ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

НОВИНИ

08.03.20

ПОКАНА:
BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

 

КРАЕН СРОК:
Предварителна информация!!!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Дейности, насочени към подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.
Посоченото може да включва, без да се ограничава до:
1) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на производствените процеси, вкл. такива, използващи VR/AR (виртуална/добавена реалност) технологии, AI (изкуствен интелект) и др. п.;
2) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на продукти/услуги, вкл. чрез осигуряване на възможност за персонализиране и адаптиране на продуктите/услугите към нуждите на клиентите;
3) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление на работата с клиенти); SCM (за управление на доставките), MOM/MES системи (управление на производството); APS (оптимизиране на производството); EAM (управление на активите); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения;
4) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.
5) Създаване/надграждане на интернет страница или друг вид електронна платформа, осигуряваща наличието на една или повече от следните функционалности:
a) Електронен каталог;
б) Онлайн поръчки или резервации, напр. клиентска кошница;
в) Онлайн чат;
г) Онлайн проследяване на поръчките;
д) Възможност за електронни плащания;
е) Онлайн формуляри за докладване на дефект, заявка за техническо обслужване или за връщане на стоката.

Задължителен краен резултат от изпълнението на всички услуги е получаването на поне един от посочените документи:
– лиценз или друг документ, удостоверяващ правото на собственост или правото на ползване за интернет страница или друг вид електронна платформа;
– протокол, от който да е видно, че интернет страницата или друг вид електронна платформа са въведени и операционни.


КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?
1) Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

Клонове на юридически лица , регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
2) Кандидатите трябва да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

3) Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2017, 2018 и 2019 г.);

4) Кандидатите трябва да са реализирали минимален размер нетни приходи от продажби за последните три приключили финансови години (2017, 2018 и 2019 г.), както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби

Микро предприятие
? 210 000 лева
Малко предприятие ? 750 000 лева
Средно предприятие ? 3 000 000 лева

5) Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

 

ПАРТНЬОРСТВО:
/


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
18 /осемнадесет/ месеца.


БЮДЖЕТ:
58 674 900 ЛЕВА


БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

50 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

391 166 лева

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
70 %

 

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно, балансово.


ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://opik.bg/