ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

30.03.16

ПОКАНА:
ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 

ЦЕЛИ:
Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

 

КРАЕН СРОК:
14
.06.2016 г

 

PDF файл тук!

 

КАКВИ ДЕЙНОСТИ/РАЗХОДИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.
Дейността е насочена към оптимизация на управлението и развитието на човешките ресурси. Необходимостта от промени в наличните системи за развитие на човешките ресурси следва да са обвързани със стратегията за развитие на предприятието и да се основават на свързана с нея потребност от организационни промени от различен характер.
Кандидатът следва да има предвид, че като задължителни в дейността следва да се включат следните елементи, в случай, че в целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст.
• Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот;
• Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и служители (над 54 години);


Като допустими в дейността, могат да се включат следните примерни елементи:
• Обезпечаване на предприятието със софтуер за управление на човешките ресурси в предприятието;
• Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;
• Въвеждане на нови практики за обезпечаване на човешки ресурси - планиране, подбор и наемане;
• Въвеждане/подобряване на мерките за развитие на кадрите по отношение на планиране на обучения, управление на кариерата, планиране и осъществяване на мерки за учене през целия живот;
• Въвеждане на промени в системите за заплащане на труда;
• Оптимизация на вътрешната комуникация, подобряване на взаимоотношенията и координацията в работата между длъжностите и организационните звена на различни нива.


Важно!
Дейността трябва да включва задължително и практическото въвеждане в действие (напр. приемане от ръководните органи и включване във вътрешни документи) на разработените в дейността промени и/или нововъведения по отношение на управлението и развитието на човешките ресурси.
По процедурата се подкрепят проекти, в които са включени мерки за насърчаване на по-възрастните работници и служители и удължаване на професионалния им живот, насърчаване развитието в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност, вкл. прилагане на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези области и за допринасянето за преодоляване на недостига на „зелени“ умения3 в съответствие с реалните нужди на пазара на труда и на ниво предприятие, мерки насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот Включването на мерки за подкрепата на лица над 54 годишна възраст, за опазване на околната среда и за съвместяването на професионалния, семейния и личния живот носят допълнителни точки при оценка на проектните предложения.

2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.
Тази дейност може да се изпълни чрез осигуряване на организиран собствен транспорт за собствена сметка или възлагане на превоза на лицензиран превозвач, спазвайки разпоредбите на Закона за автомобилните превози/17.09.1999 г.
По настоящата схема се въвежда максимално допустима средна цена за извършвания превоз на пътници, която не може да надхвърля 0,50 лв./км за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него.

3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.
Към дейността са включени следните примерни под дейности:


a. Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
Защита от прах, токсични и други вредни вещества:
- локална аспирационна система при източника на отделяне на вредни вещества;
- нагнетателна вентилационна система за чист въздух в работното помещение;
- вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на замърсяване;
- аварийни вентилационни системи;
Защита от наднормен шум:
- защитни прегради, ограждения, шумопоглъщащи покрития на стени и тавани;
- заглушаване или изолация на стените и таваните на работните пощения, в т.ч. екрани, кожуси, и др. ограждения около източниците на производствен шум;
- звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум;
Защита от вибрации при работа
- поставяне на фундамент (различен от този на производственото помещение) под източника на вибрации, демпфериране на вибриращите машини;
- осигуряване на допълнително оборудване към машините, намаляващо риска от вибрации (седалки, които поглъщат вибрациите; ръкохватки, намаляващи вибрациите и др.);
Защита от навлизане в опасна зона:
- ограждения – плътни, мрежести, прозрачни;
- блокировки – механични, електрически или др.;
- ограждения с блокировки;
- предпазители;
- предпазители с блокировки;
- екрани;
- устройства, оптични и други сензори следящи опасната зона;
Защита от падащи предмети:
- козирки, навеси, прегради;
- тунели;
- мрежи;
- бордови дъски;
Защита от летящи, изхвърлени частици и/или предмети:
- предпазители;
- предпазни екрани;
- паравани, ограждения;
Защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон:
- парапети, перила, бордова дъска;
- мрежи;
- осигурителни линии
Защита от допир до горещи повърхности:
- изолиране на зоните;
- ограждения, екрани;
- изолиращи покрития;
Защита от потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични агенти, прах:
- обща вентилация;
- локална аспирация;
- система от блокировка свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици- газсигнализатори, газанализатори;
- аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло (не е допустим съпътстващ ремонт на санитарни помещения, зони за отдих и др.);
Защита от опасни лъчения:
- предпазни екрани - защитни покрития;
- система от блокировка, свързана с техническо средство за анализ на работната среда за наличие на вредни емисии - автоматичен контрол;
- екраниране на лазерните устройства, отстраняващо възникването на опасности за здравето на работещите;
- оптически устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства, така, че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение;
Защита от електростатични заряди:
- система за изравняване на потенциалите и заземяване на металните части на работното оборудване и помещението;
- система за оросяване, неутрализиране или йонизиране на атмосферата с цел повишаване проводимостта й;
- използване на токопроводими подови настилки в производствените помещения;
Защита от електромагнитни полета:
- излъчващите елементи се екранират поотделно, като генераторът се екранира с общ екран;
- екраниране с плътен материал или с метална мрежа;
- предупредителна сигнализация или блокировка;
Защита от неблагоприятен микроклимат:
- системи подобряващи микроклимата – температура, влажност, скорост на въздушното течение;
- вентилационни системи за осигуряване на свеж въздух /нагнетателна вентилационна система/;
- въздушни, механични или водни завеси за относително изолиране на зоните и помещенията с неблагоприятен микроклимат;
- подмяна на дограма;
- изграждане на окачени тавани с цел намаляване обема на помещенията;
- климатични системи/климатици;
Изкопи:
- платна за защитни системи за изкопи;
- технически средства за ограждане и сигнализиране на изкопите, когато това се изисква;
- газсигнализатори;
Защита от пожар и взрив:
- система от хидранти, шлангове със струйници;
- автоматична пожарогасителна инсталация;
- пожароизвестителна инсталация;
- автоматични газанализатори;
- мълниезащитна инсталация;
Защита при работа в ограничени пространства:
- полиспастни системи за спасяване;
- газсигнализатори;
Защита при аварии и природни бедствия:
- система за аварийно известяване с цел евакуация;
Електробезопасност:
- изолиращи щанги;
- изолиращи стълби;
- изолиращи площадки;
- диелектрични килимчета;
- предпазни екрани;
- временни ограждения;
- преносими заземители;
- изолиращи щанги за преносими заземители;
- изолиращи оперативни щанги;
Защита от биологични агенти в работната среда:
- подходяща вентилация (общообменна, измукваща и вкарваща- нагнетяваща);
Ергономия при работа – приоритетно за хора с увреждания:
- ергономични офис столове;
- ергономични работни столове.

b. Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.

c. Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд. Тези разходи следва да бъдат в размер до 10% от общите допустими разходи.

d. Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.

e. Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.

4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

5. Дейности за организация и управление на проекта

6. Дейности по информиране и публичност

Разходи за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с
подобряване условията на труд при изпълнението на Дейност 3, ремонт на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 4 (от допустимите дейности) – до 20% от общите допустими разходи по проекта.
Разходите са допустими единствено, в случай че са надлежно обосновани и описани
в дейностите по проекта.
Разходи за извършване на основен ремонт, съгласно §5, т. 42 от допълнителните разпоредби на ЗУТ са допустими единствено при изпълнението на дейности за осигуряване на достъп за хора с увреждания, ако са аргументирани в проектното предложение.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ:
1. Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели, със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България, в съответствие с българското законодателство.
За целите на настоящата процедура предприятие е всеки субект, упражняващ стопанска дейност, независимо от правния му статут и начина, по който той се финансира.
2. Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013;
Оценителната комисия ще провери на етап оценка на административно съответствие и допустимост дали кандидатът не попада в забранителния режим на Регламент (ЕС) № 1407/2013. Всички други обстоятелства, свързани с изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 се приемат на декларативен принцип. Подробна проверка на декларираните обстоятелства ще се извършва преди сключването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
3. Кандидатът разполага с финансов капацитет (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс за последната и текущата финансови години), съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“
a. Когато кандидатът е новорегистрирана/новосъздадена организация, горепосочените изисквания се отнасят и за него и се доказват със същите документи за периода от регистрацията на кандидата до момента на кандидатстване.
4. Когато кандидатът е предвидил по проекта дейност 3 „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите“, е необходимо да е осигурил в предприятията задължителните здравословни и безопасни условия на труд.

5. Допустими кандидати по дейност 3.3. „Придобиване на стандарти за безопасни
условия на труд“ са организации с КОД по КИД 2008, съгласно Приложение към Заповед № РД-01-898 от 09/11.2015 г. на Министъра на труда и социалната
политика /Приложение за информация към Условията за кандидатстване/. Това са организации с коефициент на трудов травматизъм по икономическа дейност равен или по-висок от средния за страната. Средният коефициент на трудов травматизъм, който ще се прилага за страната през 2016 г. е Ктт = 0,66.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
По процедурата ще бъдат насърчавани проекти, подкрепящи мерки за подкрепа на лица над 54 годишна възраст и на хора с увреждания, мерки за развитие в областта на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност, мерки насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот, както и мерки за осигуряване на достъп за хора с увреждания.

ПАРТНЬОРСТВО:
/

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
Крайният срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура е 31.12.2018

БЮДЖЕТ:
80 000 000 лв.

РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
Минимален размер на помощта - 50 000 лв.
Максимален размер на помощта – 391 166 лв.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране.
За бенефициенти – големи предприятия, се изисква минимално съфинансиране в размер на 20% от общата стойност на проекта.

ПЛАЩАНИЯ:
Авансово, междинно и балансово.

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://esf.bg/