ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

АКТУАЛНИ ПОКАНИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

 

 


 

 

КАЛЕНДАР: АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПОКАНИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА

 

 

18.12.18

ПОКАНА:
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ЦЕЛИ:
Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

КРАЕН СРОК:
16:30 ЧАСА НА 21.05.2019 Г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

10.09.18

ПОКАНА:
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз” по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.“

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ЦЕЛИ:
Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;
Намаляване на сезонните колебания в заетостта;
Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;
Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

КРАЕН СРОК:
17.30 часа на 07.12.2018 г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

10.09.18

ПОКАНА:
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ЦЕЛИ:
Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;
Намаляване на сезонните колебания в заетостта;
Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;
Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

КРАЕН СРОК:
17.30 часа на 07.12.2018 г.

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

10.09.18

ПОКАНА:
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002 „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР

 

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места.
Намаляване на сезонните колебания в заетостта.
Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

КРАЕН СРОК:
17.30 часа на 07.12.2018 г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

05.09.2018

ПОКАНА:
Насърчаване на предприемачеството

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

 

ЦЕЛИ:
Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

 

КРАЕН СРОК:
Първи краен срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 08.10.2018 г.
Втори краен срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 10.12.2018 г.

 

PDF файл

 

Още...

 

 

24.02.15

ПРОГРАМА:
ФОНД "Условия на труд"

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Повишаване качеството на работните места, чрез финансиране дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България.

 

КРАЕН СРОК:
Разглеждането и оценката на предложенията за финансиране става всеки месец от комисия назначена от управителят на фонда.

 

Още...