт/продукти, с изключение на случаите, когато проекта е за пазар на производители и/или когато тези продукти са получени в резултат на преработка, извършена от кандидата.
12. Изборът се извършва при даване приоритет на проекти:
? за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори;
? за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост;
? с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса;
? за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;
? с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от преработвателната промишленост;
? чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони;
? изпълнявани в Северозападния район.

Продължителност на проектите:
Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, в срок до 36 месеца, считано от датата на подписването на договора за отпускане на финансова помощ.

Размер на допустимите разходи:
1. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.
2. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат е левовата равностойност на 3 000 000 евро.
3. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции представени от групи или организации на производители, включително при кандидатстване с интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 3 000 000 евро.
4. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР (2014 - 2020) не може да надвишава 3 000 000 евро и за кандидатите и/или ползвателите, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на ЗМСП.
5. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава 3 000 000 евро за кандидатите и/или ползвателите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на ЗМСП.

Интензитет на помощта:
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:
1. 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия;
2. 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от големи предприятия.

Плащания:
1. Финансовата помощ по проект може да бъде изплащана авансово, междинно и окончателно.
2. Авансово плащане се извършва, при условие че е предвидено в договора за предоставяне на финансова помощ.
3. Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта и се изплаща при условията и по реда на сключения договор.
4. Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава 10 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.
5. Авансово плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.
6. Междинно плащане се извършва при условие, че такова е заявено от кандидата/ползвателя и е предвидено в договора за предоставяне на финансова помощ.
7. Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта, а в случай на проекти с включени строително-монтажни работи – не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.

Източник на информация:
http://prsr.government.bg/

Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз

 

PDF ФАЙЛ ТУК