ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

08.04.16

ПОКАНА:
Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата

 

ПРОГРАМА:
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

Цел:
Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ има за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони.

Срок за кандидатстване: 09 май – 03 юни 2016 г. (съгл. Заповед № РД 09-179 от 07.04.2016 г.)

 

PDF файл тук!

Какви дейности/разходи се финансират?

Дейности:
Предоставя се финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности: възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т. ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Разходи:
Допустими за финансова помощ са следните разходи:
1. възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т.ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
2. закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;
3. придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;
4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3, в т.ч.:
? разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта – не повече от 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1, 2 и 3;
? разходи за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта – не повече от 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1, 2 и 3;
? разходи за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-монтажни дейности – не повече от 4 на сто от допустимите разходи по т. 1, 2 и 3;
? разходи за строителен надзор – не повече от 2 на сто от допустимите разходи по т. 1, 2 и 3;
? разходи за авторски надзор – не повече от 1 на сто от допустимите разходи по т. 1, 2 и 3.
5. Разходите по т. 2 и 3 са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по т. 1 и са необходими за постигане на целите на подмярката.

Финансова помощ не се предоставя за разходи за:
1. закупуване или наем на земя и сгради;
2. закупуване на оборудване, обзавеждане и машини втора употреба;
3. нов строеж;
4. данък върху добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
5. лизинг, с изключение на финансов лизинг и спазване на изискването по чл. 23, ал. 6;
6. оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка, наеми, застраховка, текущ ремонт;
7. банкови и административни такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
8. принос в натура;
9. закупуване на нови машини и оборудване над пазарната им стойност;
10. плащания в брой;
11. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор в случаите на финансов лизинг;
12. инвестиции, за които РА или друг компетентен орган установи изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
13. инвестиции, които представляват обикновена подмяна;
14. инвестиции, за които се установи, че ще имат отрицателно въздействие върху околната среда;
15. неустойки за неизпълнение по договорите с избраните доставчици/изпълнители.

Кой може да кандидатства? Изисквания:
За подпомагане могат да кандидатстват местни поделения на вероизповедания, които отговарят на следните условия:
1. регистрирани са като юридически лица, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или са признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон;
2. не са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност, или са в процедура по ликвидация, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или са преустановили дейността си;
3. нямат задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и/или към община за данъци и/или задължителни вноски за социалното осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

Изисквания към проектите:
1. Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на общините от селските райони на Република България, посочени в Приложение № 1.
2. Проектите се подпомагат, ако:
? дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с декларация на кмета на общината, или
? дейностите, включени в проектите, са съгласувани с одобрена стратегия за Водено от общностите местно развитие, за което се представя декларация от председателя на колективния управителен орган на местната инициативна група и/или местна инициативна рибарска група.
? за тях са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство с Министерството на културата за защитените територии за опазване на културното наследство.

Продължителност на проектите:
Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Размер на допустимите разходи:
1. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
2. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект не може да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро.

Интензитет на помощта:
Финансовата помощ е в размер на:
1. 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.
2. 75 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи.

Плащания:
1. Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно.
2. Допустимо е авансово плащане в размер до 50 % от стойността на одобрената финансова помощ по проекта и се изплаща при условията и по реда на сключения договор за предоставяне на финансова помощ.
3. Междинно плащане се извършва при условие, че такова е заявено от кандидата/ползвателя и е предвидено в договора за предоставяне на финансова помощ.
4. Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта и е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията.

Източник на информация:
http://prsr.government.bg/