ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

05.02.16

ПОКАНА:
Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

 

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020


ЦЕЛИ:
Предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

 

КРАЕН СРОК:
19:00 часа на 05.05.2016 г.

 

PDF файл тук!


КАКВИ ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Изпълнението на проектите следва да води до разработване на иновационен продукт (стока или услуга) или иновационен процес, попадащи в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация:


ИКТ и информатика:
• производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
• ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;
• 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
• Big Data, Grid and Cloud Technologies;
• безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
• езикови технологии;
• уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
• използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Mехатроника и чисти технологии:
• производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
• машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
• инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
• системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
• вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
• създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
• роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
• проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
• био-мехатроника;
• интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
• чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

 

Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:
• методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
• производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
• производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
• персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
• медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
• нано-технологии в услуга на медицината;
• био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
• „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
• производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
• зелена икономика.

 

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
• културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
• компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
• алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
• производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

 

 

ДЕЙНОСТИ:

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

1/ Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;

2/ Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;

3/ Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);

4/ Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

ВАЖНО: В случай че проектното предложение включва дейности по т. 5 - 8 по-долу, те следва да бъдат включени в плана за изпълнение на дейностите по проекта, съответно в бюджета на проекта (т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ и т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване) и тяхното изпълнение следва да стартира задължително след приключване на изпълнението и верификация от страна на УО на дейностите по т. 1 - 4. При включване на дейности по т. 5 - 8 по-долу в плана за изпълнение на дейностите по проекта, кандидатите следва да предвидят сроковете съгласно чл. 62, ал.1 от ЗУСЕСУФ, свързани с верификацията и плащането от страна на УО на подадените междинни отчети.

5/ Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;

6/ Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;

7/ Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

8/ Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес;

9/ Визуализация на проекта

 

 

РАЗХОДИ:


1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта – до 60% от общо допустимите разходи по проекта.
ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден.
Размерът на брутното трудово възнаграждение за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване (2016 г.) от 2 600 лв. Размерът на възнаграждението на персонал, нает за по-малко от 8 часа, следва да бъде пропорционално на това на персонал, нает за 8 часа.
Разходите за възнаграждения следва да бъдат определени на месечна база.
Разходите за полагаем платен годишен отпуск са допустими за периода на изпълнение на дейностите по проекта и до размера на основния платен годишен отпуск посочен в чл. 155 от Кодекса на труда.
ВАЖНО: В т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да опишат екипа на кандидата, който ще участва в изпълнението на проекта и е обект на оценка по Раздел II „Иновативен капацитет на екипа на кандидата и степен на техническа готовност“ от критериите за техническа и финансова оценка, като представят информация за опита в изпълнението на сходни дейности и образователно-квалификационно ниво на екипа. Екипът на кандидата може да включва:

    • Управителите на предприятието-кандидат
    • Съдружниците в предприятието-кандидат
    • Служителите наети на трудов договор в предприятието-кандидат към датата на подаване на проектното предложение и/или
    • Експертите, които предстои да бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат в рамките на един месец след сключване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ.

2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи , необходими за изпълнението на дейностите по проекта – до 100 000 лева;

3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

4/ Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии - допустими само в случай че създаването и тестването се извършва от кандидата;

5/ Разходи за наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

6/ Разходи за външни услуги за:
• извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;
• защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);
• създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;
• разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;
• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
• наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт или процес;


7/ Разходи за командировки в страната и чужбина (пътни, дневни и квартирни) на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

8/ Разходи за визуализация – до 2000 лева.

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:

• Кандидатите трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

• Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения;

• Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.;

• Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.


Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013 и по-конкретно ако тяхната основна дейност или дейността, за която кандидатстват се отнася до:

• сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013;

• сектора на първично производство на селскостопански продукти;

• преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:
- когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или
- когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производи¬тели;

• сектор стоманодобив в случай на регионална помощ;

• сектор въгледобив в случай на регионална помощ;

• сектор корабостроене в случай на регионална помощ;

• сектора за производство на синтетични влакна в случай на регионална помощ;

• сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура в случай на регионална помощ;

• производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури в случай на регионална помощ.

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават:

• микро предприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1 „Описание на общите условия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България. Списък на селските райони е даден в Приложение П към Условията за кандидатстване.

• предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.

• микро предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение О), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1 „Описание на общите условия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Списък на селските райони е даден в Приложение П към Условията за кандидатстване.

• малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение О), или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1 „Описание на общите условия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Списък на селските райони е даден в Приложение П към Условията за кандидатстване.

• по отношение на предприятията, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение Р) попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия със следните кодове:
- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
- 10.81. „Производство на захар”;
- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
- 10.84. Производство на хранителни подправки и овкусители;
- 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
- 11.02. „Производство на вина от грозде”;
- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
- 11.06. „Производство на малц”.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
Съгласно Наръчника от Осло (Manuel d’Oslo 3e edition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005) иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите.
Съгласно посочената дефиниция могат да бъдат разграничени следните видове иновации:


• Продуктова (стока или услуга) иновация е внедряване на стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики;


• Производствена (процесова) иновация е внедряване на нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера;


• Маркетингова иновация е внедряване на нов метод за маркетинг, включително на значителни изменения в дизайна или опаковката на продукта, неговото складиране, реклама на пазара или в определянето на неговата продажна цена;


• Организационна иновация е внедряване на нов организационен метод в търговската практика на фирмата, в организацията на работните места или външните връзки.

 

 

ПАРТНЬОРСТВО:
/

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
24 /двадесет и четири/ месеца

 

БЮДЖЕТ:
19 558 300 лв.

 

РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
Минимален размер на помощта - 50 000 лв.
Максимален размер на помощта – 391 166 лв.

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
Интензитет на помощта - до 90% от общите допустими разходи по проекта.

 

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и балансово.

 

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.opcompetitiveness.bg/