ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

НОВИНИ

 

 

 

23.09.20

1

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

 

23.03.20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 от 23 март 2020 година

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ОБН., ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 91 ОТ 2017 Г. И БР. 17 ОТ 2019 Г.; ПОПР., БР. 20 ОТ 2019 Г.)

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

 

08.03.20

ПОКАНА:
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

 

КРАЕН СРОК:
Предстои през 2020!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

17.02.20

ПОКАНА:
BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.


КРАЕН СРОК:

16:30 часа на 30.04.2020г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

 

Още...

 

 

02.12.19

"Важни дати за стопанските субекти и старта на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява стопанските субекти, че считано от 1 януари 2020 г. обявяването на процедури за възлагане на обществени поръчки в страната ще се реализира чрез две системи. Промяната е свързана с изменение в Закона за обществените поръчки, която урежда поетапно въвеждане на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) в реална експлоатация.

Важни дати:
1 януари 2020 г.
възложителите, определени по График, приет с Постановление на Министерския съвет, са задължени да създават документи и да стартират процедури в ЦАИС ЕОП;
всички видове процедури за възлагане на обществени поръчки, предвидени в ЗОП, се публикуват единствено в ЦАИС ЕОП, като се създават електронни преписки. Необходимите документи за провеждане на процедурите – решения, обявления, документация и други допълнителни документи, са налични в Системата;
Важно: Събирането на оферти с обява и поканата до определени лица (чл. 20, ал. 3 от ЗОП) се публикуват единствено в ЦАИС ЕОП.

възложителите, за които задължението да ползват ЦАИС ЕОП не влиза в сила от 1 януари 2020 г., прилагат досегашния ред. Запазва се практиката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) да се публикуват решенията и обявленията, като всяка друга допълнителна информация се посочва на съответния Профил на купувача на възложителя. Достъпът до РОП е осигурен с хипервръзка в дясната лента на новия Портал за обществени поръчки (ПОП);
Важно: Шаблони за търсене/получаване на информация:

– създадените шаблони за търсене в РОП продължават да действат;
– информация относно стартирани процедури в ЦАИС ЕОП – създаване на нови шаблони в Регистъра на Системата.

1 април 2020 г.
всички останали възложители, с изключение на Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ и Централният орган за покупки за общините, са задължени да създават документи и да стартират процедури в ЦАИС ЕОП;
всички видове процедури за възлагане на обществени поръчки предвидени в ЗОП се публикуват единствено в ЦАИС ЕОП в електронни преписки;
преустановява се публикацията на новооткрити процедури за възлагане на обществени поръчки в действащия РОП;
информация относно процедури за възлагане на обществени поръчки, стартирани преди 1 април 2020 г., се съдържа в Регистъра по обществени поръчки и на Профила на купувача на възложителите. Тя ще бъде запазена съгласно сроковете, уредени в ЗОП;
действащият Профил на купувача на възложителите се поддържа до изтичане на една година от приключване изпълнението на договорите, прекратяване възлагането на поръчките и приключване изпълнението на последния договор, сключен въз основа на рамково споразумение или квалификационна система.
1 януари 2021 г.

Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ и Централният орган за покупки за общините провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и за сключване на рамкови споразумения чрез ЦАИС ЕОП.
Важна информация:

Задължителна регистрация на стопанския субект в ЦАИС ЕОП:
– изисква се прилагане на Квалифициран електронен подпис;
– след регистрация, Системата позволява да се разпределят роли в организацията.

Кандидатстване/участие в процедура за възлагане на обществени поръчки
– избраната процедура за възлагане на обществени поръчки, по която е предвидено да се кандидатства/участва, следва да бъде добавена към профила на стопанския субект;
– след добавяне в профила на съответния стопански субект следва подготовка на оферта и кандидатстване.

Възможност за симулиране подаване на оферта:
– предоставена е възможност на участниците/кандидатите да се запознаят със Системата като симулират процеси по подготовка и подаване на оферти на следния електронен адрес: www.eop.bg "


09.11.19

Публикуван е за обществено обсъждане График за използване на ЦАИС ЕОП


Агенцията по обществени поръчки Ви уведомява, че днес на Портала за обществени консултации (ПОК) е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
Предложеният проект на график съдържа два етапа за възникване на задължението за използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).
Първият стартира от 1 януари 2020 г. като от тази дата електронното възлагане на обществени поръчки чрез платформата е задължително за:
- възложителите на органите от централната изпълнителна власт и по-конкретно обхваща Министерският съвет, министерствата, държавните комисии и агенции, изпълнителните агенции и други държавни органи с такъв статут;
- кметовете на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Стара Загора, община Благоевград, община Бургас и община Русе;
- „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ “Марица Изток 2“ ЕАД, “Мини Марица - изток“ ЕАД, Национална компания “Железопътна инфраструктура“, Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура“ и “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
Вторият етап започва от 1 април 2020 г. и включва всички останали възложители. Сред тях са и централизираните органи за покупки, които следва да използват платформата само за публикуване на обявленията и решенията, свързани с възлагане на обществени поръчки.
Проектите на документите са достъпни освен на Портала за обществени консултации и на електронната страница на Министерството на финансите в раздел Проекти на нормативни и други актове, подраздел Проекти на постановления, правилници и наредби на Министерския съвет.
Срокът за приключване на общественото обсъждане на ПОК е 8 декември 2019 г.
Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на електронни адреси: p.dimitrova@aop.bg и cfcu@minfin.bg.

 

Още...

01.11.19

Европейската комисия прие нови прагове за обществените поръчки

В съобщение от 31 октомври 2019 г. Европейската комисия (ЕК) оповести промени в съответни стойности на праговете, посочени в Директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2019/С 370/01).

Промените в стойностите на праговете за възлагане на обществени поръчки са посочени в Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1828 на КомисиятаДелегиран Регламент (ЕС) 2019/1829 на Комисията и Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1830 на Комисията.

Съществени промени са направени при праговете за доставки и услуги от публични и секторни възложители, както и тези възлагани в областта на отбраната и сигурността.

Новите стойности влизат в сила от 1 януари 2020 г.01.11.19

Агенция за обществени поръчки

 

"Новият портал на Агенцията по обществени поръчки ще започне да функционира през м. ноември 2019 г.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) Ви уведомява, че през м. ноември 2019 г. ще започне да функционира нов Портал за обществените поръчки (ПОП). Той ще бъде достъпен на електронен адрес www2.aop.bg. Освен нова визия, порталът ще предложи удобна за потребителите организация и структура на данните.
Информацията от текущата страница на АОП ще бъде достъпна за определен период от време, след което отделни подстраници ще са налични чрез новия портал.
Новата визия на ПОП е създадена като част от модулите по разработване, внедряване и поддръжка на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), което се осъществява по проект „Изграждане на национална платформа за електронно възлагане на обществени поръчки“ и е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд."31.10.19

Агенция за обществени поръчки

 

" 31 Октомври 2019

Прилагане на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица след 1 ноември 2019 г.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) Ви уведомява, че съгласно промяната в § 131 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с § 77 от Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 83 от 2019 г.), при използване на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица възложителите следва да прилагат Глава двадесет и шеста в редакцията до 1 ноември 2019 г.
Промените по Глава двадесет и шеста от ЗОП и използването на утвърдените от изпълнителния директор на АОП образци със Заповед № РД-53/27.06.2019 г. влизат в сила заедно със задължението на възложителите да използват Централизираната автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) съгласно график, приет с Постановление на Министерския съвет.."30.10.19

Агенция за обществени поръчки

 

"30 Октомври 2019.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) Ви уведомява, че на 29.10.2019 г. е актуализирана Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). С направената промяна са отстранени идентифицирани програмни грешки в предходната версия. Всички потребители могат да се запознаят с подобрените функционалности и бизнес процеси.

Освен 16-те базисни модула от Етап I, с обновяването на системата е въведен и един от модулите, предвиден в Етап II. АОП реализира по-ранното въвеждане на модул „Профил на купувача“ с цел избягване дублирането на информация на два различни интернет адреса. Спестяването на време и ресурси за възложителите, както и осигуряването на единна точка за достъп до цялото досие (документация) на дадена поръчка, са част от предимствата на тази мярка.

Въвеждането на ЦАИС ЕОП налага съществена промяна в съдържанието на Регистъра на обществените поръчки (РОП). След 1 януари 2020 г. възложителите, определени по График, приет с Постановление на Министерския съвет, ще публикуват в Регистъра всички свои решения, издавани в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

В РОП ще се публикуват разясненията, протоколите и докладите от работата на комисиите за провеждане на процедурите и всички документи, свързани с обществената поръчка. По този начин всички процедури, стартирани в националната платформа ЦАИС ЕОП, ще се обособят в отделни електронни преписки, с които на практика възложителите ще изпълняват изискването за публикуване на информация в „Профил на купувача“.

С направената актуализация възложителите имат възможност да се запознаят и с част от функционалностите на модули „Квалификационна система“, „Динамична система за покупки“, „Подбор“ и „Оценяване“, които са в етап на приемане от АОП. Този подход цели да улесни потребителите в прехода към изцяло дигитално възлагане на процедури за обществени поръчки. Ранното въвеждане на тези модули ще спомогне възложителите и стопанските субекти своевременно да усвоят новите способи и функционални възможности.

Всяко заинтересовано лице, което все още не е регистрирано в ЦАИС ЕОП, може да направи това на електронен адрес – www.eop.bgНавременната регистрация дава възможност за по-дълъг период на запознаване със системата и приетите решения в сферата на електронните обществени поръчки."29.10.19

Агенция за обществени поръчки

 

"28 Октомври 2019.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички крайни потребители, че на 29 октомври 2019 г. от 18:00 ч. предстои обновяване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Ще бъдат предприети действия по заличаване на вписваните обществени поръчки, стартирани в платформата до момента.
АОП отправя препоръка към всички възложители да запазят изискванията от вписаните към момента процедури като шаблони, които да ползват след актуализацията.
Потребителите, регистрирани в системата, не следва да извършват действия по пререгистрация. Регистрациите са валидни и след 29 октомври 2019 г.
От началото на 2019 г., когато пакетът от първите 16 модула, осигуряващи базовите функционалности, бе разработен и приет, агенцията проведе активна кампания за представяне на ЦАИС ЕОП на потребителите и заинтересованите лица. На всички участници във възлагателния процес бе предоставена възможност за регистрация и предварително запознаване с разработените функционалности.


От страна на АОП бяха реализирани дейности, свързани с:

 • предоставяне на безплатен, свободен и неограничен достъп до националната платформа чрез Портала за обществени поръчки (www.eop.bg );
 • провеждане на 11 обучения за повече от 1 100 крайни потребители, с лектори от екипа на разработчика на системата;
 • участие на лектори от АОП в обучения по заявка на възложители, на които бе представена системата;
 • публикуване на обучителни видеоклипове, които да улеснят различните видове крайни потребители в процеса по регистрация в системата;
 • предоставяне на ръководства за ползване на системата;
 • поддържане на актуална информация на Портала за обществени поръчки за напредъка на ЦАИС ЕОП;
 • осигуряване на техническа помощ чрез национален телефон 0700 17 151 за връзка с Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП, както и възможност за обратна връзка.

В периода от 30 октомври до 15 декември 2019 г., всеки регистриран потребител ще има възможност да се запознае на практика с актуализираните функционалности на системата и обновените ръководства за възложители и стопански субекти.
След 15 декември 2019 г. възложителите, определените по График, приет с Постановление на Министерския съвет, ще могат да подготвят документи за стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки след 1 януари 2020 г.
Новите предизвикателства, свързани с променените правила и навлизащите технологични решения във възлагателния процес в страната, изискват изграждане на нови умения в крайните потребители. В тази връзка, АОП поддържа национална телефонна линия 0700 17 151, на която експерти оказват съдействие при регистрацията и техническа помощ при работа със системата."22.10.19

ПОКАНА:
BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.


КРАЕН СРОК:
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

 

Още...

 

 

11.10.19

Агенция за обществени поръчки

 

"10 Октомври 2019.

Използването на ЦАИС ЕОП ще бъде поетапно по групи възложители
Днес Народното събрание прие изменение в Закона за обществените поръчки.

Промените са свързани със задължението за използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). То ще се реализира по График, приет в срок до 15 януари 2020 г. с Постановление на Министерския съвет (МС).

В графика ще бъдат определени конкретните дати, от които отделни групи възложители задължително следва да използват националната платформа за електронно възлагане.

С посочената промяна се цели минимизиране на рисковете и осигуряване на плавно преминаване към изцяло електронен процес на възлагане. Поетапното въвеждане на ЦАИС ЕОП дава възможност сравнително малък кръг от възложители да я използват пилотно, като отстраняването на евентуално констатирани грешки ще улесни прилагането за останалите възложители. Независимо от факта, че за известно време в страната паралелно ще се прилагат два начина на възлагане, се очаква избраният подход да спомогне за подобряване на уменията за ползване на платформата по групи възложители и оказваната помощ да е по-пълноценна.

До влизане на задължението за използване на платформата, съгласно приетия от МС график, конкретните възложители следва да прилагат реда по Закона за обществените поръчки, действащ до 1 ноември 2019 г.

Към момента всички заинтересовани лица имат възможност да се регистрират в ЦАИС ЕОП и да създават документи като прилагат различните методи и способи за възлагане, без действията им да водят до произтичащите правни последици при реално възлагане."Още:...

 

01.10.19

На 17.09.2019 в х. Маринела, гр. София, екипите на Търгове БГ и Интегра груп проведоха безплатен семинар, на който се представиха актуални тенденции в сектора на обществените поръчки, дискутираха се новостите около предстоящото въвеждане на централизираната електронна платформа eop.bg, както и се коментираха проблеми в процеса на подготовка за участие в ОП.

Презентациите включваха следните теми:
- основни положения в ЗОП, видове процедури (чл.18, ал.1 от ОП), европейски и национални прагове, прогнозна стойност на ОП, срокове за получаване на оферти и заявления за участие.
- изисквания към кандидатите, свързани с личното им състояние и критерии за подбор - забрана за включване на ограничителни условия; критерии за възлагане на поръчките; начин на представяне на заявленията и офертите по електронен път; провеждане на процедурите за възлагане на ОП; обжалване на решенията, действията и бездействията на възложителя - практика на КЗК и ВАС.
- основни моменти и специални правила при определяне на изпълнители чрез процедура за избор с публична покана (ПМС №160/01.07.2016).

На семинара присъстваха над 90 души, а лектори бяха водещи експерти в областта на ОП, а именно:

- Георги Грудев - юрист-експерт по обществени поръчки,
- Адв. Димитър Златанов - експерт по обществени поръчки,
- Тодоров - консултант в сферата на евро-финансирането.

Надяваме се, че с провеждането на този семинар, постигнахме заложената предварително цел - да поставим основата на бъдещи регулярни срещи между експерти и участници в ОП, на които да дискутираме актуални казуси в сферата на ОП, за да работим заедно за по-голяма прозрачност на сектора и да подпомагаме Вашата ежедневна работа.

Планираме в близко бъдеще да организираме семинар с основен фокус върху Централизираната електронна платформа www.eop.bg

 

Още...

 

09.09.19

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е публикуван за обществено обсъждане

Още...

 

12.08.19

ПОКАНА

за безплатен семинар-обучение на тема „Подготовка на оферти за участие в обществени поръчки и проекти, финансирани от ЕС. Работа с новата платформа за електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП“

17.09.2019, хотел Маринела, гр. София

 

Още...

 

09.08.19

Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по дадена обществена поръчка?


Това е процедура, при която се дава възможност на всяко заинтересовано лице/заинтересован кандидат или участник - в обществена поръчка, да обжалва, защото счита, че:
- са заложени незаконосъобразни изисквания/условия на обществената поръчка, с които се нарушават неговите законни правата и интереси,
- се възпрепятства достъпа или участието му в обществена поръчка,
- изборът на изпълнител е незаконосъобразен.

Още...

 

30.07.19

ПОКАНА:
Развитие на иновационни клъстери


ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”


КРАЕН СРОК:
16:00 часа на 26.10.2019 г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

26.07.19

Приключиха иновационните дейности по проект „Еко мобилност“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

PDF документ

 

Още...

 

 

22.07.19

Видео материали на АОП за регистрация на потребители в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Още...

 

19.07.19

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА

за безплатен семинар-обучение на тема „Подготовка на оферти за участие в обществени поръчки и проекти, финансирани от ЕС. Работа с новата платформа за електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП“

17.09.2019, хотел Маринела, гр. София

 

Още...

 

15.07.19

Агенцията по обществени поръчки (АОП) обяви процедура за обществена поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Поръчката е с предмет „Изработка и доставка на рекламни материали за осигуряване на информираност и публичност по проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“.

Още...

 

08.07.19

АОП представя информация за предимствата на новия електронен модел на възлагане на обществени поръчки „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП):

Електронния модел осигурява:

 • по-висока ефективност при разходване на публичните средства;
 • осигуряване на публичност и прозрачност;
 • по-добър мониторинг върху пазара на обществените поръчки в страната;
 • проследяване на възлагателните процеси;
 • единна точка за достъп до цялата налична информация, свързана с конкретна процедура;
 • съкращаване на сроковете;
 • намаляване на административната тежест ...

Още...

21.03.19

 

 

Индикативна годишна работна програма за 2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

 

07.03.19

ПОКАНА:
Развитие на иновационни клъстери


ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”


КРАЕН СРОК:
Предстои през 2019!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

07.03.19

 

ПОКАНА:
BG14MFOP001-1.011 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД“

 

ПРОГРАМА:
Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020


ЦЕЛИ:
Oпазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми; осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов; подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд.


КРАЕН СРОК:
17,00 часа на 30.04.2019 г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

07.03.19

ПОКАНА:
№ BG14MFOP001-2.010 „НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ“


ПРОГРАМА:
Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020


ЦЕЛИ:
Насърчаване на предприемачеството в сектора на аквакултурите и подпомагане на създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури.


КРАЕН СРОК:
17,00 часа на 07.05.2019 г.


PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

07.03.19

ПОКАНА:
№ BG14MFOP001-1.010 „ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ, КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИЯ УЛОВ“


ПРОГРАМА:
Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020


ЦЕЛИ:
Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд.


КРАЕН СРОК:
17,00 часа на 30.04.2019 г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

05.03.19

Доклад на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно прегледа на практическото прилагане на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

ТУК

 

 

15.02.19

ПОКАНА:
BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”


ЦЕЛИ:
Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. С изпълнението на процедурата се цели и повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и неактивни лица, посредством предоставяне на възможности за включване в различни по вид обучения.


КРАЕН СРОК:
03.05.2019г., 17:30 часа.

 

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

10.02.19

Презентация от информационната кампания за процедура: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ ТУК

 

 

18.12.18

ПОКАНА:
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ЦЕЛИ:
Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

КРАЕН СРОК:
16:30 ЧАСА НА 21.05.2019 Г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

03.12.18

ПОКАНА:
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

 

КРАЕН СРОК:
Предстои през 2019!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

03.12.18

ПОКАНА:
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

 

КРАЕН СРОК:
Предстои през 2019!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

03.12.18

ПОКАНА:
СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

 

КРАЕН СРОК:
Предстои през 2019!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

09.11.18

Система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП

Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е лична декларация за финансовото състояние, способностите и годността на дружеството да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка. ЕЕДОП е достъпен на всички езици на ЕС и представлява предварително доказателство, че отговаряте на всички необходими условия за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки на територията на ЕС. Благодарение на ЕЕДОП оферентите вече не трябва да представят пълен набор доказателства, нито използваните до момента различни формуляри при процедури за възлагане на обществени поръчки в ЕС, а това значително улеснява участието в трансгранични процедури за възлагане на обществени поръчки. От октомври 2018 г. ЕЕДОП ще се подава единствено по електронен път.

Европейската комисия осигурява безплатна електронна услуга за купувачите, оферентите и други заинтересовани страни, които искат да попълнят ЕЕДОП по електронен път. Формулярът може да се попълни онлайн, да се разпечата и да се изпрати на купувача заедно с офертата. Ако процедурата се извършва по електронен път, ЕЕДОП може да се изтегли, да се запази и да се подаде по електронен път. Ако информацията все още е вярна, можете повторно да използвате ЕЕДОП, с който сте участвали в предишна процедура за възлагане на обществена поръчка. Ако попълнят неверни данни в ЕЕДОП, ако не съобщят съответната информация или не могат да предоставят съответни доказателства, оферентите могат да бъдат изключени от процедурата за възлагане на обществена поръчка или срещу тях може да започне съдебно преследване.

Още...

 

 

23.10.18

ПОКАНА:
BG16RFOP002-2.00… „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ЦЕЛИ:
Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

КРАЕН СРОК:
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!!!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

18.10.18

Агенцията по обществени поръчки предоставя за публично обсъждане проекти на стандартизирани технически спецификации за някои видове автомобили

 

Още...

 

 

10.09.18

ПОКАНА:
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз” по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.“

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ЦЕЛИ:
Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;
Намаляване на сезонните колебания в заетостта;
Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;
Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

КРАЕН СРОК:
17.30 часа на 07.12.2018 г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

10.09.18

ПОКАНА:
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ЦЕЛИ:
Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;
Намаляване на сезонните колебания в заетостта;
Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;
Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

КРАЕН СРОК:
17.30 часа на 07.12.2018 г.

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

10.09.18

ПОКАНА:
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002 „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР

 

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места.
Намаляване на сезонните колебания в заетостта.
Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

КРАЕН СРОК:
17.30 часа на 07.12.2018 г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

05.09.2018

ПОКАНА:
Насърчаване на предприемачеството

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

 

ЦЕЛИ:
Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

 

КРАЕН СРОК:
Първи краен срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 08.10.2018 г.
Втори краен срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 10.12.2018 г.

 

PDF файл

 

Още...

 

 

08.06.2018

ПОКАНА:
Девета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд

ЦЕЛИ:
Да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.

КРАЕН СРОК:
25.06.2016г. до 17,30ч. на 25.07.2018 г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

23.05.2018

Изменена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г.

 

15.02.2018

Ново ръководство на Комисията в помощ на държавите членки при организирането на надеждни тръжни процедури за финансирани от ЕС проекти

Още...

 

 

15.02.2018

ПРОГРАМА/СХЕМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
Подмярка: 4.2 — подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти

 

Цели:

Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

 1. по-добро използване на факторите за производство;
 2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
 5. подобряване опазването на околната среда.

 

Срок за кандидатстване: 14 февруари – 16 май 2018 г.


PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

08.02.2018

Безплатна интернет платформа за обществени поръчки?

Публикуването на обширна информация за обществените поръчки в безплатен и лесен за използване формат за всички заинтересовани страни със сигурност не е по вкуса на властите, и то не само в България. Платформата opentender.eu обаче позволява именно това - търсене и анализиране на данни за обществени поръчки след 2009 г. от всички държави от ЕС, европейските институции, Норвегия, Исландия, Швейцария, Сърбия, Грузия и Армения. Тя е разработената по европейски проект от обединението на научни институти в Германия "Фраунхофер", в партньорство с още осем неправителствени организации от Германия, Великобритания, Чехия, Белгия, Франция, Гърция и Испания. Начинанието е получило финансиране от рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз "Хоризонт 2020" в размер на малко повече от 3 млн. евро.
Според създателите на opentender.eu платформата ще повиши значително прозрачността на пазара, ще намали разходите за транзакции и ще улесни отчетността на правителствата. Въведени са и специални методики за оценка на проведените търгове и сключените договори, които показват доколко честно и прозрачно е протекла дадената процедура.

Още...

 

25.01.2018

В началото на този месец Агенция по обществени поръчки публикува методическо указание относно задълженията на възложителите във връзка с проверката на техническите спецификации от външни експерти

 

Текста на указанието може да намерите на този линк

 

27.11.17

ПОКАНА:
Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

 

ЦЕЛИ:
Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

КРАЕН СРОК:
23.04.2018

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

17.10.17

ПРОГРАМА/СХЕМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
Подмярка: 4.2 — подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти

 

Цели:
Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:
1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. постигане на съответствие със стандартите на Общността;
5. подобряване опазването на околната среда.

Прием: 11.2017

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

17.10.17

ПОКАНА:
Подмярка: 6.4.1. — „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони.
Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности.
Подмярката ще подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление).
Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.


ПРИЕМ:

04.2018

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

29.09.17

ПОКАНА:
Насърчаване на предприемачеството

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

ЦЕЛИ:
Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на НСНМСП и специфични сфери свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

КРАЕН СРОК:
Предварителна информация!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

30.08.17

ПОКАНА:
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 

ЦЕЛИ:
Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

 

КРАЕН СРОК:
09.10.2017

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

30.08.17

ПОКАНА:
Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

 

ЦЕЛИ:
Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

КРАЕН СРОК:
Предварителна информация!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

18.08.17

Стартира проект „Еко мобилност“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

PDF документ

 

Още...

 

 

28.06.17

ПОКАНА:
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

 

ЦЕЛИ:
Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

 

КРАЕН СРОК:
17:30 часа на 26.09.2017 г

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

06.06.17

ПРОГРАМА/СХЕМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
Подмярка: 4.2 — подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти

 

Цели:
Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:
1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. постигане на съответствие със стандартите на Общността;
5. подобряване опазването на околната среда.

Прием: 1 септември до 31 октомври 2017

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

 

Още...

 

 

24.04.17

ПОКАНА:
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

 

ЦЕЛИ:
Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

 

КРАЕН СРОК:
Предварителна информация!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

12.04.17

ПОКАНА:
BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

ЦЕЛИ:
Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процдурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

КРАЕН СРОК:
30.06.2017 г. – 17:30 ч.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

 

Още...

 

 

08.02.17

 

УО на ОПИК 2014-2020 публикува променена Индикативна годишна работна програма за 2017 г.

 

 

05.02.17

ПОКАНА:
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 

ЦЕЛИ:
Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

 

КРАЕН СРОК:
03.04.2017

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

 

Още...

 

 

19.01.17

ПОКАНА:
Енергийна ефективност за големи предприятия

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

ЦЕЛИ:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

КРАЕН СРОК:
19.05.2017

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

13.01.17

ПОКАНА:
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 

ЦЕЛИ:
Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

 

КРАЕН СРОК:
Предварителна информация!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

 

Още...

 

 

09.01.17

ПОКАНА:
ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 

ЦЕЛИ:
Общата цел на процедурата е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса. Процедурата цели създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда.

КРАЕН СРОК:
07.03.2017г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК!

 

Още...

 

 

13.12.16

ПОКАНА:
Развитие на клъстери в България

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

 

ЦЕЛИ:

Предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.


КРАЕН СРОК:
28.04.2017

 

Pdf файл тук!

 

Още...

 

 

17.11.16

ПОКАНА:
Енергийна ефективност за големи предприятия

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

ЦЕЛИ:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

КРАЕН СРОК:
Предварителна информация!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

14.11.16

 

Управляващият орган на ПРСР публикува за коментари Проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

 

12.10.16

ПОКАНА:
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 

ЦЕЛИ:
Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

 

КРАЕН СРОК:
31.12.2018

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

 

Още...

 

 

04.10.16

ПОКАНА:
ПОДМЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

 

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ЦЕЛИ:
Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:
1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
3. опазване на компонентите на околната среда;
4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Срок за кандидатстване: 26 октомври – 7 декември 2016 г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

 

Още...

 

 

03.10.16

 

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г.

 

 

01.09.16

ПОКАНА:
Развитие на клъстери в България

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на членовете на обединението и клъстерите като цяло.

КРАЕН СРОК:
Предварителна информация!

 

Pdf файл тук!

 

 

 

Още...

 

 

07.08.16

ПОКАНА:
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 

Програма/мярка:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г.

 

Цел:
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ има за цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Срок за кандидатстване: 02 септември – 03 октомври 2016 г. (съгл. Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г.)

PDF файл тук!

 

 

 

Още...

 

 

15.06.16

ПОКАНА:
BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

КРАЕН СРОК:

15.08.2016

 

 

Още...

 

 

16.05.16

ПОКАНА:
Специфични обучения за заети лица

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 

ЦЕЛИ:
Настоящата процедура има за цел да повишаване производителността на труда и адаптивността на наетия персонал, както и създаване условия за устойчива заетост, чрез предоставяне възможностите за специфични за предприятията и работните места обучения, извън публичния сектор.

 

КРАЕН СРОК:
ПРДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

 

 

Още...

 

 

15.05.16

ПОКАНА:
Eнергийна ефективност за МСП

 

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Предоставяне на фокусиране подкрепа на българските МСП за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност и подобряване на енергийната интензивност на икономиката.

КРАЕН СРОК:

19:00 часа на 12.10.2016 г.

Kандидатите по процедурата имат ангажимент да изготвят енергиен одит по образец и да го представят за разглеждане от АУЕР не по-късно от 10 август 2016 г.

 

 

Още...

 

 

18.04.16

ПРЕВОД НА ГОДИШНИ И МЕСЕЧНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

 

В периода 18-22 април 2016 г. предлагаме промоционална цена за превод от/на английски език на годишни и месечни финансови отчети: 13,50 лв./стр.

 

Забележка:

Цената не включва ДДС.

Цената се отнася за 1 стандартна страница (1800 знака, включително интервалите).

Цената се отнася за нормална поръчка. Срокът на изпълнение се договаря допълнително.  

 

Контакти: tankova@integra-group.eu или 0898-370-540

 

 

21.04.16

ПОКАНА:
BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

КРАЕН СРОК:

Предварителна информация!!!

 

 

Още...

 

 

14.04.16

ПРЕДСТОИ ПОСЛЕДЕН ПРИЕМ ПРЕЗ ОКТОМВРИ/НОЕМВРИ 2016 ПО

ПОДМЯРКА: 4.2 — ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКАТА, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И/ИЛИ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

 

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ЦЕЛИ:
Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:
1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. постигане на съответствие със стандартите на Общността;
5. подобряване опазването на околната среда.

 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:


Прием 10/11.2016!

 

Още...

 

 

13.04.16

ПОКАНА:
ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 

ЦЕЛИ:
Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

 

КРАЕН СРОК:
14.06.2016 г

 

 

Още...

 

 

08.04.16

ПОКАНА:
Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата

 

ПРОГРАМА:
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

Цел:
Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ има за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони.

Срок за кандидатстване: 09 май – 03 юни 2016 г. (съгл. Заповед № РД 09-179 от 07.04.2016 г.)

 

 

Още...

 

 

09.02.16

 

 Променена Индикативна годишна работна програма(ИГРП) за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) за 2016 г.,

 

05.02.16

ПОКАНА:
Eнергийна ефективност за МСП

 

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Предоставяне на фокусиране подкрепа на българските МСП за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност и подобряване на енергийната интензивност на икономиката.

КРАЕН СРОК:
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19:00 часа ХХ.ХХ.2016 г. (150 дни от датата на обявяване на процедурата).
(В момента се провежда обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия)

 

 

Още...

 

 

05.02.16

ПОКАНА:
Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

 

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

ЦЕЛИ:
Предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

 

КРАЕН СРОК:
19:00 часа на 05.05.2016 г.

 

 

Още...

 

 

28.01.16

ПЕТ КЛЮЧА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРИ


ИЛИ


КАК САМИ ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШЕН ПРОЕКТ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ?


От Николина Матева, ИНТЕГРА ГРУП

 

Още...

 

 

27.01.16

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АКЦИЗ ВЪРХУ ГОРИВО?

Възстановяването на акциз върху гориво ще подобри финансите на Вашата фирма. ИНТЕГРА ГРУП предлага експертно съдействие за преодоляване на този административно труден процес в Белгия, Франция и Словения, които дават възможност за възстановяването на акциз.


Кой може да си възстанови акциз, което е платил в чужбина?

Повечето организации, които имат разходи за гориво в Белгия, Франция и Словения.


Какви са възтановимите акцизи върху горивото в Белгия, Франция и Словения?

Възстановимия акциз на литър гориво е както следва:
Франция - 0,0487 EUR / л
Белгия - 0,0763 EUR / л 
Словения - 0,0875 EUR / л

Още...

 

 

27.01.16

ПОКАНА:
Развитие на управленския капацитет на МСП  

 

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

ЦЕЛИ:
Предоставяне на подкрепа за развитие и укрепване на управленския капацитет на МСП в България и насърчава на използването на информационни и комуникационни технологии и и услуги

КРАЕН СРОК:
Индикативна дата на обявяване:  май 2016

 

 

Още...

 

 

26.01.16

ПОКАНА:

Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата.

 

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г.


Цел:
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ има за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони.

 


Срок за кандидатстване:

18 април – 15 май 2016 г. (предварителна
информация съгл. Индиативен график за прием на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г. през календарната 2016 г.)

 

 

Още...

 

 

07.01.16
Министър Лукарски търси осигуряване на допълнителен финансов ресурс за близо 500-те проекта, които са преминали оценката успешно и в момента са в списък на „чакащи“ по по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

 

Още...

 

 

04.01.16

ЕК публикува ръководство за избягване на грешки при обществени поръчки

 

Още...

 

 

 

23.12.15

ПОКАНА:
Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

 

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

ЦЕЛИ:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

КРАЕН СРОК:
04.04.2016

 

 

Още...

 

 

14.12.15

ПОКАНА:
ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 

ЦЕЛИ:
да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и, ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията

 

КРАЕН СРОК:
…2016?

 

 

Още...

 

 

30.11.15

ПОКАНА:
Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

 

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

ЦЕЛИ:
Предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

 

КРАЕН СРОК:
…2016?

 

 

Още...

 

 

30.11.15

ПОКАНА:
Eнергийна ефективност за МСП

 

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Предоставяне на фокусиране подкрепа на българските МСП за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност и подобряване на енергийната интензивност на икономиката.

КРАЕН СРОК:
…2016?

 

 

Още...

 

 

25.11.15

 

Очаква се прием на проектни предложения по схема за беззвъзмездна помощ „Добри и безопасни условияна труд“  по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ с обще бюджет 80 000 000 лв. Минимална безвъзмездна помощ  50 000, а максимална 391 166 лева.

На този линк може да намерите информация относно условията за кандидатстване по предходна подобна схема за безвъзмездна помощ.

 

 

24.11.15

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 - проект на Индикативна годишна работна програма за 2016 г.

 

24.11.15

 

Индикативна годишна работна програма за 2016 г. на ОП Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.

 

24.11.15

 

Индикативна годишна работна програма за 2016 г. на ОП Околна среда 2014 – 2020 г.

 

24.11.15

 

Индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., през календарната 2016 г.

 

 

18.11.15

Във връзка с предложение на Управляващия орган на ОП РЧР за увеличаване на бюджета на процедура BG05PO001-1.003 „Ново работно място 2015“, на 11 ноември 2015 г. Комитетът за наблюдение на ОП РЧР 2014-2020 взе решение за увеличаване на бюджета на процедурата на 100 000 000 лева. 


Във връзка с големия брой на получените проектни предложения и предстоящите още два срока за прием на проекти, КН ОП РЧР реши след втория срок – 19.11.2015 г., процедурата да бъде прекратена, съгласно чл.27, ал.1, т.4. от ПМС 107/2014 г.

 

 

18.11.15

 

Индикативна годишна работна програма за 2016-та година -Наука и образование за интелигентен растеж (2014- 2020)

 

18.11.15

 

Индикативна годишна работна програма за 2016-та година - Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

 

16.11.15

 

 

ПОКАНА:
Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

 

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

ЦЕЛИ:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

КРАЕН СРОК:
Предварителна информация

 

 

Още...

 

 

03.11.15

 

 

Обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1014

 

 

27.10.15

ПОДМЯРКА: 4.2 — ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКАТА, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И/ИЛИ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

 

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ЦЕЛИ:
Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:
1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. постигане на съответствие със стандартите на Общността;
5. подобряване опазването на околната среда.

 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:


Прием от 30.11.2015 до 18.12.2015 г.

 

Още...

 

 

12.10.15


 

 

АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПОКАНИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА.

 

 

 

05.10.15

Проект на индикативна годишна работна програма за 2016 г. по предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

 

 

05.10.15

Управляващият орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020  г. (ПМДР) публикува за предварително обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2016 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПМДР.

Коментари и предложения по проекта на ИГРП за 2016 г. на ПМДР  могат да бъдат представени в срок до 25 октомври 2015 г. на електронен адрес: pmdr@mzh.government.bg

 

 

01.10.15

Обществено обсъждане на Индикативна годишна работна програма за 2016 г. по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 

На основание чл. 7, ал. 3 от ПМС № 107/2014 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2016 г.


Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 15.10.2015 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg  .

 

 

 

14.09.15

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) публикува за предварително обсъждане проект на индикативна годишна работна програма (ИГРП)  за 2016 г.

 

Образец на Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите може да видите тук

 

 

01.07.15

ПОКАНА:
НОВО РАБОТНО МЯСТО

ПРОГРАМА:
Развитие на човешките ресурси 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

 

КРАЕН СРОК:
19.11.2015

 

 

Още...

 

 

06.2015


 

 

Е-Бюлетин Безвъзмездна помощ: Актуални и предстоящи покани за безвъзмездно финансиране за бизнеса.06.2015

 

 

 

21.06.15

ПОКАНА:
BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“

 

ПРОГРАМА:
Развитие на човешките ресурси 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Основна цел на операцията е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ.

 

КРАЕН СРОК:
31.08.2015 г.

 

 

Още...

 

 

21.06.15

ПОКАНА:
Мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"

 

ПРОГРАМА:

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.

 

КРАЕН СРОК:

02 юли – 09 юли 2015 г.

 

 

Още...

 

 

04.06.15

ПОКАНА:
Процедура BG05М9ОP001-1.003 "Ново работно място 2015"

На 04.06.2015 г., на основание чл.13, ал.4 от ПМС № 107/10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05М9ОP001-1.003 "Ново работно място 2015"

 

 

Още...

 

 

08.05.15

ПОКАНА:
Подобряване на производствения капацитет в МСП

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

ЦЕЛИ:
Предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) с цел подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

 

КРАЕН СРОК:
8 юли 2015 г. - САМО за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства.
8 септември 2015 г. - САМО за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства.
9 ноември 2015 г. - САМО за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

 

 

Още...

 

 

08.06.15

ПОКАНА:
НОВО РАБОТНО МЯСТО

ПРОГРАМА:
Развитие на човешките ресурси 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

 

КРАЕН СРОК:
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Още...

 

 

01.06.15

ПОДМЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

 

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ЦЕЛИ:
Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:
1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
3. опазване на компонентите на околната среда;
4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:


Индикативен период за прием 02 ноември 2015 г. – 29 ноември 2015 г.

 

Още...

 

 

01.06.15

ПОДМЯРКА: 4.2 — ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКАТА, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И/ИЛИ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

 

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ЦЕЛИ:
Преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти включени в Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз, включително памук, с изключение на риба и рибни продукти. Резултатът от производствения процес може да бъде продукт, който не е включен в обхвата на Приложение І.

 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:


Индикативен период за прием 02 ноември 2015 г. – 29 ноември 2015 г.

 

Още...

 

 

28.03.15

ПРОГРАМА:
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Общата стратегическа цел на програмата е сближаването на хората, на общностите и на икономиките в граничната зона между Румъния и България, с оглед участието в съвместното развитие на зоната за сътрудничество, чрез трайното използване на нейните човешки, естествени и на околната среда ресурси и предимства.

 

КРАЕН СРОК:
30 юни 2015 за меки проекти (16:00)
30 септември 2015 за твърди проекти (16:00)

 

Още...

 

 

09.04.15

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

Проект: BG051PO001-1.1.13-0282 „Увеличаване на заетостта сред
младите хора до 29 години “ , финансиран съобразно ДБФП  ESF-1113-01-07006 (BG051PO001-1.1.13-0282-C0001) на стойност над 67 х. лева, се изпълни от ИНТЕГРА ГРУП 2011 ЕООД

ИНТЕГРА ГРУП 2011 ЕООД е  дружество, създадено с мисията да подпомага развитието на бизнеса и регионите в условията на общ европейски пазар и политики. Дейността на дружеството е фокусирана в сектора на услугите – консултантски услуги по „Еврофинансиране”, Езикови решения, консултантски услуги по „Международно възстановяване на ДДС” и др. Разрастване на дейността на дружеството изискваше наемането на нови квалифицирани служители. В отговор на тези изисквания и като изпълнение на своята стратегия за развитие ИНТЕГРА ГРУП реализира Проект: BG051PO001-1.1.13-0282 „Увеличаване на заетостта сред младите хора до 29 години “, съобразен с индивидуалните и специфични нужди на дружеството. 

Основната дейност по проекта бе интегриране на уязвими групи на пазара на труда, а именно безработни младежи до 29 години, регистрирани в ДБТ.
Специфичните цели на проекта, постигнати от неговото реализиране са:

 1. Повишаване на квалификацията на младежите до 29 – години чрез  осигуряване на професионално обучение и обучение по ключови компетенции;
 2. Осигуряване на заетост на успешно завършилите обучение  младежи.
 3. Създаване на устойчиви работни места.

 
На база на заложените дейности, конкретният проект е в пълно съответствие с целите на конкретното приоритетно направление и на областта на интервенция от ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът бе насочен към безработните младежи, които са от уязвимите групи на пазара на труд, и имат трудност в намиране на работа и реализиране на своя трудов потенциал. Чрез успешно преминаване на обучението по проекта и запазване на тяхната заетост в Дружеството, те са част от успешно постигнатите резултати на цялата програма.

Проектът включи 5 лица, представители на целевата група - безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ.

ИНТЕГРА ГРУП 2011 ЕООД ви кани да присъствате на официална презентация на ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.13-0282 „Увеличаване на заетостта сред младите хора до 29 години“– неговите цели, задачи и резултати. на 14.04.2015г. от 9.00 часа на адрес ул. Христо Белчев 21, офис 209, София

Информация за контакт с ИНТЕГРА ГРУП 2011  ЕООД
Адрес:  гр. СОФИЯ, ул. Христо Белчев 21, офис 209
Лице за контакт: Христо Чорбаджийски – Управител
тел.: 02 986 42 08, ел. поща: office@integra-group.eu

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ИНТЕГРА ГРУП 2011 ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

 

 

28.03.15

ПРОГРАМА:
Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Турция по ИПП 2014 – 2020

 

ЦЕЛИ:
Общата стратегическа цел на програмата е сближаването на хората, на общностите и на икономиките в граничната зона, с оглед участието в съвместното развитие на зоната за сътрудничество, чрез трайното използване на нейните човешки, естествени и на околната среда ресурси и предимства.

КРАЕН СРОК:
Предварителна информация!

 

 

Още...

 

 

27.03.15

 

ПРЕВОД НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ


В периода 31.03.2015-06.04.2015 г. предлагаме промоционална цена от 12,90 лв./стр. за превод от/на английски език на годишни и месечни финансови отчети.

Забележка:
Цената не включва ДДС. 
Цената се отнася за 1 стандартна страница (1800 знака, включително интервалите). 
Цената се отнася за нормална поръчка. Срокът на изпълнение се договаря допълнително.  
http://blog.integra-group.eu/prevod-na-finansovi-otcheti-2015/
20.03.15


 

 

АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПОКАНИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА.

 

 

 

26.02.15

ПОКАНА:
Подобряване на производствения капацитет в МСП

 

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) с цел подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

 

КРАЕН СРОК:
?.04.2015-?.2015
?.?.2015-?.?.2015
?.?.2015-?.?.2015

 

Още...

 

 

09.03.15

 

ПОКАНА:

Мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"

 

ПРОГРАМА:

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.


КРАЕН СРОК:

09 март – 08 април 2015 г.

 

Още...

 

 

24.02.15

ПРОГРАМА:
ФОНД "Условия на труд"

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Повишаване качеството на работните места, чрез финансиране дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България.

 

КРАЕН СРОК:
Разглеждането и оценката на предложенията за финансиране става всеки месец от комисия назначена от управителят на фонда.

 

Още...

 

 

01.01.15

ПОКАНА:
Инструмент за малки и средни предприятия - Иновации в МСП

 

ПРОГРАМА:
ХОРИЗОНТ 2020

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Изграждането в целия Съюз на икономика, основана на знания и иновации, като същевременно се допринесе за устойчивото развитие.

 

КОНКРЕТНА ЦЕЛ
Конкретната цел е да се стимулира растежа посредством повишаване на равнището на иновациите в МСП, като се обхванат техните различни потребности от нововъведения за целия иновационен цикъл за всички видове иновации и по този начин се създадат по-бързо разрастващи се МСП с международна дейност.

 

КРАЕН СРОК ЗА 2015:
18-03-2015
17-06-2015
17-09-2015

 

 

Още...

 

 

26.02.15

ПОКАНА:
Енергийна ефективност в МСП

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

ЦЕЛИ:
Насърчаване на енергийната ефективност и ефективното използване на ресурсите в предприятията.

КРАЕН СРОК:
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

 

 

Още...

 

 

26.02.15

ПОКАНА:

Мярка "Инвестиции в предприятия"

 

ПРОГРАМА:

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.

 

КРАЕН СРОК:

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

 

 

Още...

 

 

26.02.15

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
Подмярка: 4.2.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма"

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти включени в Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз, включително памук, с изключение на риба и рибни продукти. Резултатът от производствения процес може да бъде продукт, който не е включен в обхвата на Приложение І.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

 

Още...

 

 

25.02.15

ПРОГРАМА/СХЕМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
Подмярка: 4.2 — подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти включени в Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз, включително памук, с изключение на риба и рибни продукти. Резултатът от производствения процес може да бъде продукт, който не е включен в обхвата на Приложение І.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

 

Още...

 

 

23.02.15

ПРОГРАМА/СХЕМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
Подмярка: 6.1 — помощ при стартиране за млади земеделски стопани

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Улесняване процеса на създаването на стопанства от млади земеделски производители

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

 

Още...

 

 

21.02.15

ПРОГРАМА/СХЕМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
Подмярка: 6.4 — подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Насърчаване стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони.

 

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

  • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
  • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
  • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

   

  ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

   

  Още...

   

   

11.12.14

ПРОГРАМА:
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

 

Индикативна годишна работна програма на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за 2015 г. 

 

 

 

01.10.14

ПРОГРАМА/СХЕМА:
ХОРИЗОНТ 2020

 

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
Инструмент за малки и средни предприятия - Иновации в МСП

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Изграждането в целия Съюз на икономика, основана на знания и иновации, като същевременно се допринесе за устойчивото развитие.

 

КОНКРЕТНА ЦЕЛ
Конкретната цел е да се стимулира растежа посредством повишаване на равнището на иновациите в МСП, като се обхванат техните различни потребности от нововъведения за целия иновационен цикъл за всички видове иновации и по този начин се създадат по-бързо разрастващи се МСП с международна дейност.

 

Краен срок за 2014:
17 декември 2014 г.

 

Още...

 

 

04.07.14

Програма
"Техностарт - Насърчаване на иновационната активност на младите хора"

 

Основна цел:
Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи - студенти, докторанти и дипломирани в най-ранният етап от предприемаческия цикъл - момента на разработен бизнес план и реализацията на иновационния продукт или услуга през първата година чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.

 

Краен срок:

15.09.2014

 

Още...

 

 

04.07.14

Програма/схема:
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
“МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“

Основна цел:
В рамките на операцията ще се предостави възможност на младежи до 29-годишна възраст за стажуване/обучение по време на работа при работодател.
Целта е да се повиши конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.

Краен срок:
04.08.2014г.

 

Още...

 

 

01.07.14

ПРОГРАМА/МЯРКА:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година

 

ДФ „Земеделие” обяви прием по т. нар. „горски мерки” от ПРСР 2007-2013 със следните дати за депозиране на проектни предложения:

 

1.      Мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи”: 14 юли – 01 август (бюджет – 5 млн. евро);

Още...

 

2.      Мярка 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”: 14 юли – 01 август (бюджет – 15.5 млн. евро).

Още...

 

 

26.05.14

Програма/схема:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007- 2013

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

 

Решение на No РД-16-466/08.04.2014 публикувано на 24.05.2014 http://www.opcompetitiveness.bg/

Още...

 

Списък одобрени проекти публикуван на 24.05.2014 http://www.opcompetitiveness.bg/

Още...

 

Списък резервни проекти публикуван на 24.05.2014 http://www.opcompetitiveness.bg/

Още...

 

 

20.05.14.

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

Проект: BG051PO001-1.1.13-0282 „Увеличаване на заетостта сред младите хора до 29 години “ , финансиран съобразно ДБФП  ESF-1113-01-07006 (BG051PO001-1.1.13-0282-C0001) на стойност над 67 х. лева, започна своето  изпълнение от ИНТЕГРА ГРУП 2011 ЕООД

ИНТЕГРА ГРУП 2011 ЕООД е  дружество, създадено с мисията да подпомага развитието на бизнеса и регионите в условията на общ европейски пазар и политики. Дейността на дружеството е фокусирана в сектора на услугите – консултантски услуги по „Еврофинансиране”, Езикови решения, консултантски услуги по „Международно възстановяване на ДДС” и др. Разрастване на дейността на дружеството изисква наемането на нови квалифицирани служители. В отговор на тези изисквания и като изпълнение на своята стратегия за развитие ИНТЕГРА ГРУП реализира Проект: BG051PO001-1.1.13-0282 „Увеличаване на заетостта сред младите хора до 29 години “, съобразен с индивидуалните и специфични нужди на дружеството. 

Основната дейност по проекта е интегриране на уязвими групи на пазара на труда, а именно безработни младежи до 29 години, регистрирани в ДБТ.
Специфична цели на проекта са:
- Повишаване на квалификацията на младежите до 29 – години чрез  осигуряване на професионално обучение и обучение по ключови компетенции;
- Осигуряване на заетост на успешно завършилите обучение  младежи.
- Създаване на устойчиви работни места.

На база на заложените дейности, конкретният проект е в пълно съответствие с целите на конкретното приоритетно направление и на областта на интервенция от ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът е насочен към безработните младежи, които са от уязвимите групи на пазара на труд, и имат трудност в намиране на работа и реализиране на своя трудов потенциал. Чрез успешно преминаване на обучението по проекта и запазване на тяхната заетост в Дружеството, те ще бъдат част от успешно постигнатите резултати на цялата програма.

Проектът предвижда да се включат 5 лица, представители на целевата група - безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ.

ИНТЕГРА ГРУП 2011 ЕООД ви кани на 02.06.2014г. от 09.00 часа в на ул. Христо Белчев 21, ет. 1, Конферентна зала  да присъствате на официална презентация на ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.13-0282 „Увеличаване на заетостта сред младите хора до 29 години“– неговите цели, задачи и резултати.

Информация за контакт с ИНТЕГРА ГРУП 2011  ЕООД
Адрес:  гр. СОФИЯ, ул. Христо Белчев 21, офис 209
Лице за контакт: Христо Чорбаджийски
тел.: 0885 899 407, ел. поща: office@integra-group.eu

 

 

05.02.14

ТЕЛЕКОМ АДВАЙЗЕР

 

Оптимизация на разходи за телекомуникации – съвместена услуга на ИНТЕГРА ГРУП И АЙ ТИ ЕКСПЕНС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Телеком адвайзър е бранд в областта на информационни и телекомуникационни услуги на АЙ ТИ ЕКСПЕНС КОНСУЛТИНГ ЕООД

 

I. УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ (Telecom Expense Management)

 • Преглед на документи;
 • Преглед на придобити услуги;
 • Преглед на условия по договори;
 • Управление на наличните услуги;
 • Преглед на фактури,
 • Изготвяне на анализи и препоръки.

Ползи:

Услугите за управление на телекомуникационните разходи ще повишат ефективността от използваните телеком услуги и ще намалят техните разходи.

 

 

II. УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ДОГОВОРИ (Telecom Contract Management)

 • Проследяване на условията и сроковете на договорите;
 • Проследяване на коректно изпълнение на договорите (абонаментни планове, преференции, споразумение за ниво на обслужване и т.н.);
 • Експертен анализ на договорни отношения;
 • Съпоставка на технически решения и продукти при договаряне;
 • Съпоставка на ценови условия и параметри;
 • Проактивно съдействие при договаряне и предоговаряне с доставчици;
 • Сравнителен анализ на конкретни финансови условия спрямо пазарни нива;
 • Предложение за ползване на най-изгодните условия от конкретен доставчик,
 • Подготовка на документи при организиране на тръжни процедури за избор на телеком доставчик.

Ползи:

Управление на телекомуникационни договори Ви пести време за избор на най-изгодното решение и за проследяване на коректното изпълнение на договорите.

 

 

III. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕН ОДИТ (TelCo Audit)

Разкриване на възможности за оптимизация, осигуряваща спестяване на разходи;

 • Анализ на електронни фактури за отклонения от нормалното потребление, придържащ се към предварително зададени параметри;
 • Разследване на потенциални отклонения и грешки;
 • Медиация при спорове с Доставчици;

Ползи:

Телекомуникационният одит ще ви информира за допълнителни възможности за снижаване на разходите, както и за грешки и отклонения от нормалното потребление на ползваните услуги.

 

 

Още...

 

18.11.13

ИНТЕГРА ГРУП набира безработни младежи до 29 години от град София (5 души) по СХЕМА BG051PO001-1.1.13 „НОВО РАБОТНО МЯСТО” за длъжност „Специалист, маркетинг и реклама”

 

ПРОФИЛ НА УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ:

 1. до 29г.;
 2. безработен, регистриран в бюрата по труда на територията на град София (регистрацията в ДБТ става по постоянен адрес ЛК или с удостоверение за настоящ адрес);
 3. с намерение да се развива в маркетинга и продажбите на услуги B2B (Подготовка и управление на проекти финансирани от ЕС; Езикови преводи; Международно възстановяване на ДДС и др.);
 4. добри познания по английски език;
 5. добри комуникационни умения;
 6. аналитични умения;
 7. умения за водене на преговори;
 8. INTERNET, MS OFFICE;
 9. минимум средно образование;
 10. кандидати с подобен опит имат предимство.

 

ИНТЕГРА ГРУП ОСИГУРЯВА:

 1. Професионално обучение от лицензиран ЦПО за „Специалист, маркетинг и реклама”, код по НКИД 3339 3005;
 2. Oбучение по ключова компетенция  – бизнес английски език;
 3. Вътрешнофирмено продуктово обучение (Подготовка и управление на проекти финансирани от ЕС); Езикови преводи; Международно възстановяване на ДДС и др.).
 4. Стипендия от 8 лв/ден по време на обученията;
 5. Пътни разходи до мястото на обучение от 10 лв/ден, ако обучаемият живее извън София, но в област;
 6. Назначаване на трудов договор за една година на нето заплата от 455 лева на длъжност „Специалист, маркетинг и реклама”;
 7. Допълнително възнаграждение за всеки нов проект/договор (процент от общия бюджет на поръчката);
 8. Работна среда - извън офиса;
 9. При добри резултати след първата година - удвояване на допълнителното възнаграждение за всеки нов проект/договор (процент от общия бюджет на поръчката);
 10. Служебни ултрабук, мултифункционална преносима машина (копир, принтер, скенер), мултимедиен прожектор, мобилен телефон,
 11. Софтуер за управление на база данни от клиенти.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДБОР:

 1. Заявление – получава се в ДБТ (Възраждане, Сердика, изток, Люлин) от индивидуалния трудов посредник;
 2. Служебна бележка от ДБТ, удостоверяваща регистрацията, както и нейната продължителност;
 3. Автобиография;
 4. Документ за завършено средно/висше образование.

 

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В:

Дирекция Бюро по труда – Възраждане - София

Адрес: 1303 София, ул. „Странджа" № 64
Обслужва районите Възраждане, Красна поляна, Илинден, Овча купел и Витоша

Дирекция Бюро по труда – Люлин – София

Адрес: 1336 София, жк Люлин-4 трафопост до бл.426
Обслужва районите Люлин, Връбница, Банкя и Нови Искър

Дирекция Бюро по труда – Изток – София

Адрес: 1715 София, жк Младост-4 до бл. 465
Обслужва районите Младост, Панчарево, Изгрев, Студентска, Оборище, Подуяне, Кремиковци, Искър и Слатина

Дирекция Бюро по труда – Сердика – София

Адрес: 1202 София, ул."Тимок" № 20
Обслужва районите Сердика, Надежда, Средец, Триадица, Лозенец и Красно село.

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ДО 10.01.2014

 

 

23.10.13

Програма/схема:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007- 2013

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

 

Основна цел:
Да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване.

 

Краен срок:
23 декември 2013 г.

 

Още...

 

15.10.13

ИНТЕГРА ГРУП подписа договор по СХЕМА BG051PO001-1.1.13 „НОВО РАБОТНО МЯСТО”.

По проекта ще:

 • бъдат обучени безработни младежи до 29 години от град София за длъжност „Специалист, маркетинг и реклама”;
 • бъдат назначени 5 младежи до 29 години от град София на длъжност „Специалист, маркетинг и реклама”,
 • бъде осигурено оборудване за новите работни места, вкл. ултрабуци, мултифункционални преносими машини (копир, принтер, скенер), мултимедиени прожектори и др.
04.09.13

Още...

 

 

Месечен бюлетин "Безвъзмездна помощ" 09.2013

 

Актуални схеми за безвъзмездна помощ.

 

Още...

 

 

 

02.09.13

ПРОГРАМА/МЯРКА:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година

 

Със заповеди от 27.08.2013 г. на Изп. директор на ДФЗ е обявен прием по м. 313, 321 и 322 от Програмата за развитие на селските райони със следните срокове, бюджети и допустими инвестиции:

 

1.      Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”

  a.      Срок за прием на проектни предложения: 12.09.2013 – 23.09.2013 г.

  b.      Допустими инвестиции: всички дейности, допустими за финансиране по мярката

  c.      Бюджет: 4 390 624 евро

 

2.      Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

  a.      Срок за прием на проектни предложения: 09.09.2013 – 20.09.2013 г.

  b.      Допустими инвестиции:

  -     строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове, строителство на нови пътища; реконструкция/ рехабилитация на водоснабдителни и/или канализационни системи и съоръжения, разширяване на съществуващата водоснабдителна и/или канализационна система – бюджет 90 000 000 евро

  -     изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива; изграждане или подобряване на центрове за социални услуги: грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително специализиран транспорт, грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като дневни центрове и др.), включително специализиран транспорт – бюджет 10 000 000 евро

  -     изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.), включително създаването на мобилни центрове – бюджет 4 200 000 евро

 

  3.      Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места":

   a.      Срок за прием на проектни предложения: 09.09.2013 – 20.09.2013 г.

   b.      Допустими инвестиции: всички дейности, допустими за финансиране по мярката

   c.      Бюджет: 28 471 693 евро

   

01.08.13

 

 

Месечен бюлетин "Безвъзмездна помощ" 08.2013

 

Актуални схеми за безвъзмездна помощ.

 

Още...

 

 

 

04.07.13

Програма/схема:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007- 2013

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

 

Основна цел:
Да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване.

 

Краен срок:
Предварителна информация!

Още...

 

04.07.13

 

 

Месечен бюлетин "Безвъзмездна помощ" 07.2013

 

Актуални схеми за безвъзмездна помощ.

 

Още...

 

 

 

03.07.13

 

 

ПРОГРАМА/МЯРКА:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година

 

На 02.07.2013 г. е обявен актуализиран график за прием на заявления за подпомагане по различните мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), приложен към настоящото съобщение. Съгласно обявения график потенциалните кандидати ще имат възможност да подават проектни предложения до края на 2013 г. по следните мерки и в следните срокове:

 

Частни мерки:

 Мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери": 02 септември – 20 септември 2013 г.

 Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства": 01 юли – 12 юли 2013 г. (в момента тече прием по тази мярка)

 

 

Публични мерки:

 Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности": 29 юли – 23 август 2013 г.

 Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони": 29 юли – 23 август 2013 г.

 Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места": 29 юли – 23 август 2013 г.

 

 

 

06.06.13

 

 

Месечен бюлетин "Безвъзмездна помощ" 06.2013

 

Актуални схеми за безвъзмездна помощ.

 

Още...

 

 

 

02.06.13

 

БЮЛЕТИН "МЕЖДУНАРОДНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС", No 8/02.06.13

Още...

 

 

 

26.05.13

ПРОГРАМА/МЯРКА:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година

 

През месец юни 2013 г. фермерите ще могат да кандидатстват по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

 

Приемът е насочен към следните групи кандидати: 

 • с одобрени проекти по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”;
 • производителите на плодове и зеленчуци (конкретните култури ще бъдат посочени в заповедта за отваряне на прием);
 • фермерите с проекти за модернизиране на стопанства от сектор „Мляко“ и други животновъдни сектори, в съответствие със стандартите на Общността, включително и с Директива 91/676/ЕИО (Нитратната директива).

 Още...

В този период на прием не е предвидено финансиране на фермери и признати организации на земеделски производители, които отглеждат зърнено-житни и маслодайни култури.

 

Точните срокове и бюджетът ще бъдат обявени със заповед на министъра на земеделието и храните преди началото на приема по ПРСР.

 

 

 

09.05.13

Програма/схема:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”

Основна цел:
Да се повиши ефективността и конкурентоспосбността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация.

Краен срок:
10.07.2013г.

Още...

 

07.05.13

 

 

Месечен бюлетин "Безвъзмездна помощ" 05.2013

 

Актуални схеми за безвъзмездна помощ.

 

Още...

 

 

 

26.04.13

ПРОГРАМА/МЯРКА:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година

 

 Със заповеди от 26.04.2013 г. на Изп. директор на ДФ Земеделие е обявен прием на проектни предложения по следните мерки от Програмата за развитие на селските райони:

1.      Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” – от 13 май до 31 май 2013 г. (бюджет 46 млн. евро)

Още...

2.      Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” – от 13 май до 31 май 2013 г. (бюджет 25.5 млн. евро)

Още...

Важно! И по двете мерки за обявения период на прием не са допустими инвестиции и за производство и продажба на енергия от възобновяеми източници (слънчева, вятърна, водна, геотермална)

 

 

 

08.04.13

 

Месечен бюлетин "Безвъзмездна помощ" 04.2013

 

Актуални схеми за безвъзмездна помощ.

 

Още...

 

 

30.03.13

 

ПРОГРАМА/МЯРКА:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година

 

С решение от 29.03.2013 г. Министерството на земеделието и храните и ДФ „Земеделие” обяви приеми по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). След допълнителни анализи ще се определят конкретните бюджети за всеки прием и кои ще са приоритетните дейности. Дадените по-долу индикативни срокове за прием са съгласно публикувания и приложен към настоящото съобщение индикативен график по ПРСР.

 

Частни мерки:

 

Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" **: 20 май – 14 юни 2013 г.

 Още...

 

Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" *: 01 юли – 26 юли 2013 г.

 Още...

 

Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"***: 06 май – 31 май 2013 г.

 Още...

 

Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"***: 06 май – 31 май 2013 г.

 Още...

 

Публични мерки:

 

Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности": 08 юли – 02 август 2013 г.

 Още...

 

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" *: 08 юли – 02 август 2013 г.

 Още...

 

Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" *: 08 юли – 02 август 2013 г.

Още...

 

 

*Предложените периоди на прием на заявления по мерки  123, 321 и 322 са съобразени с направените предложения за прехвърляне на средства към бюджетите на тези мерки с IX-то изменение на ПРСР.

 

** По мярка 121 допустимите инвестиции, за които кандидатите ще могат да подават заявления за подпомагане в периода на прием, ще бъдат обявени допълнително след дискусии относно остатъчните средства по мярката и тяхното разпределение по подбюджети.

 

*** По мерките 311 и 312 в периода на прием кандидадтите ще могат да подават заявления за подпомагане за всички допустими инвестиции съгласно наредбите по двете мерки с изключение на производство и продажба на енергия от ВЕИ и по-специално за инвестиции за изграждане на фотоволтаични електроцентрали.

 

 

 

27.03.13

Програма/схема:
Оперативна програма „Развитие на сектор Рибарство” 2007-2013:

Със заповеди от 26.03.2013 г. са обявени приеми по две от мерките на Оперативна програма „Развитие на сектор Рибарство” 2007-2013:

 1.      Мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата”: период на прием 17 април 2013 – 17 май 2013;

Още...

2.      Мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”: период на прием 17 април 2013 – 17 май 2013.

Още...

 

14.03.13

 

 

Програма/схема:
Оперативна програма „ Административен капацитет” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO002/13/2.2-11: „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Краен срок:
15.05.2013 г. (сряда), 17.30 часа 

Още...

 

11.03.13

 

 

Месечен бюлетин "Безвъзмездна помощ" 03.2013

 

Актуални схеми за безвъзмездна помощ.

 

Още...

 

 

06.03.13

 

ПРОГРАМА/МЯРКА:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година

 

Съгласно прието на 06.03.2013 г. решение на Министерския съвет, до края на 2013 г. ще бъдат разпределени близо 600 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони. Приемите на проектни предложения ще бъдат по 15 мерки от програмата:

·        111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания”

·        112 „Създаване на стопанства на млади фермери”

·        121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

·        123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

·        141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”

·        223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”

·        226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

·        311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”

·        312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

·        313 „Насърчаване на туристическите дейности“

·        321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”

·        322 „Обновяване и развитие на населените места”

·        41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие“

·        431-1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“

·        511 „Техническа помощ“.

 

В средата на март предстои да бъде публикуван индикативният график, по който ще се отварят приемите през 2013 г. по ПРСР.

 

 

18.02.13

Програма/схема:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

Краен срок:
16.04.2013

Още...

 

07.02.13

 

Месечен бюлетин "Безвъзмездна помощ" 02.2013

 

Актуални схеми за безвъзмездна помощ.

 

Още...

 

 

07.01.13

Програма/схема:
Норвежки финансов механизъм

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
Иновации за зелена индустрия- България

Краен срок:

15.03.2013 год., 12.00 ч. норвежко време, за фонда за подкрепа за пътувания.

Още...

 

07.01.13

 

Месечен бюлетин "Безвъзмездна помощ" 01.2013

 

Актуални схеми за безвъзмездна помощ.

 

Още...

 

 

03.01.13

Програма/схема:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”

Краен срок:
15.03.2013

Още...

 

19.12.12

Индикативна годишна работна програма за 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013

Още...

 

6.11.12

Програма/схема:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-2.2.03 „НА ПЪТ”

Краен срок:
08.02.2013 г., 16.30 ч.

Още...

 

04.12.12

 

Месечен бюлетин "Безвъзмездна помощ" 12.2012

 

Актуални схеми за безвъзмездна помощ.

 

Още...

 

 

6.11.12

Програма/схема:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-1.2.03 Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност, Компонент 2

Краен срок:
31 май 2013 г., 16.30 ч.

Още...

 

6.11.12

Програма/схема:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-1.1.13 „НОВО РАБОТНО МЯСТО”

Краен срок:
20.12.2012 г. 16.30 ч.

Още...

 

01.11.12

 

Месечен бюлетин "Безвъзмездна помощ" 11.2012

 

Актуални схеми за безвъзмездна помощ за бизнеса и общински администрации

 

Още...

 

 

21.10.12

Програма/схема:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”

Краен срок:
26.11.2012 г. 16.30 ч.

Още...

 

09.07.12

Програма/схема:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”

 

Краен срок:
Проектни предложения могат да се подават най-късно до: 31.10.2013


Още...

 

!!!Списък с оборудване!!!

 

21.06.12

ПРОГРАМА/МЯРКА:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година

 

Европейската комисия одобри прехвърлянето на 600 млн. лв. от мерки със слаб интерес към три от най-желаните мерки по Програмата за развитие на селските райони. Това са мярка 112, насочена към младите фермери, 121 - за модернизиране на земеделските стопанства и 321 - за предоставяне на основни услуги за населението в селските райони.
 

 

Към мярка 112 се прехвърлят 78 млн. лв. Приоритет ще се дава на кандидати, които ще развиват животновъдство и биологично растениевъдство и са от областите, където до момента има най-малко проекти по мярката - Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София и Перник.

 

Приемът по м.112 ще започне от 23 юли и ще приключи на 19 август.
 

 

По мярка 121 се прехвърлят 276 млн. лв. Приоритет ще бъде предоставен на инвестиции в енергийната ефективност, производството на енергия от биомаса, намаляване потреблението на вода, на проекти в сектор „Плодове и зеленчуци“, на биологични производители и на тютюнопроизводители, които ще развиват дейности, различни от производството и преработката на тютюн. С предимство ще се ползват кандидатите от Перник, Видин, Кърджали, Габрово и Смолян.

 

Приемът по м. 121 е от 16 юли до 19 август.
 

 

По мярка 321 се насочват общо 240 млн. лв. С тях общините ще изграждат спортни, младежки и културни центрове, театри и библиотеки. В рамките на приемите ще се набират и предложения за строителство и реконструкция на пътища и водопроводи.

 

Кандидатстването по м.321 е от 16 юли до 19 август.

 

 

 

17.05.12

ПРОГРАМА/МЯРКА:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година

 

Със заповеди на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” е обявен е нов прием по мерки 123, 313 и 322 от Програмата за развитие на селските райони:

 

1.      Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”: 4 юни – 22 юни 2012 г. Бюджетът за настоящия прием по м. 123 е определен на 35 милиона евро.

 

2.      Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”: 4 юни – 3 август 2012 г. Бюджетът за настоящия прием по м. 313 е определен на близо 12 милиона евро.

 

  3.      Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”: 6 юни – 3 август 2012 г. Бюджетът за настоящия прием по м. 313 е определен на 21 милиона евро.

 


Още...

 

19.04.12

Програма/схема:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”

 

Краен срок:
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!


Още...

 

18.04.12

ПРОГРАМА/МЯРКА:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година

 

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

 

Цели:
1. подобряване цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства чрез модернизирането на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти;
2. подобряване опазването на околната среда;
3. спазване стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства по отношение сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното отношение към животните.

Срок за кандидатстване:


От 02.05.2012 г. до 23.05.2012 г. ще се приемат заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за следните видове инвестиционни дейности:

 • инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (Нитратната директива);
 • инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от сектор „Мляко” в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО (Нитратната директива);
 • инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от други животновъдни секторите извън сектор „Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО (Нитратната директива);
 • инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост, включително трайни насаждения и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни.

 

Заявления за подпомагане ще могат да подават и:

  • кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по реда на Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (обн., ДВ. бр. 42 от 2008 г.) и посочили към датата на кандидатстване в своите заявления за подпомагане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” намерение за кандидатстване по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Инвестициите включени в заявлението за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” следва да са в съответствие със заложените инвестиции по мярката в одобреното заявление на кандидата по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”.
  • кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по реда на Наредба № 28 от 5 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (обн., ДВ. бр. 74 от 2008 г.), които в своя бизнес план, приложен към подаденото заявление за подпомагане по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” имат налична индикация за кандидатстване с проект по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Инвестициите включени в заявлението за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” следва да са в съответствие със заложените инвестиции за реализация на проект по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” в разработения и одобрен бизнес план на кандидата по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”.


  Още...

   

02.03.12

БЮЛЕТИН "МЕЖДУНАРОДНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС", No 9/02.03.2012

На 29.02.2012 в Интер Експо Център бе проведен семинар на тема "Как да управляваме финансите си".

На семинара бе направена презентация "Как и за какво да възстановим ДДС от чужбина" от нашия експерт по Международно възстановяване на ДДС Никола Николов.

Семинара бе проведен в рамките на петото издание на международната специализирана изложба ТРАНСПОРТ и ЛОГИСТИКА, организирана от Агенция Булгарреклама и Българска Транспортна Преса.

Презентацията "Как и за какво да възстановим ДДС от чужбина" може да намерите на тук

 

 

21.02.12

 

Информация за индикативния график за прием на проектни предложения по отделните мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)

 

Мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"*: 1-ви период: 14.05 – 27.05.2012; 2-ри период: 03.09 – 16.09.2012

 

Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"*: 1-ви период: 26.03 – 15.04.2012; 2-ри период: 02.07 – 22.07.2012; 3-ти период: 05.11 – 25.11.2012

 

Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти": 04.06 – 24.06.2012

 

Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности": 09.07 – 05.08.2012

 

Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия": НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ОТВАРЯНЕ НА МЯРКАТА ЗА 2012 Г.

 

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"*:

 • -       Текущ прием: 28.11.2011 – 27.05.2012 (отнася се единствено по допустимите дейности, свързани с изграждане или подобряване на центрове за социални услуги за деца и младежи, предвидени в Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България" и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България", включително специализиран транспорт);
 • -       Прием по останалите направления на мярката: 28.05 – 01.07.2012

 

Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места": 02.04 – 29.04.2012

 

* Предложените периоди на прием на заявления по мерки 112, 121 и 321 са съобразени с направените предложения за прехвърляне на средства към бюджетите на тези мерки със VII-то изменение на ПРСР, както и с индикативните срокове за разглеждане и одобрение на VII-то изменение.

Още...

 

 

03.02.12

БЮЛЕТИН "МЕЖДУНАРОДНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС", No 8/31.01.2012

На 29.02.2012 в Интер Експо Център ще бъде проведен семинар на тема "Как да управляваме финансите си".

На семинара ще бъде направена презентация "Как и за какво да възстановим ДДС от чужбина" от нашия експерт по Международно възстановяване на ДДС Никола Николов.

Семинара се провежда в рамките на петото издание на международната специализирана изложба ТРАНСПОРТ и ЛОГИСТИКА, организирана от Агенция Булгарреклама и Българска Транспортна Преса.

Повече информация за семинара и за записване за участие може да намерите на тук

 

 

31.01.12

 

БЮЛЕТИН "МЕЖДУНАРОДНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС", No 7/31.01.2012

Още...

 

31.01.12

 

Програма/мярка:
Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР)

Мярка

2.1 "Производствени инвестиции в аквакултурата"

Цели:

1. разнообразяване на производството, насочено към нови видове, и производство на видове с добри пазарни перспективи;
2. прилагане на методи за производство на аквакултури, чувствително намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителните ефекти върху околната среда, в сравнение с обичайните практики в сектор "Аквакултура";
3. подпомагане на традиционните аквакултурни дейности, които са важни за запазването и развитието едновременно както на икономическите и социалните аспекти, така и на околната среда;
4. подпомагане закупуването на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
5. подобряване на условията на труд и безопасност на заетите в сектор"Аквакултура".


Срок за кандидатстване:

Мярката е отворена за прием на проектни предложения без краен срок!

Още...

 

31.01.12

 

Програма/мярка:
Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР)

Мярка

2.6 "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и
аквакултура"


Цели:

1. подобряване условията и безопасността на труда;
2. подобряване и мониторинг върху човешкото здраве и хигиенните условия или качеството на продуктите;
3. производство на продукти с високо качество за запълване на пазарните ниши;
4. намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда;
5. подобряване употребата на малко използвани видове, странични продукти и отпадъци;
6. производство или маркетинг на нови продукти чрез прилагане на нови технологии за производство или разработване на иновационни производствени методи;
7. маркетинг на продукти с произход основно от местни улови и аквакултура.

Срок за кандидатстване:


Мярката е отворена за прием на проектни предложения без краен срок!

Още...

 

20.01.12

Програма/схема:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-1.1.09 “КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА
ЗАЕТОСТТА”

Цели:
Общата цел на настоящата схема е повишаването на конкурентноспособността на лица,регистрирани като безработни в Дирекции „Бюро по труда”, посредством обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация и осигуряване на възможност за производствен стаж по специалността, като приоритетно ще се насърчава включването на лица от уязвимите групи. Обучението и последващият производствен стаж ще повишат икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда чрез подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост чрез придобиване на нова или повишаване на вече съществуваща квалификация.
Специфични цели
Подобряване достъпа на безработните лица от уязвимите групи до пазара на труда, мотивация и насърчаване тяхната трудова реализация и осигуряване на условия за активен трудов живот;
Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда, чрез предоставянето на квалификация и преквалификация;
Създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия живот, следвайки стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана на знанието.

Краен срок:
30 април 2012 г., 16.30 ч.

Още...

 

 

23.12.11

Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2011 г. по ОП Конкурентноспособност

Още...

 

23.12.11

Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2011 г. по ОП Административен капацитет

Още...

 

23.12.11

Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2011 г. по ОП Регионално развитие

Още...

 

23.12.11

Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2011 г. по ОП Техническа помощ

Още...

 

23.12.11

Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2011 г. по ОП Развитие на човешките ресурси

Още...

 

05.12.11

Програма/схема:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”

Цели:
Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост;
Подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.

Краен срок:
17.00 часа на 31.05.2012
- І сесия за оценка на проектни предложения, подадени до 29.02.2012 г. Първо заседание но оценителната комисия, за тази сесия ще се проведе но не по-късно от 14.03.2012 г.;
- ІI сесия за оценка на проектни предложения, подадени до 31.05.2012 г. Първо заседание но оценителната комисия, за тази сесия ще се проведе но не по-късно от 14.06.2012 г.;

Още...

02.12.11

 

Програма/схема:
Оперативна програма „Конкурентноспособност” 2007-2013

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

Основната цел на настоящата процедура:
Да предостави подкрепа за реализирането на успешни научноизследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия, самостоятелно или в партньорство с други предприятия или научноизследователски организации/университети, с цел създаване на нови или усъвършестване на съществуващи иновативни продукти, процеси и услуги, които са насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното развитие на предприятията. Тя ще бъде постигната посредством реализирането на следните специфични цели:
1. Повишаване и развитие на капацитета на българските предприятия за осъществяване на на научноизследователска и развойна дейност с цел създаване на нови или усъвършенстване на съществуващи иновативни продукти, процеси или услуги.
2. Предоставяне на достъп на българските предприятия до професионални услуги и/или консултации във връзка с придобиване на права по индустриална собственост върху иновативни продукти, процеси или услуги на национално и/или международно равнище.

 

Крайни срокове за набиране на проектни предложения по процедурата през 2012 г.

  • Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения – 08.02.2012 г.
  • Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения – 09.04. 2012 г.
  • Сесия 3 с краен срок срок за набиране на проектни предложения - 08.06. 2012 г.

  Още...

22.11.11

 

Програма/схема:
"Програма за развитие на селските райони" 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

На 28 ноември 2011 г. стартира новият прием на заявления за подпомагане по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. В периода ще се приемат проекти за дейности, пряко свързани с изграждане или подобряване на центрове за социални услуги за деца и младежи, предвидени в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България”, в т.ч. и специализиран транспорт, съгласно чл. 4 от Наредба № 25/29.07.2008 г. за реда за предоставяне на финансова помощ по Мярка 321.

Краен срок:
27.05.2012

Още...

 

20.11.11

Програма/схема:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”


Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”


Основна цел:
Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е на основата на интегриран подход да развие регионални туристически продукти и да повиши ефективността на регионалния маркетинг.

Краен срок:
15.03.2012

Още...

17.11.11

Програма/схема:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013


Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”


Основна цел:
Основна цел на настоящата процедура е оказването на инвестиционна подкрепа на големите предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние върху околната среда чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на продукти, подлежащи на рециклиране, когато станат отпадъци, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта, като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на големите предприятия в страната.


Краен срок:

15.02.2012 

Още...

09.11.11

Програма/схема:
"Програма за развитие на селските райони" 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Обявен е нов прием на проектни предложения по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Заявления за подпомагане ще могат да се депозират в периода 21.11.2011 – 21.12.2011 г. За финансово подпомагане ще могат да кандидатстват:

 • земеделски  производители в сектор „плодове и зеленчуци”;
 • земеделски  производители, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”;
 • земеделски  производители, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”.    

 

 

21.10.11

Програма/схема:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-2.3.02 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”

Краен срок:
21.12.2011 г. 16.30 ч.

Още...

21.10.11

Програма/схема:
Програма за развитие на селските райони 2007-2013

 

Със заповеди No.03-РД/2238 и 03-РД/2237 на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” от 19.10.2011 г. съответно е обявен приемът на заявления по следните мерки от Програмата за развитие на селските райони:

 

 • Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”: 09.11.2011 – 09.12.2011 г.

 

  Още...

   

  • Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”: 09.11.2011 – 09.12.2011 г.   

   

  Още...

   

   

   

   

17.10.11

Програма/схема:
Оперативна програма „Конкурентноспособност” 2007-2013

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.3.1 „Инвестиции в „зелена индустрия”

 

Краен срок:
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

 

Какви проекти/дейности се финансират?

Настоящата процедура за подбор на проекти представлява механизъм за интегрирана инвестиционна подкрепа, който включва два основни компонента:

Компонент 1 – подкрепата по този компонент цели стимулиране на инвестициите за намаляване на енергоемкостта, по-ефективното използване на отпадъчните продукти и производство на продукти, подлежащи на рециклиране в големите предприятия с цел разширяване на дейността и диверсификация на тяхната продукция;

Компонент 2 – подкрепата по този компонент цели стимулиране на инвестициите за подобряване на енергийната ефективност в големите предприятия и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, пряко свързани с въвеждането на системи за енергиен мениджмънт.

Допустими за финансиране по Компонент 1 са следните дейности:
а) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, което намалява енергоемкостта на производството на предприятието-кандидат, и/или
б) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, което е свързано с по-ефективното използване или рециклиране на отпадъчните продукти и обхваща намаляване на отпадъка чрез повторното му влагане в съществуващото производство или чрез използването му за производство на нови продукти, и/или
в) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, за производство на продукт/и, подлежащ/и на рециклиране, след като станат отпадъци, обхващащо намаляване или заместване използването на нерециклируеми и опасни материали/компоненти при производството на продукт/и, както и производството на продукти, чието използване намалява вредните емисии и продукти, които изпълняват условията на хармонизирания стандарт EN 13 432:2000 за биоразградимост на опаковки.
Допустими по Компонент 1 са само проекти/дейности, които имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, насочени към: 

 1. Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност;
 2. Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
 3. Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез въвеждане на нови продукти/услуги;
 4. Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

Допустими за финансиране по Компонент 2 са:
а) Дейности за подобряване на задвижващите двигатели и системи, включително чрез подмяна и/или
б) Дейности за подобряване на енергийните системи чрез смяна  на енергоносителя, и/или
в) Дейности за оползотворяване на отпадъчната топлина, и/или
г) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на малки ко-генерационни инсталации за собствени нужди, и/или
д) Въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), и/или
е) Инвестиции в софтуерни системи за енергиен мениджмънт, и/или
ж) Консултантски услуги, свързани с въвеждането на системи за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС  EN 16001  (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.
Други допустими дейности по Компонент 2, пряко свързани с изпълнението на проектите по процедурата:
з) Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура;
и) Визуализация на проекта;
й) Одит на проекта.

Още...


 

 

17.10.11

Програма/схема:
Оперативна програма „Конкурентноспособност” 2007-2013

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

 

Краен срок:
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

Какви проекти/дейности се финансират?

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са проекти, които имат за свой основен предмет осъществяването на научноизследователски и развойни дейности, които попадат в рамките на една от следните категории научноизследователски дейности:
а)Индустриални научни изследвания;
б)Експериментално развитие.

Кандидатите представят две отделни проектни предложения, в случаите когато желаят да реализират проекти както в областта на индустриалните научни изследвания, така и в областта на експерименталното развитие.
 
В случаите когато кандидатът е голямо предприятие допустими за финансиране са само проекти, които обосновават стимулиращия ефект на безвъзмездната финансова помощ, както следва: налице е съществено увеличаване на размера на проекта/дейността в резултат на помощта, и/или съществено увеличаване на обхвата на проекта/дейността в резултат на помощта, и/или съществено увеличаване на общата сума, изразходвана от получателя за проекта/дейността в резултат на помощта, и/или съществено увеличаване на скоростта на изпълнение на съответния проект/дейност.

По Компонент 1:
Допустими по Вариант А „Индустриални научни изследвания”, и по Вариант Б „Експериментално развитие” са следните дейности:
а)Извършване на изследвания, измервания, изпитвания и научноизследователска дейност, свързани с разработвания по проекта иновативен продукт, процес или услуга от нает от кандидата/партньора/ите персонал (изследователи, специализиран технически персонал, друг експертен персонал) или възложени на външен изпълнител.
б)Използване на оборудване и инструменти, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА) за осъществяване на научноизследователската и развойна дейност по проекта. Използваните по проекта ДМА, могат да бъдат:
- собствени или
- наети (в случай, че кандидатът или партньорите му не разполагат с необходимото от гледна точка на капацитет оборудване или това, с което разполагат не притежава необходимите параметри)..

в)Използване на сгради и помещения за целите на изпълнение на научноизследователската и развойна дейност, предвидена по проекта. 

Допустими само по Вариант Б „Експериментално развитие” са следните дейности:
По отношение на проекти, свързани с експериментално развитие допустими са и дейности за създаване или финализиране на опитен образец, както и дейностите, свързани с експерименталното производство и изпитване на продукти, процеси и услуги, ако същите не могат да бъдат използвани или трансформирани за използване в индустриални или търговски приложения. В случаите на последващо търговско използване на демонстрационни или пилотни проекти, всички приходи от това използване трябва да се приспаднат от допустимите раззходи.

По Компонент 2 „Подкрепа за МСП във връзка с права върху индустриална собственост” допустими са следните дейности:
Посочените по-долу дейности следва да бъдат възложени и съответно извършени от външни  за кандидата и партньора/ите изпълнители.  
а) Дейности, свързани с подготовката, попълването и разглеждането на заявката за получаване на защитен документ върху обекти на индустриална собственост на територията на Република България (изобретение, полезен модел, марка, промишлен дизайн, географско означение). 
Горните дейности могат да включват: извършване на проучвания от Патентно ведомство и/или лицензиран представител по индустриална собственост; ползване на услугите на представител по индустриална собственост; покриване на разходите за такси за подаване на заявката за правна закрила; покриване на разходите за такси за публикации в Официалния бюлетин на Патетно ведомство и/или други такси пред Патентно ведомство; извършване на експертиза.    
б)  Превод и други дейности, свързани с подготовката, попълването и разглеждането на заявката за получаване на защитен документ върху обекти на индустриална собственост на територията на други страни (изобретение, полезен модел, марка, промишлен дизайн, географското означение), извършени с цел получаване или валидиране на права на индустриална собственост.
Горните дейности могат да включват: покриване на разходите за превод; извършване на проучвания от съответното патентно ведомство и/или представител по индустриална собственост; ползване на услугите на представител по индустриална собственост; покриване на разходите  за такси за подаване на заявката за закрила; покриване на разходите за такси за публикации в Официалния бюлетин на съответното патентно ведомство; извършване на експертиза.   
в) Дейности, свързани със защита валидността на правото по време на официалното разглеждане на заявката и евентуалните производства при направени възражения (с изключение на съдебните спорове), дори ако тези дейности възникнат след предоставяне на правото.  
Допустимите дейности могат да включват: ползване на юридически консултации и услуги, включително услугите на представител по индустриална собственост; покриване на разходите за такси за разглеждане на постъпили възражения; извършване на експертиза; извършване на допълнителни проучвания във връзка с подадено възражение; покриване на  разходи във връзка с производство пред отдела по спорове на Патентно ведомство; извършване на независима оценка и други, по преценка на кандидата. В случай че на етап кандидатстване не е възможно да бъдат посочени конкретните дейности, които кандидатът предвижда да извърши по подточка „в”, на етап изпълнение на одобрения проект, когато необходимостта от подобни дейности възникне, кандидатът следва задължително да уведоми предварително Договарящия орган какви са конкретните дейности, които ще изпълни, както и какви са съответните видове разходи, като преди тяхното извършване кандидатът следва да е получил одобрението на Договарящия орган.  Договарящият орган има правото да не одобри предложените дейности, в случай че не отговарят на изискванията по настоящата процедура.
Дейностите по букви а), б) и в) следва да са възникнали в резултат на дейностите по Вариант А или по Вариант Б на Компонент 1.

По Компонент 3 „Консултантски услуги за подгоговка на проектното предложение и визуализация на проекта”  допустими са следните дейности:
а) Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура  - не повече от 10 000 лева;
б) Дейности за визуализация на проекта  (до 2 обозначителни табели на всяко помещение) – не повече от 2 000 лева.

Още...


 

 

20.09.11

Програма/схема:
Оперативна програма „Конкурентноспособност” 2007-2013

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

 

Краен срок:
20 декември 2011 г.

 

Какви проекти/дейности се финансират?
Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи дейности по следните 2 (два) допустими елемента:

По елемент „Инвестиции” допустими са следните дейности:

Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на оборудване, представляващо дълготраен материален актив, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с постигане на целите на проекта;

Закупуване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи - софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или предоставяната услуга и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи.


По Елемент „Услуги” допустимите дейности включват:

Консултантски услуги за разработване на маркетингови анализи и стратегии, свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги.

Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура;

Визуализация на проекта;

Одит на проекта.

Още...


 

16.08.11

ПРОГРАМА/МЯРКА:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година

 

Нов период за прием на заявления за кандидатстване по Мярка 121 от ПРСР

 

По предварителна информация, през м. октомври тази година се очаква поредното отваряне на Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). За разлика от предходните две сесии за прием на документи, обявени през пролетта и лятото на настоящата 2011 г., за които допустими бяха проектни предложения за инвестиции, свързани с т.нар. „гарантирани бюджети” по мярката, за предстоящия период на кандидатстване ще могат да се подават проекти по всички сектори от Мярка 121. Очаква се финансовите средства за проектите, депозирани през въпросната сесия, да бъдат осигурени посредством преразпределение на бюджети от непопулярни мерки към такива, по които интересът е подчертано сериозен. Искане за такова пренасочване на средства е постъпило от страна на българското правителство, одобрено е от Европейската комисия и отразява препоръките, направени в Междинната оценка на ПРСР за периода 2007-2009 г., оповестена в края на миналата година.

 

09.08.11

Програма/схема:
Оперативна програма „Конкурентноспсобност” 2007-2013

 

Предварителна информация за отваряне на схеми за безвъзмездна помощ:

Технологична модернизация в малки и средни предприятия

 

Безвъзмездна помощ:

До 70 % за микро и малки предприятия и до 60% за средни предприятия от общата стойност на проекти за повишаване на конкурентоспособността на българските микро, малки и средни предприятия чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Безвъзмездното финансиране за микро предприятия се очаква да не надвишава 500 хил. лв., за малки предприятия - повече от 1 млн. лв. и за средни предприятия - повече от 2 млн. лв. Общата сума на безвъзмездна помощ към всички кандидати е в размер до 50 млн. евро.

Планираните проекти трябва да са на общи стойности от поне:
 • 142 857,14 лева за микро предприятия (субсидия 70%, минимум 100 хил.лв.);
 • 285 714,29 лева за малко предприятие (субсидия 70%, минимум 200 хил.лв.);
 • 500 000,00 лева за средно предприятие(субсидия 60%, минимум 300 хил.лв.)

 

Какви проекти се финансират?

 • закупуване и въвеждане в експлоатация на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, както и на софтуерни приложения за управление на производствения процес, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” и др., представляващи дълготраени нематериалени активи;
 • консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието

 

Кой може да кандидатства?

Юридически лица или ЕТ със седалище в България;

 • да имат минимум 3 приключени финансови години;
 • са микро, малки и средни предприятия, съгласно съгласно Закона за МСП;
 • да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008:
  • Сектор C
  • Сектор J - раздели J61 Далекосъобщения, J62 Дейности в областта на информационните технологии, J63 Информационни услуги;
  • Сектор M - само раздел М72 Научноизследователска и развойна дейност.
 • нетните приходи от продажби през последната приключена финансова година (очаквано 2010 г.) в зависмост от категорията на предприятието-кандидат, ще следва да бъдат: 
  • за микро предприятия - 200 хил. лв.
  • за малки предприятия - 400 хил. лв.
  • за средни предприятия - 1 млн. лв.

 

Краен срок:
Поканата още не е обявена!!!

 

09.08.11

Програма/схема:
Оперативна програма „Конкурентноспсобност” 2007-2013

 

Предварителна информация за отваряне на схеми за безвъзмездна помощ:

Инвестиции в "зелена индустрия"

 

Безвъзмездна помощ:

До 50 % инвестиции в оборудване за големи предприятия, извършващи дейност в България за преодоляване на негативното им влияние върху околната среда чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на продукти, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта. 

Бзвъзмездното финансиране не може да е по-малко от 1 млн. лв. и повече от 4 млн. лв., като общата сума на безвъзмездна помощ към всички кандидати е в размер до 40 млн. евро.

 

Какви проекти се финансират?

 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване, което намалява енергоемкостта на производството на предприятието кандидат;
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване, което е свързано с по-ефективното използване или рециклиране на отпадъчните продукти;
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване за производство на продукт/и, подлежащ/и на рециклиране, след като станат отпадъци.;
 • Подобряване/подмяна на задвижващите двигатели и системи;
 • Подобряване на енергийните системи и смяна на енергоносителя;
 • Оползотворяване на отпадъчната топлина;
 • Малки ко-генерационни инсталации за собствени нужди;
 • Въвеждане на системи за отопление и вентилация от ВЕИ;
 • Инвестиции в софтуерни системи за енергиен мениджмънт;
 • Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение (до 10 000 лв.), визуализация (до 3 000 лв.) и одит (до 10 000 лв.)

 

Кой може да кандидатства?

 • да са предприятия, които не покриват изискванията за МСП, съгласно Закона за МСП (големи предприятия);
 • да са юридически лица или ЕТ, регистрирани съгласно ТЗ или Закона за кооперациите;
 • да имат минимум 3 приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата;
 • да имат нетни приходи от продажби за последната приключила финансова година, равни на или надвишаващи 5 млн. лв..

 

Краен срок:
Поканата още не е обявена!!!

 

09.08.11

Програма/схема:
Оперативна програма „Конкурентноспсобност” 2007-2013

 

Предварителна информация за отваряне на схеми за безвъзмездна помощ:

Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия

 

Безвъзмездна помощ:

До 50% за индустриални научни изследвания и до 25% за експериментално развитие от общата стойност на проекти за предоставяне на интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа за реализирането на успешни научноизследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия, самостоятелно или в партньорство с други предприятия или научноизследователски организации/университети, с цел създаване на нови или усъвършенстване на съществуващи иновативни продукти, процеси и услуги. До 70% ще бъдат финансирани и разходите за визуализация и подготовка на проекта.

Безвъзмездното финансиране не може да e повече от 500 хил. лв. за проект, като няма да бъдат поставяни ограничения за минимален размер на субсидията. Общата сума на безвъзмездна помощ към всички кандидати е в размер до 30 млн. евро.

 

Какви проекти се финансират?

Компонент 1 "Провеждане на дейности по „индустриални научни изследвания” или „експериментално развитие"

 • Извършване на изследвания, измервания, изпитвания и НИРД, свързани с разработвания по проекта иновативен продукт, процес или услуга от нает от кандидата/партньора персонал или от външен изпълнител (разходи за възнаграждения, външни услуги);
 • Използване на собствено оборудване и инструменти, представляващи ДМА и/или наемането им, когато са необходими за изпълнение на НИРД по проекта (разходи за наем/амортизация на оборудване/инструменти; разходи за материали/консумативи);
 • Използване на сгради и помещения за целите на научно-изследователския проект (разходи за наем/амортизация на сгради/ помещения). 

Компонент 2 "Подкрепа за МСП във връзка с права на индустриална собственост"

 • Дейности/разходи, предшестващи предоставянето на права на индустриална собственост, свързани с подготовката, попълването и разглеждането на заявката за получаване на защитен документ преди предоставяне на правото;
 • Превод и други дейности/разходи, извършени с цел получаване или валидиране на права на индустриална собственост по отношение на разработвания по проекта иновативен продукт, процес или услуга в други страни.
 • Дейности/разходи, свързани със защита валидността на правото по време на официалното разглеждане на заявката и евентуалните производства при направени възражения (с изключение на съдебните спорове).

Компонент 3 "Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение и визуализация на проекта"

 • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение (до 10 000 лв.);
 • Визуализация (до 3 000 лв.).

Кой може да кандидатства?

 • да са юридически лица или ЕТ, регистрирани съгласно ТЗ или Закона за кооперациите;
 • да имат минимум 3 приключени финансови години преди датата на подаване на проектното предложение;
 • като по Компонент 2 допустими кандидати са само предприятия, които покриват изискванията за МСП съгласно Закона за МСП;

 

Краен срок:
Поканата още не е обявена!!!


 

 

09.08.11

Програма/схема:
Оперативна програма „Конкурентноспсобност” 2007-2013

 

Предварителна информация за отваряне на схеми за безвъзмездна помощ:

Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България

 

Безвъзмездна помощ:

До 85 % от общата стойност на проекти за укрепване и развитие на капацитета на българските научни институции за изпълнението на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност, включително чрез предоставяне на подкрепа за обновяване и модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания.

Важно е да знаете, че безвъзмездното финансиране не може да е по-малко от 100 хил. лв. и повече от 4 млн. лв., като общата сума на безвъзмездна помощ към всички кандидати е в размер до 10 млн. евро.

 

Какви проекти се финансират?

 1. Информационни технологии;
 2. Еко и енерго-спестяващи технологии;
 3. Технологии, свързани със здравето.

Финансират се: 

 • закупуване на ново оборудване, което представлява дълготраен материален актив (над 700,00 лв. единична бройка), покрива нуждите и разширява възможностите на потенциалния бенефициент за извършване на изследователска и развойна дейност (приложни изследвания);
 • закупуване на материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта - до 1% от стойността на закупеното по проекта оборудване;

 

Кой може да кандидатства?

Публични и частни научноизследователски организации и юридически лица с нестопанска цел, както следва:

 • Български висши училиша / Факултети към български висши училища;
 • Институти или самостоятелни звена на БАН;
 • Експериментални лаборатории и изследователски институти;
 • Научни организации;
 • Юридически лица с нестопанска цел, учредени и регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ, които разходват имуществото си за развитие и утвърждаване на науката, техниката и технологиите.

Краен срок:
Поканата още не е обявена!!!

 

25.07.11

ПРОГРАМА/МЯРКА:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година

 

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

 

Цели:
1. подобряване цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства чрез модернизирането на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти;
2. подобряване опазването на околната среда;
3. спазване стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства по отношение сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното отношение към животните.

Срок за кандидатстване:
25.07 - 19.08.2011 г.

Още...

 

13.07.11

Програма/мярка:

Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Цели:

 1. подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост чрез:

  а) по-добро използване на факторите за производство;
  б) въвеждане на нови продукти, процеси и технологии;
  в) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

 2. постигане на съответствие със стандартите на Общността;
 3. подобряване опазването на околната среда.

 

Срок за кандидатстване:

Прием на документи:  от 15.08.2011 г. до 16.09.2011 г.

Още...

 

13.07.11

Програма/схема:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013


Схема за безвъзмездна финансова помощ:
Бюджетна линия B051PO001-3.3.06: „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Цел:
Целта на операцията е да се засили интересът на младите хори към реализация в сферата на образованието и науката и да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторантите, посдокторанти, специализанти и млади учени.

Краен срок:
13 септември 2011 г. в 16.30 ч.

Интензитет на помощта:
Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.

Още...

 

08.07.11

Програма/схема:
Програма за развитие на селските райони 2007-2013

Oфициално са обявени датите за прием на документи по следните мерки по Програма за развитие на селските райони:

Мярка 121: 25.07 - 19.08.2011 г.

Мярка 123: 15.08 - 16.09.2011 г.

 

04.07.11

Програма/схема:
Програма за развитие на селските райони 2007-2013

Предварителна информация за отваряне на мерки по Програма за развитие на селските райони:

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”:
25.07 - 19.08.2011

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”:
15.07 до 16.08.2011.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
31.10.2011 – 09.12.2011 г.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”:
31.10.2011 – 09.12.2011 г


 

30.06.11

Програма/схема:
Оперативна програма „Конкурентноспсобност” 2007-2013


Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”


Цел:

Да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, включително системи за управление на ресурсите, работата с клиенти, производствените ресурси, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.


Краен срок:
28.09.2011

Още...

 

25.06.11

Програма:
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ по ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ


Схема за безвъзмездна финансова помощ:

Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония


Цел:
Устойчиво развитие на граничния регион в подкрепа на усилията за по-широко
Европейско сътрудничество и интеграция.

Краен срок:
14 септември 2011 г.

Още...

 

25.05.11

Програма/схема:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013


Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-2.1.15: СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Цел:
Настоящата схема цели да спомогне за прилагане на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси в предприятията, стимулиращи въвеждането на различни гъвкави форми на заетост. Чрез настоящата операция ще се реализират мерки, гарантиращи устойчива заетост за лицата над 55 години, като едновременно с това ще се използва техния професионален опит за провеждане на обучения на работното място и повишаване на капацитета на останалите служители в предприятията.

Краен срок:
17.00 часа на 03.11.2011
Договарящия орган може да спре приемането на проекти преди посочената дата (03.11.2011 г.) при изчерпване на финансовите средства от предвидения бюджет
І сесия – набиране на проектни предложения до 17.00 ч. на 18.07.2011 г.;
ІІ сесия – набиране на проектни предложения до 17.00 ч. на 16.09.2011 г..
III сесия - набиране на проектни предложения до 17.00 ч. на 03.11.2011 г..

Още...

 

01.04.11

Предварителна информация:

Програма/схема:
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”

Краен срок:
Поканата още не е обявена!!! 

Още...

 

21.03.11

В периода 21.03.2011-08.04.2011 г. предлагаме промоционална цена за превод от/на английски език на годишни и месечни финансови отчети:

12.90 лв./стр.

Забележка:

Цената не включва ДДС.

Цената се отнася за 1 стандартна страница от 1800 знака, включително интервалите.

Цената се отнася за нормална поръчка. Срокът на изпълнение се договаря допълнително.

За повече информация: 0898 370 540 или www.integra-group.eu   

Още...

 

14.03.11

БЮЛЕТИН"МЕЖДУНАРОДНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС", No 6/14.03.2011

Още...

14.02.11

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ:

 

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”:

14.03.2011 г. – 03.04.2011 г.
04.07.2011 г. – 15.07.2011 г.

Проекти за инвестиции по гарантираните бюджети на мярката, а именно:

 1. инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО (Нитратна директива);
 2. привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите на Общността;
 3. привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от секторите извън сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите на Общността;
 4. инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на (ЕИО) № 834/2007 на Съвета от28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти

 

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”:

01.08.2011 – 02.09.2011 г.

 

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”

31.10.2011 – 09.12.2011 г.

 

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”:

31.10.2011 – 09.12.2011 г.

 

27.01.11

 

Програма/схема:
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”

 

Цел:
Да осигури подходяща и ефективна общинска здравна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали.

Конкретни цели:
Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение в градските агломерации

 

Краен срок:
12 август 2011

Още...

27.01.11

 

Програма/схема:
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

Цел:
да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпастващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.

Краен срок:
Срок 1 - 30 юни 2011 г. , 16:00 ч. местно време.
Срок 2 – 30 септември 2011 г. , 16:00 ч. местно време.

Още...

21.01.11

 

Програма/схема:
Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”

Цел:
Да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура като предостави подкрепа за създаването на нови и развитието на вече съществуващи офиси за технологичен трансфер в България като основен фактор за насърчаване на трансфера на ново знание и технологии от научно-изследователските организации към преприятията с оглед подкрепа на тяхното конкурентоспособно и устойчиво развитие  в дългосрочен план

Крайни срокове:

Сесия 1 с краен срок: 16  март 2011 г.
Сесия 2 с краен срок: 18 май 2011 г.
Сесия 3 с краен срок: 20 юли 2011 г.
Сесия 4 с краен срок: 21 септември 2011 г.
Сесия 5 с краен срок: 23 ноември 2011 г.

Още...

28.12.10

Програма/схема:
Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

 

Цел:
Да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура чрез предоставянето на инвестиционна подкрепа за създаването на нови и укрепането на вече съществуващи технологични центрове в България, които да подпомoгнат достъпа на предприятията до ново знание и технилогии, и да стимулират комерсиализирането на резултатите от научните изследвания.  Процедурата е пряко насочена към предоставянето на подкрепа за извършване на необходимите предварителни (предпроектни) проучвания, изработването на задания за проектиране и необходимата техническа документация във връзка с изграждането на технологични центрове, както и осигуряване на необходимото специализирано оборудване за обезпечаване на дейността им. Процедурата стимулира инициативите в тази насока на широк кръг участници в иновационния процес – предприятия, местни власти, висши училища, Българска академия на науките, експериментални лаборатории и изследователски институти, научни организации, неправителствени организации, които работят за развитие и утвърждаване на науката, техниката и технологиите.

Крайни срокове за набиране на Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения по процедурата през 2011 г.:
Сесия 1 с краен срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор – 14.03. 2011 г.
Сесия 2 с краен срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор – 16.05. 2011 г.
Сесия 3 с краен срок срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор - 18.07. 2011 г.
Сесия 4 с краен срок срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор - 19.09. 2011 г.
Сесия 5 с краен срок срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор - 21.11. 2011 г.

Още...

 

11.01.11

Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2011 г. по ОП Околна среда

Още...

 

11.01.11

Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2011 г. по ОП Административен капацитет

Още...

 

11.01.11

Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2011 г. по ОП Регионално развитие

Още...

 

11.01.11

Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2011 г. по ОП Развитие на човешките ресурси

Още...

28.12.10

 

Програма/схема:
Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”

Цел:
Да насърчи развитието на стартиращите предприятия с висок иновативен потенциал като им предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в икономиката. Подкрепата по настоящата процедура е изцяло насочена към стартиращи иновативни предприятия, създадени не по-рано от 3 години преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата, които притежават необходимия капацитет за изпълнението на успешни проекти, ориентирани към разработване на иновации с оглед увеличаване дела на създаваните иновативни продукти от българските предприятия


Крайни срокове за набиране на проектни предложения по процедурата през 2011 г.:

  • Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения – 9 март 2011 г.
  • Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения – 10 май 2011 г.
  • Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения – 12 юли 2011 г.
  • Сесия 4 с краен срок за набиране на проектни предложения – 13 септември 2011 г.
  • Сесия 5 с краен срок за набиране на проектни предложения – 15 ноември 2011 г.

  Още...

04.01.11

 

Програма/схема:
Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-1.1.04 “Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и  предоставяне на иновативни услуги”

Цел:
Да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност.
Подкрепата по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е изцяло насочена към български предприятия, които имат капацитета да внедрят в производството иновативни продукти, процеси или услуги – собствена разработка, както и да осигурят тяхната успешна пазарна реализация като гарантират ненарушаването на права върху чужда интелектуална собственост.

Краен срок:
Сесия 1 с краен срок: 7 март 2011 г.
Сесия 2 с краен срок: 9 май 2011 г.
Сесия 3 с краен срок: 11 юли 2011 г.
Сесия 4 с краен срок: 12 септември 2011 г.
Сесия 5 с краен срок: 14 ноември 2011 г.

Още...

03.01.11

 

Програма/схема:
Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Цел:
Да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от високотехнологичните и средновисокотехнологични сектори, определени като приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Краен срок:
01.04.2011

Още...

14.12.10

 

Програма/схема:
Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013 г.

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания”

Цел:
да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания в България чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Краен срок:
14.03.2011 г., 16:00 ч.

Още...

 

14.12.10

Програма/мярка:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Цели:
1. подобряване цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства чрез модернизирането на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти;
2. подобряване опазването на околната среда;
3. спазване стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства по отношение сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното отношение към животните.
Срок за кандидатстване:
Допълнително ще Ви информираме за точните начални и крайни дати за прием на документи, които предстои да бъдат обявени от Държавен фонд "Земеделие".

Още...

 

14.12.10

Програма/мярка:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година
Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

Цели:
1. подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост чрез:
а) по-добро използване на факторите за производство;
б) въвеждане на нови продукти, процеси и технологии;
в) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
2. постигане на съответствие със стандартите на Общността;
3. подобряване опазването на околната среда.
Срок за кандидатстване:
Допълнително ще Ви информираме за точните начални и крайни дати за прием на документи, които предстои да бъдат обявени от Държавен фонд "Земеделие".

Още...

 

14.12.10

Програма/мярка:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година
Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”

Цели:
1. насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности;
2. насърчаване на създаването на възможности за заетост и повишаване на доходите в селските райони;
3. насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони.
Срок за кандидатстване:
Допълнително ще Ви информираме за точните начални и крайни дати за прием на документи, които предстои да бъдат обявени от Държавен фонд "Земеделие".

Още...

 

14.12.10

Програма/мярка:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година
Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

Цели:
1. насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в микропредприятия за неземеделски дейности в селските райони;
2. насърчаване на предприемачеството в селските райони;
3. насърчаване развитието на интегриран туризъм в селските райони.
Срок за кандидатстване:
Допълнително ще Ви информираме за точните начални и крайни дати за прием на документи, които предстои да бъдат обявени от Държавен фонд "Земеделие".

Още...

 

07.12.10

Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2011 г. по ОП Конкурентноспосбност

Още...

 

30.11.10

Програма/схема:
Оперативна програма „Конкурентноспособност” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.2.01 "Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори"

Цел:
да допринесе за създаване на нови и развитие на вече съществуващи бизнес инкубатори в България като фактор за подобряване на бизнес средата и инструмент за предоставяне на широк кръг от услуги за насърчаване развитието на предприятията чрез предоставянето на подкрепа за изграждане на необходимата инфраструктура за дейността на бизнес инкубаторите, популяризиране на предоставяните от тях услуги, както и подкрепа за оперативната им дейност, насочена към укрепване на капацитета и установяване на бизнес инкубаторите като устойчиви структури за подкрепа на бизнеса на регионално ниво.

Краен срок:
28 март 2011г., 16:00 ч.

Още...

 

30.11.10

Програма/схема:
Оперативна програма „Конкурентноспособност” 2007-2013

Във връзка с изпълнение на Приоритет - 3 - Финансови ресурси за развитие на предприятия на Оперативна програма „Конкурентноспособност” и инициативата JEREMIE са обявени:

1. Покана за изразяване на интерес - Подкрепа за гаранционни фондове - финансов инструмент: Гаранции покриващи загуби на портфейл от заеми
Информация за подаване на писма за изразяване на интерес може да намерите на:
http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/calls-for-expression-of-interest/2010_Jeremie_Bulgaria_009_2/2010_Call_for_EOI_JEREMIE_Bulgaria__JER-009_2010_2.htm
краен срок:17/01/2011

2. Покана за изразяване на интерес - Подкрепа за създаване фондове за рисков капитал, инвестиращи в МСП - финансов инструмент: Фонд за инвестиции в компании в етап на растеж (Growth Capital Fund)
http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/calls-for-expression-of-interest/2010_Jeremie_Bulgaria_009_3/2010_Call_for_EOI_JEREMIE_Bulgaria__JER-009_2010_3.htm
краен срок:17/01/2011

3. Покана за изразяване на интерес - Подкрепа за създаване фондове за рисков капитал, инвестиращи в МСП - финансов инструмент: Мецанин фонд
http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/calls-for-expression-of-interest/2010_Jeremie_Bulgaria_009_4/2010_Call_for_EOI_JEREMIE_Bulgaria__JER-009_4.htm
краен срок:17/01/2011

Още...

 

15.11.10

Проект на индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2011 г. по ОП Регионално развитие

Още...

 

15.11.10

БЮЛЕТИН"МЕЖДУНАРОДНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС", No 5/15.11.2010

Още...

 

30.10.10

Програма/схема:
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013


Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”


Цел:
Да се насърчи развитието, обновяването и обогатяване на културния живот чрез организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на населените места в градските ареали;
Да се създадат и развият нови и неконвенционални форми на културни изяви, които се основават на иновативни идеи и практики на представяне и промотиране на културни събития;
Да се създават условия за равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, които да спомагат за тяхното включване в културните процеси.


Краен срок:

28 февруари 2011 г, 16:00 ч. местно време.

Още...

 

30.10.10

Само през месец НОЕМВРИ предлагаме специална промоционална цена за превод от английски език на технически текстове (инструкции, ръководства, брошури, каталози и др.)
Можете да се възползвате от нашето предложение до 29.11.2010 г.

Забележка:

Цената не включва ДДС.

Цената се отнася за 1 стандартна страница (1800 знака, включително интервалите).

Цената се отнася за нормална поръчка. Срокът на изпълнение се договаря допълнително.

За повече информация – www.integra-group.eu или 0898 370 540

Още...

 

28.10.10

Програма/схема:
Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013

Процедура:
BG161PO005/10/3.0/2/20: Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България
­
Цел:
опазване, поддържане и където е необходимо, възстановяване на ценни местообитания и видове, включително и такива, които са предмет на опазване от националната екологична мрежа

Краен срок:
21 февруари 2011

Още...

 

25.10.10

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”

Актуализиран краен срок за подаване на проектни предложения.

Увеличен процент на авансово плащане - до 35%

Още...

 

25.10.10

БЮЛЕТИН"МЕЖДУНАРОДНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС", No 4/25.10.2010

Още...

 

13.09.10

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение”

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013

Още...

 

13.09.10

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO002/10/1.3-04: „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”

 

Оперативна програма „ Административен капацитет” 2007-2013

Още...

 

13.09.10

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO002/10/3.1-05: „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”

 

Оперативна програма „ Административен капацитет” 2007-2013

Още...

 

13.09.10

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO002/10/2.5-01: „Транснационално и междурегионално сътрудничество - Управление на човешките ресурси”

 

Оперативна програма „ Административен капацитет” 2007-2013

Още...

 

13.09.10

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO002/10/1.6-02: „Транснационално и междурегионално сътрудничество”

Оперативна програма „ Административен капацитет” 2007-2013

Още...

 

20.08.10

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
„Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

Още...

 

01.08.10

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”

Още...

 

22.07.10

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”

Още...

 

22.07.10

Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/1.4-06/2010: „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”

Още...

 

22.07.10

Схема за безвъзмездна финансова помощ:

„Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

Още...

 

01.07.10

Процедура:
Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10000 екв. жители

Още...

 

01.07.10

Mярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании"

Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013)

Още...

 

01.07.10

Мярка 3.1. Колективни дейности

Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013)

Още...

 

01.07.10

Обявена е процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.:  BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти” е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 19 558 300 лева

Още...

 

07.06.10

Обявена е процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. - BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”

Още...

 

10.05.10

Обявена е процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. - BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 97 791 500 лева.

Още...

 

01.05.10

Индикативна годишна работна програма за предстоящи процедури по Оперативна програма "Конкурентоспособност" за 2010 г., включваща промени, одобрени чрез писмена процедура за вземане на решение от Комитета за наблюдение на ОП "Конкурентоспособност" 

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува индикативната годишна работна програма за предстоящите процедури за 2010 г., включваща промени, одобрени чрез писмена процедура за вземане на решение от Комитета за наблюдение на ОП "Конкурентоспособност", проведена в периода март-април 2010 г. Текстът на индикативната годишна работна програма е съгласуван и от Съвета за управлeние на средствата от ЕС.

Още...

 

26.04.10

ДОКЛАДИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ А КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №794/2004
http://www.mee.government.bg/

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 – „Технологична модернизация на предприятията”.

Договорите по посочената схема са сключени в периода 16.09.2008 г - 30.12.2008 г. В тази връзка схемата не се прилага вече, тъй като въз основа на нея извън сключените договори няма да бъде предоставяна безвъзмездна помощ.
Към 31.12.2009 г., окончателни плащания са извършени по 8 (осем) договора от общите договорени по процедурата средства, като бенефициентите по посочените договори осъществяват основната си дейност и/или дейността, за чието финансиране са кандидатствали в Сектор D - “Преработвателна промишленост” (NACE, Rev. 1.1), (Сектор С - NACE, Rev. 2).
http://www.mee.government.bg/doc_vop/2010_TM.pdf

 

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”.

Договорите за предоставяне на помощта са сключени в периода: юли 2009 г. – ноември 2009 г.
Период, в който могат да се извършват плащания: 18 месеца от датата на сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна помощ.
Средствата по сключените договори към 31 декември 2009 г. не са изплатени.
http://www.mee.government.bg/doc_vop/2010_TMGP.pdf

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.04 Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.
Договорите за предоставяне на помощта са сключени в периода: юли 2009 г. – ноември 2009 г.
Период, в който могат да се извършват плащания: 12 месеца от датата на сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна помощ.
Средствата по сключените договори към 31 декември 2009 г. не са изплатени.
http://www.mee.government.bg/doc_vop/2010_TMMSP.pdf

Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"
Договорите за предоставяне на помощта са сключени в периода: юни 2009 г. – ноември 2009 г.
Период, в който могат да се извършват плащания: 18 месеца от датата на сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна помощ.
Средствата по сключените договори към 31 декември 2009 г. не са изплатени.

http://www.mee.government.bg/doc_vop/2010_Patenti.pdf

 

21.04.10

БЮЛЕТИН"МЕЖДУНАРОДНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС", No 2/21.04.2010

Още...

 

12.04.10

Програма на ЕК за конкурентоспособност и иновации

Поканата за предложения за проекти е насочена най-вече към малките и средни предприятия, които са разработили екологичен продукт, процес или услуга, успешно доказали се от техническа гледна точка, но които все още не са намерили своето място на пазара.

Рециклиране на материали, строителни материали, отговарящи на изискванията за устойчиво развитие, проекти в сектора на хранителните продукти и напитките, както и за екологосъобразни бизнес практики.

 

Още...

 

12.04.10

ВАЖНО!!!

Приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. се подновява от м.Юни
2010-04-08

От м.Юни 2010 г. стартира отново прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.


До освобождаване на бюджет заради отхвърлени проекти, затворена ще остане единствено Мярка 112 ``Създаване на стопанства на млади фермери`` от програмата. По всички останали мерки проекти ще се приемат и обработват по график, който беше утвърден вчера от Управляващия орган на ПРСР – Дирекция „Развитие на селските райони” в Министерство на земеделието и храните. Графикът е изготвен от Държавен фонд „Земеделие” и ще бъде публикуван на Интернет страницата на фонда.


По мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, с проекти от юни ще може да се кандидатства и за инвестиции, за които е договорено финансиране по линия на Европейски план за икономическо възстановяване (ЕПИВ).

Към бюджета на Програмата за развитие на селските райони са предвидени допълнително 33.15 млн. евро за 2009 и 2010 г. от Eвропейския план за икономическо възстановяване, към които има и 3.68 млн. евро съфинансиране от българска страна. Средствата по линия на ЕПИВ в размер общо на 36.83 млн. евро могат да се изразходват за инвестиции в следните направления:

Управлението на водите – за системи за напояване, за инсталации за пречистване на отпадни води в земеделските стопанства и преработвателните предприятия, за водоснабдителни системи и съоръжения в селските райони и др.;

Инвестиции във възобновяема енергия - за създаване на насаждения от многогодишни енергийни култури, за изграждане на инсталации и инфраструктура за производство на възобновяема енергия чрез използване на биомаса и други възобновяеми енергийни източници (слънчева, вятърна и геотермална енергия);

Преструктуриране на млечния сектор – за инвестиции в повишаване на конкурентоспособността на млечните ферми.

От стартирането на Програмата за развитие на селските райони до момента, общо по всички мерки за прилагането й са изплатени 810 млн. лв. европейско и национално финансиране. В тази сума влизат и изплатени средства по мерките за агроекология и необлагодетелстваните райони за последните две години.

 

10.04.10

ВАЖНО!!!

Удължен е крайният срок за подаване на проектни предложения по две схеми на ОПРР
Министерство на регионалното развитие и благоустройството уведомява всички кандидати по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както следва:

 • BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, че на основание чл. 14, ал. 7, т. 3 от ПМС №121/31.05.2007 г. и Заповед № РД-02-14-438/24.03.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. се удължава крайният срок за подаване на проектни предложения по схемата на 21 юни 2010 г. в 16.00 ч. местно време;
 • BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, че на основание чл. 14, ал. 7, т. 3 на ПМС №121/31.05.2007 г. и Заповед № РД-02-14-439/24.03.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. се удължава крайният срок за подаване на проектни предложения по схемата на 5 юли 2010 г. в 16.00 ч. местно време.

 

01.04.10

БЮЛЕТИН"МЕЖДУНАРОДНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС", No 1/01.04.2010

Още...

 

01.04.10

Открита процедура по подприоритет 2.1 "Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация", Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013

 

Още...

 

01.04.10

Съществени промени, които настъпиха в областта на облагането с данък добавена стойност (ДДС) в България и Европа в последните месеци

 

Още...

 

29.03.10

Oткрита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003- 1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

 

Още...

 

22.03.10

В периода 22 март - 10 април 2010 Ви предлагаме промоционална цена за превод на английски на годишни финансови отчети

 

Още...

 

02.03.10

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”

 

Още...

 

23.02.10

Индикативна годишна работна програма за 2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”

 

Още...

 

23.02.10

BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”

 

Още...

 

02.02.10

Индикативна годишна работна програма за процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013

 

Още...

 

29.01.10

Индикативна годишна работна програма на ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" за 2010 година

 

Още...

 

06.01.10

Индикативна годишна работна програма на ОП "Транспорт" за 2010 година

 

Още...

 

06.01.10

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА -  по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 ЗА 2010 Г.

Още...

 

06.01.10

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 ЗА 2010 Г.

Още...

 

06.01.10

Програма „Интелигентна енергия”
ELENA
(Европейска подкрепа за местна енергетика)
Техническа помощ

Още...

 

16.12.09

ОП за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС
Трета покана

Още...

 

01.12.09

ОП Конкурентноспоспобност 2010 - предварителна годишна програма

 

Още...

 

01.12.09

”Социални услуги за социално включване”, BG051PO001-5.2.06

 

Още...

 

12.11.09

“Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – ІІІ фаза
BG051PO001-5.2.07

 

Още...

 

03.11.09

"Обучение през целия живот" 2007-2013: Покана за представяне на предложения 2010 г. — EAC/41/09

 

Още...

 

20.10.09

Програма БАС ще отпуска средства само и единствено за проекти свързани с околна среда, възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

 

Още...

 

20.10.09

Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /2007-2013/
Покана за прием на Декларации за изразяване на интерес за създаване на Рибарски групи по мярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи”.

 

Още...

 

08.10.09

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция- България – Първа покана

 

Още...

 

08.10.09

Програма ЕСПОН 2013
Европейска мрежа за наблюдение на териториалното развитие и сближаване

 

Още...

 

07.10.09

Първа покана по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция по инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)

 

Още...

 

01.10.09

„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации” BG161PO001/1.1-07/2009

 

Още...

 

01.10.09

Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда, BG161PO001/1.4-05/200909

Агломерациони обшини

Още...

 

01.10.09

Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”
BG051PO001-1.1.04

Още...

 

10.09.09

Програма за трансгранично сътрудничество между България и Република Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ

 

Още...

 

09.09.09

„Прессъобщение по Проект “Създаване на напълно функциониращ хоспис “Белмедика“
Програма ФАР (фаза 3) - “Деинституционализация посредством
предоставяне на услуги в общността за рискови групи”
Договор за безвъзмездна помощ № BG2006/018-343.01.01-2.36

 

Още...

 

06.09.09

„Прессъобщение по Проект “Създаване на напълно функциониращ хоспис “Белмедика“
Програма ФАР (фаза 3) - “Деинституционализация посредством
предоставяне на услуги в общността за рискови групи”
Договор за безвъзмездна помощ № BG2006/018-343.01.01-2.36

 

Още...

 

01.09.09

Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ между България и Сърбия.

 

Още...

 

18.08.09

„Прессъобщение по Проект “Създаване на напълно функциониращ хоспис “Белмедика“
Програма ФАР (фаза 3) - “Деинституционализация посредством
предоставяне на услуги в общността за рискови групи”
Договор за безвъзмездна помощ № BG2006/018-343.01.01-2.36

 

Още...

 

01.08.09

„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни
предприятия” 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007

 

Още...

 

01.08.09

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България
2007-2013

 

Още...

 

01.08.09

„Подкрепа за създаване на технологични паркове"
BG161PO003-1.2.01

 

Още...

 

28.07.09

„Прессъобщение по Проект “Създаване на напълно функциониращ хоспис “Белмедика“
Програма ФАР (фаза 3) - “Деинституционализация посредством
предоставяне на услуги в общността за рискови групи”
Договор за безвъзмездна помощ № BG2006/018-343.01.01-2.36

 

Още...

 

01.07.09

„Подкрепа за развитието на туристически атракции”, BG161PO001/3.1-02/2009

 

Още...

 

28.06.09

„Прессъобщение по Проект “Създаване на напълно функциониращ хоспис “Белмедика“
Програма ФАР (фаза 3) - “Деинституционализация посредством
предоставяне на услуги в общността за рискови групи”
Договор за безвъзмездна помощ № BG2006/018-343.01.01-2.36

 

Още...

 

21.06.09

„Прессъобщение по Проект “Създаване на напълно функциониращ хоспис “Белмедика“
Програма ФАР (фаза 3) - “Деинституционализация посредством
предоставяне на услуги в общността за рискови групи”
Договор за безвъзмездна помощ № BG2006/018-343.01.01-2.36

 

Още...

 

14.06.09

„Прессъобщение по Проект “Създаване на напълно функциониращ хоспис “Белмедика“
Програма ФАР (фаза 3) - “Деинституционализация посредством
предоставяне на услуги в общността за рискови групи”
Договор за безвъзмездна помощ № BG2006/018-343.01.01-2.36

 

Още...

01.06.09

 

Интегра груп ООД управлява проект “Изграждане на напълно функциониращ хоспис “Белмедика”, Свищов, Програма ФАР (фаза 3) - “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”
Договор за безвъзмездна помощ № BG2006/018-343.01.01-2.36

Още...

01.06.09

 

Обновен годишен график на схеми за безвъзмездна помощ по ОП Регионално развитие

Още...

01.06.09

 

“ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ” 2007- 2013

Още...

20.05.09

 

LIFE+ (2007-2013)

Още...

15.05.09

 

Съвместната оперативна програма (СОП) на Черноморския басейн
2007-2013

Още...

01.05.09

 

ПРОГРАМА БАС (BAS Programme)

Още...

06.04.09

 

Кандидатстване по програма "Еразъм" за млади предприемачи

Още...

09.04.09

 

Кандидатстване по програма Интелигентна енергия - Европа (ИЕЕ)

Още...

01.04.09

 

Стартира грантова схема за екоиновации 2007-2013

Още...

 

27.02.09

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”: “Популяризиране и подкрепа на социални предприятия”
(Пилотна фаза)

Още...

 

27.02.09

Стартира “Популяризиране и подкрепа на социални предприятия”
(Пилотна фаза)

Още...

 

24.02.09

Стартира Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и продължително безработни” BG051PO001-1.1.02

Още...

 

05.02.09

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА за предстоящите процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” за 2009 г.

Още...

 

30.01.09

Годишна програма на ОП "Регионално развитие"

Още...

 

12.01.09

Стартира мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР)

Още...

 

30.12.08

Стартира Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации oт 2 000 до 10 000 е.ж.
BG161PO005/08/1.12/01/07, ОП Околна среда

Още...

 

04.11.08

Стартира 3.1 "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление"

Още...

 

31.10.08

Стартира мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Още...

20.10.08

Стартира процедурa: BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, ОПК

Още...

 

20.10.08

Стартира BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”, ОПК

Още...

 

10.10.08

Стартира процедурa „Покриване на международно признати стандарти”, ОПК

Още...

 

10.10.08

Стартира схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ : ''Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации', ОПРР

Още...

 

10.10.08

Стартира втора покана за подаване на проекто предложения по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.

Още...

 

10.10.08

Стартира схема "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж., ОПОС

Още...

 

08.10.08

Стартира Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища”, ОПРР

Още...

 

01.10.08

Очакваното стартиране на мярка 312, ПРСР, по всяка вероятност ще бъде отложено за Януари 2009. Мярка 311 и 123 се очаква да стартират до края на тази година.

10.09.08

Стартира Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Още...

 

10.09.08

Стартира Мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Още...

 

05.09.08

Стартираха Мерки 01, 02, и 02-01 на програма

“Красива България''

Още...

05.09.08

Стартира СХЕМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Още...

 

26.08.08

Стартира Оперативна програма ESPON. Покани към 20.08.2008.

Още...

 

25.08.08

Стартира операция 1.4. " Подобряване на физическата среда и превенция на риска".
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: "Подкрепа за подобряване на градската среда'' BG161PO001/1.4-02/2008 по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013,
Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"

Още...

 

25.08.08

Стартира схема “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Приоритетно направление 5, Основна област на интервенция 5.2 "Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици"

Още...

 

05.08.08

Стартира мярка 223 ''Първоначално залесяване на неземеделски земи'' по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Още...

 

 

05.08.08

Стартира мярка 226 - "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Още...

 

 

05.08.08

Стартира мярка мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания"' по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Още...

 

 

05.08.08

Стартира Oперация 4.2: "Междурегионално сътрудничество"
"Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики"
BG161PO001/4.2-01/2008 по Оперативна програма Регионално развитие, Приоритетна ос 4: "Местно развитие и сътрудничество"

Още...

 

26.07.08

Уведомяваме Ви, че от 1.08.2007г. ИНТЕГРА ГРУП ООД се мести на нов адрес: ул. Димитър Хаджикоцев № 17,ет.1, кв. Лозенец, 1421 София

 

 

10.07.08

ИНТЕГРА ГРУП ООД организира консултативен семинар за предприятия в гр. Априлци на 12.07.2008, хотел Center. Консултантите на ИНТЕГРА ГРУП ООД ще представят актуални грантови схеми и ще консултират участниците в семинара относно възможностите за успешно кандидатстване по отворените покани.

 

 

01.07.08

Консултанти на ИНТЕГРА ГРУП ООД ще вземат участие в консултативна среща за бизнеса по отворените покани на оперативните програми и Програма ФАР на 3.07.2008, организирана от Община Добрич, Бизнес - център Добрич и ТПП - Добрич

Още...

 

23.06.08

Стартира под-мярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи (2007-2009)" ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони

Още...

 

23.06.08

Стартира Схема за безвъзмездна финансова помощ за устойчиво развитие чрез защита и опазване на водите и биологичното разнообразие в пограничния район между България и Гърция. 2005/017-454.03.03

Още...

 

18.06.08

Стартира Проект BG 2006/018-343.10.01 Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Phare 2006/HRDPE/GRANTS (Фаза 3)

Още...

 

30.05.08

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.Приоритетно направление 2 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите”; Основна област на интервенция 2.1 „Подобряване адаптивността на заетите лица”, посредством схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.02 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 2

Още...

 

30.05.08

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ Съвместен Фонд за малки проекти България - Румъния 2006 BG 2006/018-386.01.02/G/CBC/JSPF

Още...

 

30.05.08

“Прозрачна и почтена държавна администрация” (Приоритетна ос I: “Добро управление”, подприоритет 1.2 на ОП “Административен капацитет”

Още...

 

30.05.08

“Администрацията – партньор на бизнеса” (Приоритетна ос I: “Добро управление”, подприоритет 1.4 на ОП “Административен капацитет”)
BG051PO002/08/1.4-02

Още...

30.05.08

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

Още...

 

15.05.08

Стартира Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013г.

Още...

 

15.05.08

Стартира Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”,ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013г.

Още...

 

15.02.08

Годишна програма на ОП "Конкурентноспособност"

Още...

 

15.02.08

Годишна програма на ОП "Регионално развитие"

Още...