ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

АКТУАЛНИ ПОКАНИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

 

 


 

 

КАЛЕНДАР: АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПОКАНИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА

 

 

07.03.19

ПОКАНА:
BG14MFOP001-1.011 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД“

 

ПРОГРАМА:
Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020


ЦЕЛИ:
Oпазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми; осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов; подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд.


КРАЕН СРОК:
17,00 часа на 30.04.2019 г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

07.03.19

ПОКАНА:
№ BG14MFOP001-2.010 „НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ“


ПРОГРАМА:
Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020


ЦЕЛИ:
Насърчаване на предприемачеството в сектора на аквакултурите и подпомагане на създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури.


КРАЕН СРОК:
17,00 часа на 07.05.2019 г.


PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

07.03.19

ПОКАНА:
№ BG14MFOP001-1.010 „ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ, КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИЯ УЛОВ“


ПРОГРАМА:
Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020


ЦЕЛИ:
Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд.


КРАЕН СРОК:
17,00 часа на 30.04.2019 г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

15.02.19

ПОКАНА:
BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”


ЦЕЛИ:
Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. С изпълнението на процедурата се цели и повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и неактивни лица, посредством предоставяне на възможности за включване в различни по вид обучения.


КРАЕН СРОК:
03.05.2019г., 17:30 часа.

 

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

18.12.18

ПОКАНА:
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ЦЕЛИ:
Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

КРАЕН СРОК:
16:30 ЧАСА НА 21.05.2019 Г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

24.02.15

ПРОГРАМА:
ФОНД "Условия на труд"

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Повишаване качеството на работните места, чрез финансиране дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България.

 

КРАЕН СРОК:
Разглеждането и оценката на предложенията за финансиране става всеки месец от комисия назначена от управителят на фонда.

 

Още...