ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

Обявен е прием на проекти по процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия". Краен срок 21.05.2019 ...

     
     
     
     

ИНТЕГРА ГРУП e дружество създадено през 2006г. с мисия да подпомага развитието на бизнеса и регионите в условията на общ еврoпейски пазар и политики. Дейността на дружеството е концентрирана в сектора на услугите. В основата на стратегията за развитие на ИНТЕГРА ГРУП е постоянно да разширява гамата от услуги, които предлага, с оглед на изискванията на своите клиенти и според динамичните пазарни промени.

ЕВРОФИНАНСИРАНЕ

Една от най-желаните ползи от присъединяването на Република България към ЕС, но същевременно едно от големите предизвикателства, е използването на мащабната финансова подкрепа за развитие, предоставяна чрез фондовете на ЕС, която създава безпрецедентни възможности за устойчив социално-икономически растеж. Предвидените средства за България за периода 2014-2020 г. са около 14,5 млрд. евро. Опитът на страните членки на ЕС показва, че финансовите инструменти на политиките на ЕС , действително оказват въздействие върху развитието, като повишават физическия, финансовия, човешкия, социалния и екологичния капитал на подкрепяните страни и райони, и спомагат за въвеждането на нови подходи в развитието и правенето на политика. За да се постигне такова въздействие е необходимо средствата на фондовете да бъдат не просто изразходвани своевременно и според формалните изисквания, а да бъдат използвани ефективно, т.е. да е налице адекватен на мащабите на подкрепата институционален и административен капацитет за разработване и управление на проекти и добро познаване на специфичните (възприемани като сложни и бюрократични) правила и процедури, съпровождащи отпускането на средства.

ЕЗИКОВИ РЕШЕНИЯ

Ние от ИНТЕГРА ГРУП разбираме колко е важно общуването между партньорите в различните точки на света. Езикът е основно средство за комуникация, ето защо в условията на глобализация добрият превод означава добра комуникация и взаимно разбиране, което е основата за развитие на бизнеспартньорство. Затова предлагаме тясно специализирани езикови решения от и на над 35 езика в различни сфери на дейност.

КОНСУЛТАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Законодателството в сферата на обществени поръчки навлезе сравнително скоро в България, но се наложи в икономическо-правната действителност. Характерни са вече и  големият  брой нарушения по прилагането му, предвид анализа на практиката на КЗК и ВАС.
Тази сфера, обхваща редица от най-бюрократичните административни процедури и е сред ключовите сектори, гарантиращи конкурентна среда и прозрачен достъп до проекти за бизнеса. 
Ние предлагаме обезпеченост и цялостна правна защита на интересите на своите клиенти, участващи в провеждането на процедури по избор и изпълнение на обществени поръчки. Услугите ни  гарантират съответствие на предприеманите действия с изискванията на ЗОП и актуалната практика по прилагането му. 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС

През последните десетилетия се разширява практиката на възстановяване на ДДС за чужди граждани при/след илизането им от страната продавач. Крайният потребител, закупил стока в страната, където живее, няма право на възстановяване на ДДС. Това обаче не се отнася за физическите лица (при определени условия) и юридически лица, регистрирани по закона за ДДС. Те имат право на приспадане или възстановяване на дaнъка върху покупките на стоки или услуги.
Право на такова възстановяване на ДДС имат:

  • Организации, регистрирани за целите на ДДС и установени на територията на Общността
  • Организации, регистрирани за целите на ДДС и неустановени на територията на Общността

 

ТЕЛЕКОМ АДВАЙЗЕР

Телеком адвайзър е брандирана услуга, която е насочена към фирми, които търсят начин да редуцират разходите и да повишат ефективността на комуникацията си. Ние съветваме и помагаме клиентите как да оптимизират и намалят разходите за телеком и IT продукти и услуги. Ние съветваме и помагаме клиентите да изберат най-изгодните продукти и услуги на телекомите според техният профил, както и да повишат ефективността от използването им.

 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Международната Организация по стандартизация (International Organization for Standardization), основана през 1946г., е създадена с цел разработване и разпространение на стандарти, подпомагащи международната обмяна на стоки и услуги в епохата на глобалните комуникации и пазари без граници, като в нея членуват над 150 национални стандартизационни организации.
Стандартите от серията ISO са доброволни, но все по- често тяхното въвеждане се налага от пазарните изисквания за унифициране и гарантиране на качеството на предлаганите стоки и услуги. Те представляват базисните изисквания които дадена организация следва да покрие, за да докаже наличието на функционираща система за управление на качеството.
Въвеждането правилното функциониране на система за управление на качеството във всяка една организация е съпътствано от редица положителни ефекти, сред които са:

  • Подобрена надеждност на предоставяните продукти и услуги;
  • По-добър контрол на процесите в организацията;
  • По-добро документиране и проследимост на процесите;
  • Повишена удовлетвореност на клиентите,
  • Разширени пазари.

 

ОЩЕ:

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

ОБУЧЕНИЯ