ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

НОВИНИ

06.03.19

ПОКАНА:
BG14MFOP001-1.011 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД“

 

ПРОГРАМА:
Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020


ЦЕЛИ:
Oпазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми; осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов; подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд.


КРАЕН СРОК:
17,00 часа на 30.04.2019 г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК


КАКВИ ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Допустими за финансиране са дейности допринасящи за диверсифицирането на доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейности, свързани с рибарството:
• инвестиции на борда на корабите;
• риболовен туризъм с въдица; ресторанти;
• екологични услуги;
• образователни дейности в областта на рибарството.

Допустими разходи:
1. СМР и строителен надзор
2. Нови машини и оборудване
3. Ноу-хау, патентни права и лицензи за изготвяне и изпълнение на проекта
4. Софтуер
5. Консултантски услуги за изготвяне и изпълнение на проекта
6. Земя
7. ВЕИ
8. Сервизни плавателни съдове
9. Системи за контрол на качеството
10. Обучение на персонала
11. Съоръжения и оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд
12. Информация и комуникация


КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
Допустими кандидати по настоящата процедура за подбор на проекти са физически лица, юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон, развиващи дейност в сектор „Рибарство“
- Да притежават валидно разрешително за стопански улов
- Да притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми и специално разрешително за улов на квотиран вид риба
- Да са собственици на риболовни кораби регистрирани в РРК на ИАРА
- Да притежават регистрация на кораба от ИАМА

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:

Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България по крайбрежието на Черно море и на р. Дунав.


ПАРТНЬОРСТВО:
/


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
12 месеца

 

БЮДЖЕТ:
3 198 320,20 лв.


РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 3000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 146 687 лева.

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
Безвъзмездната финансова е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи
Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП, се намалява с 20 процентни пункта.

 

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и балансово.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/