ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

НОВИНИ

07.03.19

ПОКАНА:
№ BG14MFOP001-1.010 „ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ, КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИЯ УЛОВ“


ПРОГРАМА:
Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020


ЦЕЛИ:
Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд.


КРАЕН СРОК:
17,00 часа на 30.04.2019 г.

 

PDF ФАЙЛ ТУК


КАКВИ ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

С помощта на мярката се насърчават инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

1. Инвестиции, които ще позволяват на рибарите да извършват преработване на собствения улов като добавят стойност към продуктите от риболов;

2. Инвестиции, които ще позволяват на рибарите да извършват предлагане на пазара и пряка продажба на собствен улов;

3. Иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов;

4. Инвестиции, които водят до предотвратяване, намаляване и/или оползотворяване на нежеланият улов;

5. Други инвестиции, които водят до увеличаване на добавената стойност на продуктите от риболов и/или тяхното качество.

Допустими разходи:

1. Специализирана техника и оборудване – машини за изкормване, оборудване на сортиране на борда на риболовния кораб, оборудване и контейнери за съхранение на жива риба, системи за обработка на риба и конвейери, оборудване за пакетиране и съхранение на борда на риболовния кораб, изолирани контейнери за съхранение и др.)
2. Ледогенератори, хладилни камери и др. видове техника за охлаждане
3. Оборудване:
• на пунктове за първа продажба на собствен улов
• на магазини за продажба на собствен улов
4. Специализирани транспортни средства за превоз на риба или други водни организми
5. Оборудване за сортиране и складиране собствен улов
6. СМР и строителен надзор
7. Информация и комуникация
8. Разходи преди подаването на проекта, но не по-рано от 01.01.2014:
• Ноу-хау, патентни права и лицензи за изготвяне и изпълнение на проекта
• Консултантски услуги за изготвяне и изпълнение на проекта

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
Допустими кандидати по настоящата процедура за подбор на проекти са физически лица, юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатите трябва:
- Да притежават валидно разрешително за стопански улов
- Да притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми и специално разрешително за улов на квотиран вид риба
- Да са собственици на риболовни кораби регистрирани в РРК на ИАРА
- Да притежават регистрация на кораба от ИАМА

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:

Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България по крайбрежието на Черно море и на р. Дунав.

За допустимите дейности описани в Условията за кандидатстване в т.13.1 подточка 1.3 „Инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов“ – за кораби от регистрите на риболовни кораби в Черно море и р. Дунав.


ПАРТНЬОРСТВО:
/

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
12 месеца

 

БЮДЖЕТ:
3 505 388,20 лв.


РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
• Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 2 000 лева.
• Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 200 000 лева.


ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи.
Интензитетът на финансирането на операции, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов, се увеличава с 30 процентни пункта и е в размер на 80 на сто от общите допустими разходи.


ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и балансово.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/