ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СПОРЕД МЕЖДУНAРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ

 

Какво представляват ISO стандартите?


Международната Организация по стандартизация (International Organization for Standardization), основана през 1946г., е създадена с цел разработване и разпространение на стандарти, подпомагащи международната обмяна на стоки и услуги в епохата на глобалните комуникации и пазари без граници, като в нея членуват над 150 национални стандартизационни организации.
Стандартите от серията ISO са доброволни, но все по- често тяхното въвеждане се налага от пазарните изисквания за унифициране и гарантиране на качеството на предлаганите стоки и услуги. Те представляват базисните изисквания които дадена организация следва да покрие, за да докаже наличието на функционираща система за управление на качеството.
 


С какво допринася въвеждането на система за управление?

Въвеждането правилното функциониране на система за управление на качеството във всяка една организация е съпътствано от редица положителни ефекти, сред които са:

 • Подобряване на ефективността и ефикасността на процесите в организацията, чиято потенциална полза се изразява в подобрено управление на ключовите дейности, намаляване на разходите, подобрен контрол върху доставчиците, увеличаване на продажбите и т.н.;
 • Достъп до нови пазари, като притежанието на сертификат съгласно ISO 9001:2008 е сериозна предпоставка за създаване на условия на взаимно доверие и сътрудничество между бъдещи и настоящи партньори,
 • Постигане на по-пълно удовлетворяване на изискванията на клиентите и евентуално разширяване на предлаганите стоки и услуги.

Или накратко:

 • Подобрена надеждност на предоставяните продукти и услуги;
 • По-добър контрол на процесите в организацията;
 • По-добро документиране и проследимост на процесите;
 • Повишена удовлетвореност на клиентите,
 • Разширени пазари.

Реализацията на системи за управление (СУ), извършвана от ИНТЕГРА ГРУП ООД, включва установяване, разработване и внедряване на Системи за Управление (СУ) и Интегрирани Системи за Управление (ИСУ) по международните стандарти:

   
 •  

  ISO 9001

  ISO 14001

  ОHSAS 18001:2007

  ISO 22000:2005

  ISO/IEC 27001:2005

  IFS

  BRC

   

  ISO 9001

  ISO 9001:2000 е един от най-популярните в света стандарти. Изискванията му се спазват от над 776 000 организации в 161 държави. ISO 9001 отдавна се е превърнал в международен еталон за управление на качеството в бизнес отношенията. Целта на стандарта е да подкрепи организациите в стремежа им за „управление на качеството”, което означава, че те трябва:

  • Да задоволяват изискванията за качество на клиентите;
  • Да спазват нормативните изисквания;
  • Да повишават удовлетвореността на клиентите;
  • Непрекъснато да подобряват дейността си.

  Стандартът си е спечелил международна репутация като „основополагащия стандарт за системи за управление”, който може да бъде да бъде прилаган във всяка организация, голяма или малка, независимо от естеството на дейността й, продуктите и/или услугите й, включително и в органите на местното и държавното управление. „Система за управление” се отнася към структурата за управление на процесите и бизнес дейностите в организацията, която превръща входните ресурси в продукт или услуга, които удовлетворяват изискванията на клиентите за качество, съответстват на нормативните изисквания и отговарят на целите на организацията. Стандартът осигурява рамка от изисквания за управление, които позволяват на организацията да се фокусира върху изискванията на клиента, управлението на процесите и непрекъснатото усъвършенстване.

  Ползите:

  • поддържане на постоянно качество на продукта/ услугата и съответствие с нормативните изисквания
  • непрекъснато прилагане на добрите практики
  • осигуряване на удовлетворение и добавяне на стойност за клиента
  • международно признание за модела на управление на дейността

  Обратно

   

  ISO 14001

  Стандартите на ISO от серията 14000, които се появиха през 1996 г., дефинират изисквания и насоки към “ефективна система за управление на околната среда”, с която фирмата гарантира пред партньорите си и пред обществото, че може:

  • да извършва наблюдение на въздействията на нейните производствени процеси върху околната среда, особено тези, които се изразяват в използване на природни ресурси и замърсявания с вредни твърди отпадъци, вредни емисии във вода, почва и въздух или недопустимо ниво на шум, миризма, прах, вибрации и др;
  • да управлява въздействията на нейните продукти върху околната среда – т.е. продуктите й да са проектирани да подлежат на рециклиране или безвредно унищожаване или друго третиране след края на полезната им употреба;
  • да прилага подходящи технически, технологични, организационни и други мерки, за да намалява, ограничава и смекчава рисковете или опасностите, свързани със замърсяванията до нива, допустими от приложимот международно или местно законодателство.

  Фирмата, сертифицирана по ISO 14001, се радва на стопански и и социални изгоди. Като прави данъчно признати “присъщи разходи” за опазване на околната среда, тази фирма икономисва глоби и други финансови загуби. Такава фирма се радва на позитивен обществен отзвук, доказвайки, че поема грижата за околната среда, в която всички ние живеем.
  Големите световни фирми, сертифицирани по ISO 14001, твърдо и настоятелно поставят на всички свои доставчици и подизпълнители изискване за сертифицикация по ISO 14001. Организация, започнала работа по ISO 14001, има по-изгодни шансове да се класира за външно целево финансиране на инвестиции в опазване на околната среда.
  Изискванията на стандарта са до голяма степен съвместими с тези на други международни стандарти (напр. ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 27000, ISO 22000), което в значителна степен улеснява компаниите при внедряването на няколко стандарта едновременно или „надграждат” ISO 14001, към вече съществуваща и функционираща система за управление, базирана на друг международен стандарт.

  Обратно

   

  ОHSAS 18001:2007 - СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

  Стандартът BS OHSAS 18001:2007 съдържа изисквания към системата за управление на здравословните и безопасни условия на труда и позволява тя да бъде оценена и сертифицирана.
  Стандартът предлага модел на система, която да позволи на организациите да определят и управляват процесите по осигуряване на здравословни и безопасни условия труд, задавайки изисквания към основните елементи, от които следва да се изгражда една успешна система.
  OHSAS 18001:2007 е съвместим с ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 и също е организиран по модела “планиране – изпълнение – проверка – действие” (PDCA), с акцент към постоянните подобрения на условията на труд и внедрената система като цяло. Основната правна уредба по здравословните и безопасни услови на труд се съдържа в едноименния закон и Кодекса на труда, както и в допълнителните наредби и други документи по прилагането им.

  Обратно

   

  ISO 22000:2005

  Фирмите, които вече имат функциониращи НАССР системи, трябва да преценят дали и доколко е наложително и кога и по кой начин да адаптират тези системи към изискванията на ISO 22000.
  ISO 22000 изисква да се определят и оценят всички опасности, за които има основания да се допуска, че може да възникнат по хранителната верига – включително и такива опасности, които са свързани с ползваните процеси, опаковки и оборудване. В резултат от тази оценка трябва ясно да се определи кои опасности следва да се контролират от фирмата, и кои – от доставчиците й.
  Изискванията на ISO 22000 са базови и са освободени от отраслова и друга специфика. Може да ги прилага всяка фирма, която иска да въведе и прилага ефективна система за управление на безопасността на храните, независимо от вид, големина, продукт и място в хранителната верига.
  ISO 22000 приема и отчита наличието на съществени различия между отделните видове фирми от хранителната верига и определя механизмите, чрез които по-малките и/или слабо развитите фирми могат да прилагат моделни пререквизитни програми и НАССР-планове.
  Предимства на Системата за управление на безопасността на храните ISO 22000:

  • подхожда системно към идентифицирането на опасностите, оценяването на рисковете и контролирането на опасностите;
  • фокусира върху превантивния контрол, който позволява опасностите да се елиминират или влиянието им да се редуцира в допустими граници;
  • създава възможност за по-ефективен регламентиран контрол за безопасност на храните;
  • повишава отговорността за безопасността на всички участници в хранителната верига;
  • дава рамката за производство на безопасни храни и защита на здравето на консуматора;
  • повишава имиджа на фирмата на международния и вътрешния пазар;
  • разширява пазарните позиции;
  • защитава фирмата при конфликт на интереси.

  Предимството на стандарта ISO 22000, е че той e международно признат и може да се използва за целите на сертификацията навсякъде по хранителната верига и от всички оператори на храни
  Изискванията на стандарта са до голяма степен съвместими с тези на други международни стандарти (напр. ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001), което в значителна степен улеснява компаниите при внедряването на няколко стандарта едновременно или „надграждат” ISO 22000, към вече съществуваща и функционираща система за управление, базирана на друг международен стандарт.

  Обратно

   

  ISO/IEC 27001:2005

  Информацията, заедно с техническите и програмни средства, инфраструктурата и средата, имащи отношения към нея, са ценни активи за организацията и трябва да бъдат защитавани. Под “информация” следва да се разбира многообразието от форми и носители, в които тя съществува – напечатана или написана на хартия, на технически носител, пусната по пощата – обикновена или електронна, текст, диаграми, таблици, графики, снимки, филми, предадена/приета в телефонен или в пряк разговор и още много други форми и носители.
  Информационна сигурност означава да бъдат осигурявани, поддържани и развивани най-малко следните три качествени характеристики на информационните услуги и обработки:

  • поверителност;
  • цялостност;
  • наличност.

  Информационната сигурност е гарантирана на още по-високо равнище, ако в допълнение към горните характеристики бъдат осигурени още автентичност, отчетност и надеждност.
  Организираният начин за постигане на сигурност на информацията е чрез специализирани системи за управление. Те са част в общата система за управление на организацията и включват изисквания към процесите и практиките по разработване, внедряване, ползване, наблюдения, прегледи и подобрения на системи за управление на сигурността на информацията.
  Както всяка стандартизирана система за управление, така и тази система включва елементи като организационна структура, политики, дейности по планиране, отговорности и пълномощия, процеси, процедури и ресурси.
  Системите за управление на сигурността на информацията не изключват и не отхвърлят нуждата от специализирани технически и програмни средства за защита на информацията. Напротив, тези средства придобиват нов смисъл и усилен ефект, а успешно съчетаното ползване на система и технически защитни средства позволява да не се изпада в състояние на прилагане на свръхдозирана и неадекватна на реалните заплахи и узязвимости защита на информацията.
  Международният стандарт ISO/IEC 27001 съдържа изисквания към системата за управление, които трябва да се прилагат индивидуално за всяка организация в зависимост от нейните размер и структура, от реалните нужди от сигурност, от целите по сигурността и от факторите, които създават заплахи.

  Обратно

   

  IFS

  Големите търговски вериги периодично извършват одити на своите доставчици, за да се уверят, че те са предприели необходимите мерки за осигуряване на безопасността на хранителните продукти. Тези одити се извършват от независими одитори на органи по сертификация.
  През 2002 г. с цел да бъдат създадени общи изисквания за безопасността на храните, експерти на Асоциацията на германските търговци на едро (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels – HDE) разработиха общ стандарт за одит, наречен IFS (International Food Standard). По-късно, през 2003 г.
  Асоциацията на френските търговци на едро (Federation des enterprises du Commerce et de la Distribution – FCD) влезе в работната група на IFS и участва в разработването на новата версия на стандарта IFS.
  Стандартът се базира на следните основни групи изисквания:

  • Управление на системата за качество
  • Отговорност на ръководството
  • Управление на ресурсите
  • Създаване на продукта
  • Измерване, анализ, усъвършенстване

  В HDE участват търговски вериги като Metro AG, REWE, EDEKA, Aldi, Tangelmann, AVA, Globus, Markant, Lidl, Spar, COOP и Migros. Сред френските търговци, които участват във FCD са: Auchan, Carrefour, EMC-Groupe Casino, Metro, Monoprix, Picard Surgeles, Provera (Cora and Supermerches Match).
  Всяко предприятие, което произвежда под частната марка на немска или френска търговска верига подлежи на одит за съответствие с IFS.

  Обратно

   

  BRC

  През 1998 Консорциумът на търговците на дребно на Великобритания (British Retail Consortium) създаде световния стандарт за храни с цел да намали честите одити на производителите на продукти под частни марки на търговските вериги. BRC Global Standard – Food е международно признат стандарт за управление на безопасността на храните и наскоро беше преработен, за да съответства на нормативните изисквания на Европейския съюз и изискванията за добри практики. Четвъртата версия на стандарта беше публикувана през юли 2005 г.
  Стандартът има широк обхват и е приложим за всички области на безопасността на хранителните продукти и съответствието с нормативните изисквания и е приложим и за производители, и за търговци на хранителни продукти. Целта на BRC Global Standard – Food е да установи еднакви критерии за оценка на предприятията, които са доставчици на британските търговски вериги.
  Форматът и съдържанието на стандарта позволяват оценка на инфраструктурата и системата за управление на доставчика от трета независима страна като по този начин се уеднаквяват критериите за осигуряване на безопасността на хранителните продукти. Стандартът обхваща следните критични области:

  • НАССР система
  • Управление на качеството
  • Инфраструктура и работна среда
  • Контрол на продуктите и процесите

  BRC Global Standard отдавна се е превърнал в международна марка за качество. Търговските вериги, производителите на хранителни продукти, вносителите, доставчици на съставки и всички сектори, свързани пряко или косвено с храните, могат да се възползват от предимствата, които предлага този стандарт. BRC е широко използван от организации от всички континенти.

  Обратно

   

 •