ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

Законодателството в сферата на обществени поръчки навлезе сравнително скоро в България, но се наложи в икономическо-правната действителност. Характерни са вече и  големият  брой нарушения по прилагането му, предвид анализа на практиката на КЗК и ВАС.
Тази сфера, обхваща редица от най-бюрократичните административни процедури и е сред ключовите сектори, гарантиращи конкурентна среда и прозрачен достъп до проекти за бизнеса.
Ние предлагаме обезпеченост и цялостна правна защита на интересите на своите клиенти, участващи в провеждането на процедури по избор и изпълнение на обществени поръчки. Услугите ни  гарантират съответствие на предприеманите действия с изискванията на ЗОП и актуалната практика по прилагането му. 

Нашите сфери на дейност и услуги включват:

 • Правно-консултантско съдействие при планиране, организация, провеждане и участие в обществени поръчки;
 • Консултации по конкретни казуси, свързани с процедури за възлагане на обществени поръчки;
 • Предварително и текущо съдействие на участници в процедури по ЗОП,  окомплектоване на документи и изготвяне на конкурентни технически предложения за участници/ респективно на законосъобразна документация за провеждане на избор на изпълнител;
 • Тълкуване на съдържание на документациите или съответно на офертите и консултации за задълженията на страните. Анализ на рисковете  както на възлагане, така и на участие;
 • Изготвяне на документация за възлагане или съгласуване, както и съдействие на възложители в дейността по определяне на  комисия за оценка на оферти, изготвяне на протоколи и решения в съответствие с изискванията на ЗОП;
 • Преглед и предложения за промени в действащите вътрешни правила, свързани с процедурите за възлагане на обществени поръчки и профил на купувача съобразно действащото законодателство в областта на обществените поръчки;
 • Обучение при необходимост или при промяна в нормативната уредба в областта на обществените поръчки
 • Консултации във връзка с нарушения в процедури за възлагане на обществени поръчки;
 • Организация на защита пред КЗК и съдебни органи във връзка с възлагане на обществени поръчки;
 • Изготвяне на становище/възражение/отговори на запитвания;
 • и др.;

 

Чрез консултантските услуги в направление „Обществени поръчки“ помагаме на клиентите си да преценят по-пълно техните оферти, да изготвят конкурентно техническо предложение, което да е съобразено с методиката за оценка на възложителите в най- висока степен и позволяващо отсъждане на най-високия краен резултат и получаване на най-високия брой точки по методиката.
По отношение на възложителите, гарантираме крайният продукт: изготвената от нас документация за провеждане на избор на изпълнител отразява паралелно изискванията на закона и потребностите на възложителя за избор на най-доброто качество на  изпълнение, тъй като  възложителите не могат да преговарят по офертата или да договарят клаузите на договора с участниците.
Европейската комисия и Съветът подчертават, че „в открита и ограничена процедура всички преговори, отнасящи се до фундаменталните аспекти на договора, такива които биха се отразили на конкуренцията и особено относно ценовите условия, са изключени. Дискусии с кандидатите са допустими, но само с цел изясняване или допълване съдържанието на техните оферти или изискванията на възложителя и при условие, че това не води до дискриминация“.
За публичните възложители процедурите на договаряне се използват по изключение, тоест само когато са налице предвидените в закона основания за тяхното провеждане. Режимът на възложителите в комуналния сектор е разбираемо по-лек и те могат да избират свободно между открита, ограничена и процедура на договаряне с обявление. Следователно по изключение те могат да прилагат само процедурата на договаряне без обявление, за която следва да са налице предвидените законови основания.
Според европейското право конкурентна процедура на договаряне е тази, при която възложителят консултира доставчиците за техния избор и договаря с тях условията на договора – технически, административни или финансови. При тази процедура въз ложителят има право да действа гъвкаво не само по време на сключването на договора, а и преди това. Процедурата обаче няма характер на частно договаряне. Тя изисква възложителят да играе активна роля при определяне условията на договора, особено по отношение на цени, срок на доставка, количества, технически характеристики и гаранции. Освен това възложителят трябва да се съобрази с правилата на добрата административна практика, а именно:

 • ефективно да сравни офертите и преимуществата, които те предоставят, и
 • да приложи принципа на еднакво третиране между конкуриращите се.

Доверяването на консултантска агенция с дългогодишен опит в сферата на обществените поръчки, спестява средства, предпазва от грешки и гарантира постигането на заложените цели.

 

ПРЕДИМСТВА на услугата КОНСУЛТАЦИИ В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ:

 • Мрежа от специалисти от различни области на правото,  покриващи широк спектър от знания и умения, не само по отношение на прилагането на ЗОП, а и на други свързани с него актове;
 • Проектен и мрежов подход;
 • Нагласа за вникване в спецификата на Вашата организация и дейности;
 • Гъвкави условия;
 • Практическо приложение на притежаваните знания;
 • Познаваме   и   успешно   управляваме   рисковете, свързани с възлагане на обществени поръчки и рискове при участие в обявени процедури;   
 • Kонфиденциалност - информацията, която сте ни поверили, не се разпространява. Всеки един от екипа на ИНТЕГРА ГРУП подписва декларация за това;
 • Високи морални и етични стандарти;
 • Професионална отговорност,
 • Лоялност към клиентите.