ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

27.02.15

ПОКАНА:
ПОДМЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

 

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ЦЕЛИ:
Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:
1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
3. опазване на компонентите на околната среда;
4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Индикативен период за прием октомври/ноември 2016 г.

 

 

Какви дейности/разходи се финансират?

Дейности:
1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, и/или
2. подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или
3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
4. подобряване на енергийната ефективност в земеделските стопанства и/или
5. подобряване условията на труд, и/или
6. подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, и/или
7. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или
8. подобряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

 

Разходи:
1. строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда, с изключение на административни сгради;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
4. инвестиции, включително закупувани чрез финансов лизинг, за достигане съответствие с нововъведените стандарти на Общността;
5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, за пчеларство: съоръжения, прикачен инвентар и съответно оборудване необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки. ;
6. инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността – за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 6.1.
7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район;
9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
10. инвестиции за достигане на съответствие с международно признати стандарти свързани със- въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
11. закупуване, включително чрез финансов лизинг на софтуер;
12. разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12% от общия размер на допустимите разходи по проекта, включени в т.1-12.

 

Кой може да кандидатства? Изисквания:
Финансова помощ се отпуска на:
1. земеделски производители за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
2. признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:
1. земеделски производители;
2. признати организации на земеделски производители на земеделски продукти в съответствие с националното и европейското законодателство за организации на производители или признати групи на производители одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР;
3. юридически лица в случай на проекти за колективни инвестиции.

Земеделските производители трябва да отговарят на следните условия към датата на подаване на заявлението за подпомагане:
1. да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
2. стандартния производствен обем на земеделското стопанство на кандидата е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;
3. юридическите лица да са получили приход от земеделски дейности и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително доход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, включително доход от преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ за предходната финансова година или последен приключен междинен период в годината на кандидатстване;
4. юридическите лица да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, включително създадени по Закона за Селскостопанската академия;
5. едноличните търговци и юридическите лица - търговци, да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Кандидатите за колективни инвестиции трябва да са юридическите лица регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите и да имат най-малко 6 членове, които трябва да отговарят на горните условия за земеделски производители.

Условията по т. 3 по-горе не се прилагат за земеделски производители, създадени до 1 година преди кандидатстването, заявили за подпомагане проекти, които се изпълняват в селски район, с инвестиции изцяло в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури”, включително с инвестиции, в обхвата на два или повече от тези сектори.

Кандидатите се подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФ "Земеделие";
2. нямат изискуеми публични задължения към държавата;
3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
4. не са в производство по ликвидация.

 

Изисквания към проектите:
1. Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на Република България.
2. Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Закона за водите.
3. Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.
4. Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба, при условие че за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
5. Кандидатите представят бизнесплан по образец, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи за 10-годишен период.
6. Всички дейности и инвестиции по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само в случай, че са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията.
7. Техническите характеристики и капацитетът на подпомаганата по мярката техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата трябва да е в съответствие с размера на обработваната от кандидата земя. За доказване на това съответствие кандидатът представя обосновка в бизнесплана, която подлежи на оценка от РА чрез утвърдена от Министъра на земеделието и храните методика.
8. Изборът на проекти се извършва при даване приоритет на:
? проекти представени от млади земеделски производители които са на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане и са одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007-2013 и не са получавали подкрепа по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“;
? кандидати, тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн;
? проекти за инвестиции в сектор „плодове и зеленчуци”, и/или проекти за инвестиции в сектор „животновъдство”, и/или проекти за инвестиции за производство на „етерично - маслени и медицински култури”.
? проекти с инвестиции за производство на биологични суровини и продукти, включително проекти с инвестиции предприети от земеделски стопанства с биологично производство или в преход към биологично производство с поети многогодишни ангажименти за такова по ПРСР 2007 – 2013 и ПРСР 2014-2020;
? проекти с инвестиции за постигане изискванията на стандартите на Общността или свързани с опазване на околната среда;
? проекти изпълнявани в Северозападен район и/или в райони с природни и други специфични ограничения;
? проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата и/или инвестиции в технологии водещи до намаляване на емисиите;
? проекти за инвестиции в иновации в стопанствата;
? кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за колективни инвестиции;
? проекти чието изпълнение води до осигуряване на допълнителна/устойчива заетост в стопанствата;
? проекти, които се изпълняват на територията на селски район.

 

Продължителност на проектите:
Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи строително-монтажни работи, в срок до 36 месеца, считано от датата на подписването на договора за отпускане на финансова помощ.

 

Размер на допустимите разходи:
1. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.
2. Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.
3. Максималният размер на общите допустими разходи за закупуване на земеделска техника за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 500 000 евро.
4. Максималният размер на допустимите разходи по под мярката, за изпълнение на интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.
5. Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции предприети от юридически лица включващи от 6 до 10 земеделски производители за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 4 000 000 евро.
6. Максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции предприети от юридически лица включващи от 6 до 10 земеделски производители за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 750 000 евро.
7. Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции предприети от юридически лица включващи над 10 земеделски производители и/или групи/организации на производители за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 5 000 000 евро.
8. Максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции предприети от юридически лица включващи над 10 земеделски производители и/или групи/организации на производители за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

 

Интензитет на помощта:
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Финансовата помощ се увеличава с 10 % за:
1. проекти, подадени от млади земеделски производители;
2. интегрирани проекти;
3. проекти, свързани със сливания на организации на производители;
4. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
5. проекти за колективни инвестиции представени от юридически лица включващи от 6 до 10 земеделски производители;
6. проекти подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност;

Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 15 % за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка „Биологично земеделие” от ПРСР .

Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 20 % за проекти за колективни инвестиции представени от юридически лица включващи над 10 земеделски производители и/или групи/организации на производители;

Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на повече от едно от горните условия е не повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни инвестиции, представен от един кандидат/ползвател на финансова помощ, отговарящо на повече от едно от горните условия е не повече от 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

Плащания:
1. Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно.
2. Авансово и/или межддинно плащане се извършват при условие, че е предвидено в договора за отпускане на финансова помощ.
3. Авансовото плащане е в размер до 50% от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.
4. Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта, а в случай на проекти с включени строително-монтажни работи не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.

 

Източник на информация:
http://prsr.government.bg/


Стандартен производствен обем!

 

PDF ФАЙЛ ТУК