ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

АКТУАЛНИ ПОКАНИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

 

 


 

 

КАЛЕНДАР: АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПОКАНИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА

 

 

30.08.17

ПОКАНА:
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 

ЦЕЛИ:
Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

 

КРАЕН СРОК:
09.10.2017

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

28.06.17

ПОКАНА:
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

 

ЦЕЛИ:
Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

 

КРАЕН СРОК:
17:30 часа на 26.09.2017 г

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

06.06.17

ПРОГРАМА/СХЕМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
Подмярка: 4.2 — подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти

 

Цели:
Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:
1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. постигане на съответствие със стандартите на Общността;
5. подобряване опазването на околната среда.

Прием: 1 септември до 31 октомври 2017

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

 

Още...

 

 

12.04.17

ПОКАНА:
BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

ЦЕЛИ:
Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процдурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

КРАЕН СРОК:
30.06.2017 г. – 17:30 ч.

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

 

Още...

 

 

24.02.15

ПРОГРАМА:
ФОНД "Условия на труд"

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Повишаване качеството на работните места, чрез финансиране дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България.

 

КРАЕН СРОК:
Разглеждането и оценката на предложенията за финансиране става всеки месец от комисия назначена от управителят на фонда.

 

Още...