ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

АКТУАЛНИ ПОКАНИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

 

 


 

 

КАЛЕНДАР: АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПОКАНИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА

 

 

17.02.20

ПОКАНА:
BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.


КРАЕН СРОК:

16:30 часа на 30.04.2020г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

 

Още...

 

 

24.02.15

ПРОГРАМА:
ФОНД "Условия на труд"

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Повишаване качеството на работните места, чрез финансиране дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България.

 

КРАЕН СРОК:
Разглеждането и оценката на предложенията за финансиране става всеки месец от комисия назначена от управителят на фонда.

 

Още...