ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

08.06.15

ПОКАНА:
НОВО РАБОТНО МЯСТО

ПРОГРАМА:
Развитие на човешките ресурси 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

 

КРАЕН СРОК:
19.11.2015


 

КАКВИ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
• Наемане на безработни лица за период до 12 месеца – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
• Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите лица.
• Предоставяне на обучение на вече наетите лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”
• Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.
• Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост
• Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души едновременно – представители на целевата група
• Дейности за организация и управление на проекта
• Дейности по информиране и публичност

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
Кандидатът е работодател със самостоятелна правосубектност, регистриран и имащ право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство.
За целите на настоящата процедура под „Работодател“ следва да се разбира всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.

За приключилите две предходни финансови години, Кандидатът разполага с финансов ресурс (съгласно приложени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс ) равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ);
Когато Кандидатът е новорегистрирана/новосъздадена организация, горепосочените изисквания се отнасят и за него и се доказват със същите документи за периода от регистрацията на Кандидата до момента на кандидатстване.

Минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. не може да бъде предоставена на предприятия, попадащи в забранителните режими на помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013, а именно:
а) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в сектора на рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета ;
б) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в областта на първичното производство на селскостопански продукти ;
в) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейности в сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти, в следните случаи:
i) когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия;
ii) когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;
г) помощите за дейности, свързани с износ за трети държави или държави членки, по-конкретно помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа;
д) помощите, подчинени на преференциалното използване на национални продукти спрямо вносни такива.

Важно! Когато дадено предприятие упражнява дейност в секторите, посочени по-горе в букви а), б) или в), както и в един или повече от секторите или дейностите, обхванати от Регламент (ЕС) № 1407/2013 г., то Регламентът се прилага спрямо помощта, предоставяна за съответните един или повече сектори или дейности, при условие че получателят на помощта гарантира посредством подходящи средства, като например разделение на дейностите или разграничаване на разходите, че дейностите в изключените сектори не се ползват от помощ de minimis, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
Когато назначението не представлява нетно увеличение на броя на персонала в съответното предприятие в сравнение със средния брой на персонала през последните дванадесет месеца, длъжността трябва да е била овакантена поради пенсиониране по възраст, правомерно уволнение поради извършено нарушение, а не в резултат от съкращаване на персонал.
Следва да се има предвид, че Работодателят е длъжен да запази заетост на минимум 50 % от новоразкритите работни места за минимум 12 месеца, без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства. В случай на възникване на непредвидени обстоятелства срокът спира и продължава да тече след отпадането им. Това задължение е записано и в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура.

Допустимата целева група по настоящата процедура е: Безработни и неактивни лица.
С приоритет ще бъдат финансирани проекти, в които минимум 50 % от целевата група е съставена от поне една от следните специфични категории:
- Безработни лица с ниска степен на образование (под ISCED 3 );
- Продължително безработни и неактивни лица;
- Безработни или неактивни лица с увреждания;
- Безработни лица на възраст над 54 г.;
- Безработни младежи до 29 г. вкл.

Не се допуска лица да бъдат наети при работодател, при който са били заети на трудово правоотношение през някой от предходните 12 месеца от датата на сключване на договор.

 

ПАРТНЬОРСТВО:
/

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
Краен срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура - 31.12.2017 г.

 

БЮДЖЕТ:
40 000 000 лева

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране.
За бенефициенти – големи предприятия, минималното съфинансиране е в размер от 20% от размера на безвъзмездната финансова помощ.

 

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и окончателно.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/8065

 

PDF файл тук!