ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

08.06.15

ПОКАНА:
BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“

 

ПРОГРАМА:
Развитие на човешките ресурси 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Основна цел на операцията е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ.

 

КРАЕН СРОК:
31.08.2015 г.

 

КАКВИ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
1. Дейности за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда, в т.ч.:
a. информационни кампании и събития;
b. трудови борси;
c. индивидуална работа с идентифицираните лица:
• изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите;
• професионално ориентиране;
• психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на труда;
• насочване към образователни институции и структури на Министерството на образованието и науката на регионално и местно ниво за продължаване на образованието;
• насочване към включване в обучение;
• oсъществяване на връзки с работодатели и подпомагане наемането на работа;
• насочване към активно търсене на работа и подпомагане на регистрация на неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.
2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.
Мотивационно обучение е обучение за стимулиране и насочване на лицата към придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда, вкл. към придобиване на професионална квалификация и/или заетост.
Мотивационното обучение трябва да бъде проведено така, че лицата от целевата група да придобият знания и умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, за търсене и избор на подходяща заетост. Обучението трябва да бъде насочено към усвояване на умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа, усвояване на умения за ефективно използване на различни източници на информация за свободни работни места, усвояване на умения за успешно представяне пред работодател.
3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална компетентност - само във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението (по заявена готовност от работодател).

 

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
• неправителствена организация;
• организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда;
• център за информация и професионално ориентиране;
• център за професионално обучение;
• социален партньор (национално представителна организация на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда);
• община или район на община;
• работодател (в т.ч. общини и райони на общини и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС).

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
• Разходите за младежи с местоживеене територията на областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска област сумарно не могат да надхвърлят 10 % от финансирането по ИМЗ за операцията. Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд
• Разходите, свързани с младежи с местоживеене област София – град в Югозападен район, се съ-финансират само от ЕСФ и не могат да надхвърлят 6 % от общия бюджет на операцията.
• За приключилите две предходни финансови години, кандидатът трябва да разполага с финансов ресурс (съгласно приложени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс или друг еквивалентен документ, съответстващ на счетоводните стандарти според дейността на кандидата7) равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ);
• Когато кандидатът е новорегистрирана/новосъздадена организация, горепосочените изисквания се отнасят и за него и се доказват със същите документи за периода от регистрацията на кандидата до момента на кандидатстване.

 

 

ПАРТНЬОРСТВО:
По настоящата покана за подаване на проектни предложения, кандидатът може да
участва самостоятелно или в партньорство.
Партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ са всички физически и
юридически лица и техни обединения, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото, и/или финансова изпълнение на проекта или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта.
Партньорствата, създадени за целите на тази схема за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, не е необходимо да бъдат регистрирани в съда. Към момента на сключване на договор за предоставяне на БФП кандидатът и партньора/те трябва да подпишат Споразумение за партньорство.
Партньор на кандидата може да бъде някое от изброените лица:
• неправителствена организация;
• организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда;
• център за информация и професионално ориентиране;
• център за професионално обучение;
• социален партньор (национално представителна организация на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда);
• община или район на община,
• работодател (в т.ч. общини и райони на общини и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС).

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
Краен срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура - 31.12.2017 г.

 

БЮДЖЕТ:
26 000 000 лева

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите

 

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и окончателно.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7072

 

PDF файл тук!