ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

05.02.16

ПОКАНА:
Енергийна ефективност за малките и средни предприятия

ПРОГРАМА:
Иновации и конкурентноспособност 2014-2020

ЦЕЛИ:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

КРАЕН СРОК:

19:00 часа на 12.10.2016 г.

Kандидатите по процедурата имат ангажимент да изготвят енергиен одит по образец и да го представят за разглеждане от АУЕР не по-късно от 10 август 2016 г.


PDF файл тук!

 

КАКВИ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Допустими проекти:
1) За да са допустими по настоящата процедура, проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. Енергийният одит следва да е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Обследването за енергийна ефективност се извършва на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период и данни от измерванията, извършени в хода на обследването.
ВАЖНО: Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде извършван от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) като становището за съответствие на енергийния одит с изискванията на процедурата е условие за допустимост на проекта. В тази връзка кандидатите по процедурата имат ангажимент да изготвят енергиен одит по образец и да го представят за разглеждане от АУЕР не по-късно от два месеца преди крайния срок за подаване на проектни предложения.
Крайният срок за получаване на становища от АУЕР при първо представяне на енергийния одит е 15 (петнадесет) работни дни от дата на изпращане на енергийния одит като денят на получаване на енергийния одит не се брои, а крайният срок за получаване на окончателно становище след повторно представяне на енергийния одит е 7 (седем) работни дни преди крайния срок за кандидатстване.

2) Трябва да включват задължително дейности по Елемент А „Инвестиции“.
ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, като Елемент А „Инвестиции” е задължителен.

 

Допустими дейности:

Елемент А „Инвестиции“
• Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ;
и
• ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност;
ВАЖНО: В случай че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, допустими са само такива за собствено потребление.
Кандидатите следва да имат предвид че дейностите, свързани с въвеждане на ВЕИ, не представляват първоначална инвестиция и в тази връзка не са допустими за финансиране по режим регионална инвестиционна помощ. Същите не са допустими за финансиране и по режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“.
В случай че кандидат по процедурата се явява задължено лице по смисъла на чл.14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), същият не може да използва частта от енергийните спестявания, постигната със средства по ОПИК, за доказване изпълнението на определените му по чл. 18 от ЗЕЕ цели за енергийни спестявания. Следва да се има предвид, че посочените кандидати са недопустими за подкрепа с регионална инвестиционна помощ.

В случай че по Елемент А избраният от кандидата режим държавна помощ е регионална инвестиционна помощ, допустими са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с:
? разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект. Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не се променя из основи
или
? основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект. Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика от рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес.

Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.

При Елемент А, в случай че избраният от кандидата режим държавна помощ е „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“, не са допустими за финансиране дейности, които са с цел гарантиране, че потенциалните бенефициенти спазват стандартите на ЕС , които вече са приети, дори ако все още не са влезли в сила.

 

Елемент Б „Услуги“
Дейности, свързани с и необходими за изпълнението на проекта:
- Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
- Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001; ВАЖНО: Сертификатът следва да бъде издаден от орган по сертификация, акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 и респективно EN 45011 (или последващи версии) от:
• българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация?, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава, кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EA MLA в област сертификация на системи за управление; и/или
• орган по акредитация на друга държава – член на IAF MLA (International Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement).

- Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А ;
- Публичност и визуализация;
- Одит на проекта - приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС,Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

 

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 

Елемент А „Инвестиции“
1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност ;
2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност.
3) Разходи за СМР: (i) на производствени сгради и/или (ii) на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за енергийна ефективност, в случай че такава мярка е включена в обследването за енергийна ефективност.
В случай че дейностите по Елемент А включват :
? Извършване на СМР (i) на производствените сгради и/или (ii) на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в енергийния одит и/или
? Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление,
то разходите за изпълнението им не трябва да представляват повече от 50% от разходите по проекта.
ВАЖНО: При избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ допустимите разходи включват допълнителните инвестиционни разходи, необходими за постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност. Те се определят, както следва:
а) когато разходите за инвестиции в енергийна ефективност могат да бъдат разграничени в общите инвестиционни разходи като отделна инвестиция, тези разходи, свързани с енергийната ефективност, представляват допустимите разходи;
б) във всички останали случаи разходите за инвестиции в енергийна ефективност се установяват чрез сравнение с подобна инвестиция с по-малка енергийна ефективност, която е щяло да бъде осъществена без помощта. Разликата между разходите за двете инвестиции представлява разходите, свързани с енергийна ефективност, и съставлява допустимите разходи.
Под подобна (идентична) инвестиция се има предвид технически сравнима инвестиция, но с по-ниски показатели за енергийна ефективност (т.е. инвестиция с еднакъв производствен капацитет и технически характеристики с изключение на онези, които са пряко свързани с постигането на по-високо равнище на енергийна ефективност).

 

Елемент Б „Услуги“
1) Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001;
2) Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
3) Разходи за материали, необходими за изпълнението на мерките по Елемент А ;
4) Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв. (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза);
5) Разходи за публичност и визуализация – до 3 000 лв.
ВАЖНО: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 30% от общо допустимите разходи по проекта.

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
• Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
• Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
• Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.
• Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008) в един от следните сектори:
o B „Добивна промишленост“,
o C „Преработваща промишленост“,
o D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, Кандидати с основна икономическа дейност или дейност, за която кандидатстват, попадаща в сектор D, са недопустими за финансиране с регионална инвестиционна помощ.
o E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“,
o F „Строителство“ .

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават:
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение Т към Условията за кандидатстване.
• предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
• микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение Ж), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1 Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение Т към Условията за кандидатстване.
• малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност, или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение Т към Условията за кандидатстване.
• По отношение на предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение У към Условията за кандидатстване) попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия със следните кодове::
- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
- 10.81. „Производство на захар”;
- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
- 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
- 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
- 11.02. „Производство на вина от грозде”;
- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
- 11.06. „Производство на малц”.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
ВАЖНО: По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите сами избират един измежду приложимите режими на държавна/минимална помощ.
Дейностите по настоящия Елемент могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата:
- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или
- при условията и праговете за инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност или
- при условията и праговете за минимална помощ.

ПАРТНЬОРСТВО:
/

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
18 месеца

БЮДЖЕТ:
176 024 700 лв.

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ:
Минимален размер на помощта - 50 000 лв.
Максимален размер на помощта – 1 500 000 лв.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
45-70%

 

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и балансово.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.opcompetitiveness.bg/