ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

28.01.15

ПЕТ КЛЮЧА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРИ


ИЛИ


КАК САМИ ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШЕН ПРОЕКТ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ?


От Николина Матева, ИНТЕГРА ГРУП

PDF файл тук!

 

КЛЮЧ НОМЕР ЕДНО :

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ПОДРОБНО С НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДОКУМЕНТИ
Преди да започнете с подготовка на проекта, дори преди да започнете с обмислянето на проектните идеи, е задължително да се запознаете с цялата документация по проекта, която е публична и публикувана на интернет сайтовете на програмата и организацията – администратор (министерства, агенции и др.), а и на www.eufunds.eu. Цялата необходима информация, макар и голяма по обем, е напълно безплатна и публична. Запознайте се с документите, инструкциите и правилата към които следва да се придържате. Също така има процедура по задаване на въпроси и получаване на отговори, така че имате възможност да получите помощ от страна на служителите, които администрират процедурата. Въпросите и отговорите на експертите са само писмени, публикуват се на сайтовете на схемите и са официални становища по процедурата, които се вземат предвид от оценителите. След като се почувствате наясно и прецените, че сте добре запознати, преминавате към следващата стъпка и това е :

 

КЛЮЧ НОМЕР ДВЕ:

ИЗЯСНЕТЕ ЦЕЛИТЕ, Т.Е. ЗА КАКВО СА ВИ НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВАТА
Обмисляйте и обсъждайте с екипа, с който работите, какви са нуждите на компанията за повишаване на нейната конкурентноспособност и устойчиво развитите, обсъждайте подходящите идеи, които биха подобрили бъдещото и развитие. За някои фирми е необходимо закупуване на ново оборудване: машини, съоръжения, транспортни средства, софтуер, за други - обучение и квалификация на персонала, за трети - изграждане или реконструкция на сгради, за четвърти - създаване на маркетингова стратегия или внедряване на европейски стандарт и т.н. Разбира се всички тези идеи трябва да бъдат „гледани“ през призмата на изискванията и приоритети на конкретната схема. С други думи, ако схемата е за подобряване на условията на труд на вашите служители и работници, то идеите и целите ви трябва да са в тази област, а идеите в сферата на привличане на нови кадри или за разработване на нови иновативни продукти, например, трябва да останат за търсене на подходяща схема или процедура в съответната област.

 


КЛЮЧ НОМЕР ТРИ:

СЪЗДАЙТЕ РЕАЛИСТИЧЕН БЮДЖЕТ ИЛИ ПРОГНОЗИРАЙТЕ РАЗХОДИТЕ
Направете предварително проучване на разходите по реализиране на вашата идея, проучете цените на доставчиците на стоките и услугите, които ще бъдат необходими за реализирането на проекта ви. Имайте предвид, че за голяма част от процедурите се изисква и съфинансиране. Преценете реалистично дали разполагате или можете да си осигурите тази сума за вашето участие, както и да финансирате самото изпълнение на проекта частично сами, защото обикновено средствата от схема се изплащат след изпълнение на проекта. Преценете дали ще трябва да ползвате банков кредит или други привлечени средства. Ако вариантът с банката е единствен, към вашите разходи следва да добавите и всички лихви, банкови такси и комисионни, съпътстващи кредита.
Проверете какви задължения ще поемете след изпълнение на проекта - дали ще е необходимо да запазвате собствеността на придобитото по проекта и за какъв период, дали и до каква степен се задължавате да постигнете записаните целеви индикатори или финансови резултати, има ли финансови санкции, ако не ги изпълните, имате ли ангажимент да наемете допълнителни работници или служители и т.н. По някои процедури разкриването на нови работни места носи допълнителни точки, защото съответства на политиките на ЕС. Внимателно обмислете точно къде бихте поставили новите работници и имате ли възможност да поддържате новите работни места в дългосрочен план.

 

 

КЛЮЧ  НОМЕР ЧЕТИРИ

ПОДГОТOВКАТА НА САМИЯ ПРОЕКТ
Преминете към подготовката на формуляри и документи по проекта. Опишете целите и дейностите, с които предвиждате тяхното реализиране. Обикновено формулярът, в който се представя идеята, се състои от няколко части с предварително поставени въпроси, на които следва да отговорите. Имайте предвид, че оценителите не познават детайлите на дейността ви, дружеството и бизнеса ви. Не използвайте сложни термини и дълги обяснения, а пишете конкретно, ясно и без излишни коментари.
Конкуренцията е голяма и всяка допълнителна точка е от значение за крайното класиране. Много е важно във всеки един момент да не изпускате от поглед критериите за оценка, съгласно които работят и самите оценители.

В насоките за кандидатстване на всяка процедура предварително се обявява редът, по който ще бъдат избирани и оценявани кандидатите. В общия случай се извършва предварителна оценка на административното съответствие и допустимостта на проектните предложения. На този етап се проверява дали проектното предложение се отнася за конкретната процедура и дали са налице всички необходими документи и приложения и дали няма съществени противоречия с изискванията.

Много е важно проектът ви да издържи на тази проверка, защото само предложения, които преминат успешно, подлежат на по-нататъшно разглеждане и оценка и е жалко , заради пропуснат документ или заради не добре формулирана цел или разход да отпадне вашия проект.

Анализът на изминалия вече програмен период показва, че голяма част от кандидатите, които подценяват тази проверка (между 10 и 20 %) биват отхвърлени поради несъществени на пръв поглед неточности. Към насоките за кандидатстване към съответната процедура винаги има приложен контролен лист за проверка. Разгледайте го внимателно и подгответе предварително описаните в него приложения. Не бива да оставяте окомплектовката за последния момент, защото понякога част от документите са изходящи от различни институции и следва предварително да съобразите необходимото време за тяхното получаване. Не променяйте и не коригирайте утвърдените образци на приложения към процедурата и не забравяйте да положите дата, подпис и печат върху тях , ако това се изисква. През текущия програмен период се въведе и изискването за електронно подаване на проектни предложения чрез единния информационен портал ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg), като кореспонденцията с кандидатите се извършва чрез посочените от тях електронни пощи. Това означава, че е важно да проверявате ежедневно своята поща и незабавно да реагирате на възможните въпроси от оценителите.

На успешно преминалите проверката за административно съответствие проекти се извършва техническа и финансова оценка. Всяка процедура обявява минималния брой точки, при който проектите се класират в низходящ ред. Към насоките за кандидатстване винаги има приложени критерии за техническа и финансова оценка, които са обособени в раздели и подраздели. Разгледайте ги и се опитайте да сметнете колко точки бихте получили на първо четене. След това отново внимателно изследвайте всички раздели и помислете кое бихте могли да коригирате така, че да получите допълнителни точки.

 

 

КЛЮЧ НОМЕР ПЕТ

ПОЛЗВАЙТЕ ОПИТА НА ХОРАТА ОКОЛО ВАС , УЧЕТЕ СЕ ОТ ЧУЖДИТЕ ГРЕШКИ
Ще е от голяма полза да се запознаете с наръчниците за най-често допускани грешки, както и да прегледате и списъците с отхвърлени проекти по вече отминали процедури. От тях ще разберете какви пропуски или грешки са довели до отстраняването на тези кандидати и ще изострят вниманието ви в тази посока. Разгледайте и списъците с одобрени проекти и техните кратки резюмета. Ако познавате някой от тези кандидати, се свържете с тях и ги разпитайте за техните впечатления и опит. Можете и да се включите в информационните срещи и презентации, както и да потърсите съдействието на експертите от различни информационни центрове или консултантски фирми. Възможно и да ползвате почасови консултации с експерти в съответната област, когато имате конкретен казус или въпрос. Отново в сайта на съответната програмата има секция с въпроси-отговори, която препоръчвам да проверявате поне веднъж седмично. Ако имате въпроси, не се колебайте и питайте. Отговорите на експертите са официални становища по процедурата, които се вземат предвид от оценителите.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Като заключение ще кажа, че за да се подготви един, а защо не и няколко, успешни проекта, не е необходимо да сте гений или да имате достъп до някаква „секретна“ информация. Достатъчно е да сте упорит, да вярвате в своите способности, да положите труд и да отделите достатъчно време и усилия. Успех!

Тук може да намерите информация за актуалните и предстоящи схеми за финансиране: НОВИНИ
***********************************
Николина Матева притежава висше образование - специалност "Планиране и прогнозиране на икономическите системи“. Работи в сферата на Европейски финансирания от март 2004 година като част от Държавна администрация и структура на УО по предприсъединителни фондове и по-специално ФАР. От септември 2006 година до момента работи като ръководител на проект и консултант "Международни програми и проекти“ по следните схеми и програми - ФАР Конкурентноспособност; Фар Човешки ресурси; ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” , ОП Човешки ресурси и ОП „Иновации и конкурентноспосбност. Николина Матева е разработила и управлявала над 45 проекта с външно европейско и национално финансиране.