ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

ПРЕДСТОЯЩИ ПОКАНИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

 


 

 

КАЛЕНДАР АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПОКАНИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА

 

 

17.10.17

ПРОГРАМА/СХЕМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
Подмярка: 4.2 — подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти

 

Цели:
Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:
1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. постигане на съответствие със стандартите на Общността;
5. подобряване опазването на околната среда.

Прием: 11.2017

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

17.10.17

ПОКАНА:
Подмярка: 6.4.1. — „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони.
Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности.
Подмярката ще подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление).
Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.


ПРИЕМ:

04.2017

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

06.10.17

ПОКАНА:
Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

КРАЕН СРОК:
Предстои през 2018!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

06.10.17

ПОКАНА:
Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

КРАЕН СРОК:
Предстои през 2018!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

06.10.17

ПОКАНА:
Развитие на иновационни клъстери

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

КРАЕН СРОК:
Предстои през 2018!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

29.09.17

ПОКАНА:
Насърчаване на предприемачеството

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

ЦЕЛИ:
Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на НСНМСП и специфични сфери свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

КРАЕН СРОК:
Предварителна информация!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...