ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

15.05.16

ПОКАНА:
Специфични обучения за заети лица

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 

ЦЕЛИ:
Настоящата процедура има за цел да повишаване производителността на труда и адаптивността на наетия персонал, както и създаване условия за устойчива заетост, чрез предоставяне възможностите за специфични за предприятията и работните места обучения, извън публичния сектор.

 

КРАЕН СРОК:
ПРДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

 

PDF файл тук!

 

 

КАКВИ ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

1. Обучение за придобиване на професионална квалификация;
2. Обучение за придобиване на ключови компетенции;
3. Осигуряване на достъп до продължаващо обучение;
4. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене, през целия живот.

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
По процедурата, могат да кандидатстват „работодатели“, като за целите на настоящата процедура, под това понятие следва да се разбира: всяко физическо или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

 

БЮДЖЕТ:
80 000 000 лв.

 

РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
Минимален размер на помощта - 50 000 лв.
Максимален размер на помощта – 391 166 лв.

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
Безвъзмездната финансова помощ по процедурата, не надхвърля 50% от допустимите разходи. Той може да бъде увеличен до 70% от допустимите разходи, при следните условия:
• с 10%, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или в неравностойно положение
• с 10%, ако помощта се предоставя на средни предприятия
• с 20%, ако помощта се предоставя на малки предприятия
• Когато помощите се предоставят в сектора на морския транспорт, интензитетът на помощта може да бъде увеличен до 100% от допустимите разходи, при условие, че са изпълнени следните условия:
o Обучаващите се не са активни членове на екипажа, а част от извънщатния състав на борда на кораба
o Обучението се провежда на борда на кораби, вписани в регистрите на „Съюза“

 

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и балансово.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://esf.bg/