ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

НОВИНИ

07.03.19

ПОКАНА:
№ BG14MFOP001-2.010 „НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ“


ПРОГРАМА:
Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020


ЦЕЛИ:
Насърчаване на предприемачеството в сектора на аквакултурите и подпомагане на създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури.


КРАЕН СРОК:
17,00 часа на 07.05.2019 г.


PDF ФАЙЛ ТУК


КАКВИ ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Допустими за финансиране са следните дейности: Създаване на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури, които за пръв път създават микропредприятие или малко предприятие за аквакултури като ръководители на такова.
1. Изграждане на нови пълносистемни и непълносистемни стопанства
2. Възстановяване или реконструкция на съществуващи обекти за аквакултури
3. Създаване на стопанства за биологично производство на аквакултури
4. Ефективно използване на естествените ресурси
5. Намаляване въздействието върху околната среда
6. Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие
7. Повишаване на енергийната ефективност
8. Повишаване качеството и добавената стойност на продуктите
9. Други.

Допустими разходи:

1. СМР и строителен надзор
2. Нови машини и оборудване
3. Оборудване за транспорт на жива риба
4. Лабораторно оборудване
5. Оборудване на помещения за обучение
6. Специализирана складова техника и складови транспортни средства
7. Ноу-хау, патентни права и лицензи за изготвяне и изпълнение на проекта
8. Софтуер
9. Плавателни съдове, обслужващи производството
10. Обекти за продажба на дребно
11. Консултантски услуги за изготвяне и изпълнение на проекта
12. ВЕИ
13. Сервизни плавателни съдове
14. Системи за контрол на качеството
15. Обучение на персонала
16. Съоръжения и оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд
17. Информация и комуникация

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
Допустими кандидати по настоящата процедура за подбор на проекти са физически лица, юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон –нови производители, притежаващи професионални умения в сектор „Аквакултури“. МСП с основен предмет на дейност рибовъдство или еквивалентен.
Кандидатите трябва:
- Да създават предприятие за производство на аквакултури
- Собствениците и управителите да са едно и също лице
- Поне един от собствениците да притежава висеше образование в една от следните специалности: рибно стопанство, рибовъдство, аквакултури, ихтиология, хидрология и друга еквивалентна,
- Притежава професионални умения и компетентности, придобити от специализиран курс от акредитирано висше учебно заведение
- Притежава професионални умения и компетентности, придобити в лицензирани центрове към НАПОО, придобита степен на квалификация II или III в професионално направление „Рибно стопанство“.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:

Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България по крайбрежието на Черно море и на р. Дунав.


ПАРТНЬОРСТВО:
/


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
12 месеца

 

БЮДЖЕТ:
8 637 572, 94 лв.


РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 30 000.00 лева.
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 850 000.00 лева


ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности.

 

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и балансово.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/