ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

НОВИНИ

21.04.2016

ПОКАНА:
BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

 

ЦЕЛИ:
Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

КРАЕН СРОК:
15.08.2016

 

Pdf файл тук!

 

КАКВИ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията:

1/ Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти :

1.1 Дейности за услуги по въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти: стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), стандарти за управление на околната среда (БДС EN ISO 14001), системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001) и др.
1.2 Дейности за услуги по сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти: стандарти за управление на качеството ( БДС EN ISO 9001), стандарти за управление на околната среда (БДС EN ISO 14001), системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001) и др.
Посочените системи за управление в съответствие с национални/европейски/международни стандарти не са изчерпателно изброени, като е допустимо въвеждането и сертифицирането и по други стандарти, но само в случай че същите могат да се удостоверят със сертификат за съответната/ите въведена/и система/и за управление.

Проектите по процедурата могат да включват дейности за въвеждане и сертифициране на повече от една система за управление съобразно нуждите на предприятието.

ВАЖНО: Във връзка с въвеждането на системи за управление, допустими са услуги за сертифициране, извършени от орган по сертификация, акредитиран съгласно ISO/IEC 17021:2011, а след 14.06.2017 г. по ISO/IEC 17021-1:2015 (След установяване, чрез оценка за преход, че акредитираните органи по сертификация по БДС EN ISO/IEC 17021:2011 съответстват на изискванията за акредитация и БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015, органите по акредитация ще преиздадат сертификатите за акредитация по гореспоменатия стандарт със срок на валидност съгласно действащия сертификат за акредитация), от:
- националния орган по акредитация на Република България - Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава, която е страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EAMLA в област сертификация на системи за управление или страна по IAF MLA (International Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement).

При сертификация по международни браншови схеми се признават следните регистрирани сертификации: СД ISO/TS 16949 от IATF, БДС ISO/IEC 20000-1 от ITSMF и EN ISO 17100 от член на EUATC (European Union Association of Translation Companies) и от международната система за оценяване на съответствието LICS (Language Industry Certification System), разработена от Австрийския институт за стандартизация (ONORM) и международната терминологична мрежа Termnet.

По отношение на проектите/дейностите за въвеждане на Схемата на Общността за управление по околна среда и одитиране (EMAS), допустими са услуги за сертифициране,
извършени от акредитиран проверяващ по околна среда (ПОС) в съответствие с Регламент ЕО№ 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (ОВ L 342,22/12/2009).

Задължителен краен резултат от въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти е придобиването на сертификат за въведената система. Ако в срока на изпълнение на проекта (не повече от 18 месеца) не бъде получен съответният сертификат, извършените разходи за въвеждането, инвестициите и удостоверяването, няма да бъдат признати, като бенефициентът следва да върне предоставените му по настоящата процедура средства със съответната законова лихва.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: В случаите, когато се въвежда СД ISO/TS 16949 (техническа спецификация при серийното производство и производството на резервни части за автомобилната индустрия), е допустимо в рамките на срока за изпълнение на проекта да бъде получено писмо за съответствие, като задължението за получаването на сертификат следва да бъде изпълнено в рамките на срок от 3 години след приключването на проекта. В случай че не придобие сертификат в рамките на срок от 3 години след приключването на проекта, бенефициентът следва да възстанови предоставените му от Управляващия орган средства със съответната законова лихва.

1.3 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящо за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление.

2/ Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти:

2.1Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствието на продукти с така наречените „съществени изисквания” към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ - СЕ маркировки :
2.1.1 дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие на продукти с така наречените „съществени изисквания” към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ - СЕ маркировки;
2.1.2 дейности за услуги във връзка с оценка на съответствието на продукти с така наречените „съществени изисквания” към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ - СЕ маркировки .

ВАЖНО: Във връзка с удостоверяване на съответствието на продукти със „съществените изисквания“ към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 , допустими са услуги, извършени от органите, определени в съответната Наредба, където са определени и задължителните документи, които бенефициентът следва да представи за удостоверяване на съответствието (нанесена върху продукти маркировка за съответствие „СЕ”, декларация, протокол, сертификат или друг посочен в директивата документ). Ако в срока на изпълнение на проекта (не повече от 18 месеца) не бъде получен съответният документ, извършените разходи за въвеждането, инвестициите и удостоверяването, няма да бъдат признати, като бенефициентът следва да върне предоставените му по настоящата процедура средства със съответната законова лихва.

Нанасянето на маркировката следва да бъде извършено в съответствие с чл. 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета, Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за маркировката за съответствие.

2.2 Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти – тук са допустими дейности по така наречената доброволна сертификация , основава се на определяне на съответствието с изискванията на стандартите за съответните продукти и услуги в нерегулираната област, като например: стандарти за управление безопасността на хранителните продукти, IFS (International Food Standard) и BRC (British Retail Consortium) и др.
2.2.1 дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;
2.2.2 дейности за услуги във връзка с оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти.

Посочените области не са изчерпателно изброени, като е допустимо постигането на съответствие и оценка на съответствието на продукти със стандарти и в други области, но само в случай че това може да се удостовери с придобиването на сертификат за удостоверяване на съответствието или поставена маркировка за продуктово съответствие.

ВАЖНО: Постигането на продуктово съответствие с национални/европейски/международни стандарти задължително се удостоверява с получаването на сертификат/маркировка за продуктово съответствие, като допустими са услуги извършени от орган по сертификация на продукти, притежаващ валидна акредитация от национален орган по акредитация (в доброволната област) или от нотифициран (в законово регулираната) пред Европейската комисия при спазване на Регламент 765/2008, или от оправомощени от държавата органи за оценяване на съответствие или акредитирани в съответствие с изискванията на- БДС EN ISO/IEC 17065:2012 или други последващи версии)

Ако в срока на изпълнение на проекта (не повече от 18 месеца) не бъде получен съответният сертификат/маркировка за продуктово съответствие, извършените разходи за въвеждането, инвестициите и удостоверяването, няма да бъдат признати, като бенефициентът следва да върне предоставените му по настоящата процедура средства със съответната законова лихва.

2.3 Дейности за услуги във връзка с присъждане на знак за екомаркировка – съгласно чл. 137, ал. 2 от Закона за опасване на околната среда (ЗООС), екомаркировката на ЕС могат да получат продукти, за които има специфични критерии, приети с решение на Европейската комисия, публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз.

ВАЖНО: При осъществяване на проекти/дейности за присъждане на знак за екомаркировка, допустими са услуги, извършени от съответните компетентни органи, съгласно чл. 138 от ЗООС (в съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 относно екомаркировката на ЕС). Във връзка с гарантиране устойчивост на резултатите от изпълнението проекта, бенефициентът се задължава да подсигури правото да ползва получената, в резултат на инвестициите по проекта, екомаркировка на ЕС за период от минимум три години след приключването на проекта. Запазването на правото на ползване на екомаркировката, получената, в резултат на инвестициите по проекта, за период от минимум 3 години след приключването на проекта е изрично условие за признаване допустимостта на всички разходи, свързани с изпълнението на проекта, като в случай че това изискване не е спазено, бенефициентът следва да възстанови предоставените му от Управляващия орган средства със съответната законова лихва.

2.4 Дейности за инвестиции в ново оборудване (контролни системи, технически средства за измерване и изпитване и т.н) и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за: постигане на съответствие на продукти с изисквания към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите; постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти; присъждане на знак за екомаркировка.

3/ Внедряване и сертифициране на добри производствени практики:

3.1 Дейности за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики (ДПП) :
3.1.1 дейности за услуги във връзка с внедряването на ДПП;
3.1.2 дейности за услуги във връзка със сертифицирането на ДПП.

3.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за внедряване и/или спазване на съответствие с изискванията на добри производствени практики.

В случай че по проекта се предвижда изпълнението на дейности за въвеждане на добри
производствени практики, към проектното предложение кандидатът трябва задължително да приложи копие на добрата производствена практика, издадена и утвърдена от организация/група от лица, организирани на браншови принцип.

ВАЖНО: Задължителен краен резултат от изпълнението на проектите, свързани с въвеждането на добри производствени практики е получаването на документ/сертификат за удостоверяване въвеждането на ДПП. Ако в срока на изпълнение на проекта (не повече от 18 месеца) не бъде получен съответният документ, извършените разходи за въвеждането, инвестициите и удостоверяването, няма да бъдат признати, като бенефициентът следва да върне предоставените му от Управляващия орган по настоящата процедура средства със съответната законова лихва. В т. 11 от Формуляра за кандидатстване, кандидатите следва да включат информация относно,
- история за появата на съответната добрата производствена практика и актуалност към момента на кандидатстване;
- начин и ред на удостоверяване на нейното въвеждане и спазването й от предприятието;
- информация за организацията, външна и несвързана с (съгласно разпоредбите на ЗМСП) предприятието-бенефициент организация, която е утвърдила съответната добра производствена практика.

4/ Ре-сертификация на системите за управление:

4.1 Дейности за услуги във връзка с ре-сертификацията на вече въведена от предприятието система за управление;
4.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите ре-сертифицирана/и система/и за управление.

ВАЖНО: Ре-сертификацията е допустима, само когато е налице преминаване към по-нова версия на вече приложения стандарт за управление. Дейностите по ре-сертификация са допустими, само в случай че вече приложения стандарт за управление не е изтекъл.
Задължителен краен резултат е получаването на сертификат, удостоверяващ ре-сертификацията.
В случай че по проектното предложение са включени дейности за ре-сертификация, кандидатите следва да представят към проектното предложение сертификатът за вече приложения стандарт за управление, който е обект на ре-сертификация.

5/ Реинженеринг на процесите в предприятията:

5.1 Дейности за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията;
5.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в предприятията.

ВАЖНО: Реинженерингът следва да бъде извършен от външна и несвързана с (съгласно разпоредбите на ЗМСП) предприятието-бенефициент организация, като задължителен
краен резултат от дейността е получаването на документ в рамките на срока за изпълнение на проекта, удостоверяващ изпълнението на предписанията от извършения реинженеринг на процесите. Ако в срока на изпълнение на проекта (не повече от 18 месеца) не бъде получен съответният документ, извършените разходи за въвеждането, инвестициите и удостоверяването, няма да бъдат признати, като бенефициентът следва да върне предоставените му от Управляващия орган по настоящата процедура средства със съответната законова лихва

II. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:

ВАЖНО: В случай че в проектното предложение са включени дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, кандидатите задължително трябва да представят в т.11 от Формуляра за кандидатстване обосновка за необходимостта предприятието да въведе съответния/ните ИКТ базиран/и софтуер/и за управление на бизнес процесите и описание на техническия, производствен и административен капацитет на предприятието от гледна точка приложимостта на предлаганите системи за управление, като представянето на обосновката е критерий за допустимост на проектните предложения, включващи дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

• дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

ВАЖНО: Гореописаните дейности могат да включват дейности за услуги за разработване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.

• дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

ВАЖНО: Гореописаните дейности могат да включват дейности за придобиване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.

• дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

• дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - Saas (Software as a service) . Задължително условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедурата ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

ВАЖНО: Във връзка с гарантиране устойчивост на резултатите от изпълнението проекта, бенефициентът се задължава да подсигури правото да ползва Saas услугата за период от минимум три години след приключването на проекта. Запазването на правото на ползване на Saas услугата за период от минимум 3 години след приключването на проекта е изрично условие за признаване допустимостта на всички разходи, свързани с изпълнението на проекта, като в случай че това изискване не е спазено, бенефициентът следва да възстанови предоставените му от Управляващия орган средства със съответната законова лихва.

• дейности за услуги за „колокация“ на сървъри , необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. Колокационните услуги са допустими само за сървърите, които са придобити в рамките на проекта във връзка с въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

ВАЖНО: Във връзка с гарантиране устойчивост на резултатите от изпълнението проекта, бенефициентът се задължава да подсигури правото да ползва подкрепените по проекта колокационни услуги за период от минимум три години след приключването на проекта или да осигури подходящи условия за функциониране на придобитите по проекта сървъри за период от минимум три години след приключването на проекта. Запазването на правото на ползване на колокационните услуги, подкрепени със средства по проекта, или осигуряването на подходящи условия за функциониране на придобитите по проекта сървъри за период от минимум 3 години след приключването на проекта е изрично условие за признаване допустимостта на всички разходи, свързани с изпълнението на проекта, като в случай че това изискване не е спазено, бенефициентът следва да възстанови предоставените му от Управляващия орган средства със съответната законова лихва.

По настоящата процедура са допустими дейностите за придобиване на цялостни решения за софтуерни системи за управление на предприятията или отделни модули към вече
съществуваща/и такава/и система/и, но само в случай че тяхното въвеждане може да се удостовери с получаването на лиценз/протокол/ръководство за функциониране на въведената ИКТ система/приложение, издаден/о от съответния доставчик/производител. Допустима е подкрепа за дейности с цел повишаване на кибер и информационната сигурност, но само в случаите, когато са част от цялостни решения за системи за управление на предприятията.

ВАЖНО: В случай че проектните предложения включват дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, с изключение на дейностите за услуги във връзка с ползването на Saas и „колокация“ на сървъри, задължителен краен резултат от изпълнението им е получаването на лиценз/протокол/ръководство за функциониране на въведената ИКТ система/приложение, издаден/о от съответния доставчик/производител.

III. Дейности за визуализация на проекта.


КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:

1/ Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, които
2/ отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
3/ имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата. (2013, 2014 и 2015 г.)
4/ са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието
Нетни приходи от продажби

Микро предприятие
? 250 000 лева
Малко предприятие ? 750 000 лева
Средно предприятие ? 3 000 000 лева

5/ развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.


ПАРТНЬОРСТВО:
/

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
18 месеца

БЮДЖЕТ:
58 674 900 лв.


РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ:
50 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ:
391 166 лева.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
70%


ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и балансово.